Politiek nieuws


Plaatsing  
 
10-10-2018  

Breng uw idee tot leven op de motiemarkt

 

ALMELO - Heeft u een mening waar de politiek iets mee moet doen? Een idee over hoe het anders kan in Almelo? Kom dan dinsdagavond 16 oktober naar het stadhuis en presenteer uw plan aan de gemeenteraad tijdens de motiemarkt.

De motiemarkt is van 19.00 tot 21.00 uur in het stadhuis. U bent ook welkom als u zelf geen idee presenteert maar met de raadsleden wil praten.

Aanmelden
Aanmelden kan via raadsgriffie@almelo.nl. Eerst meer weten over de motiemarkt? Bel Hans Radstaak (06- 28 29 86 09) of Meriam Lutjann (06-25 70 79 82) van de griffie.

 
02-10-2018  

D66 stelt vragen over reorganisatie Stadhuis

  ALMELO - Er bestaat onrust binnen het ambtelijk apparaat van de gemeente Almelo. Dit naar aanleiding van een reorganisatietraject dat in 2017 werd ingezet onder leiding van gemeentesecretaris Frederik van Ardenne. De ondernemingsraad trok al eerder schriftelijk aan de bel. Zo wordt gesteld dat de organisatie meer bezig is met zichzelf dan met de doelstelling meer de stad in te gaan voor waarneming en verbetering van contacten. De conclusie van de or luidt dat het niet soepel verloopt en dat er geen vertrouwen en draagvlak meer is maar dat men gelaten alles over zich heen laat komen. Ook zouden medewerkers hun heil elders zoeken. Volgens de voorzitter van de or zijn de zorgen over de continuïteit van de organisatie zelfs groeiende.
Eerder dit jaar voorkwam de gemeenteraad nog dat de ingenieursafdeling en de afdeling groen buitenshuis zou worden geplaatst. Lokaal Almelo Samen (LAS) maakte daar in verkiezingstijd nog een heikel punt van.

D66 heeft nu de nodige vragen...

Lees verder...

 
28-09-2018  

Proef P-gratis en halveren hondenbelasting

 

ALMELO – De politieke partij LAS doet via facebook kond van de proef tot 2 uur gratis parkeren in het centrum met als koersdatum 1 januari 2019. Ook meldt LAS dat per ingang van 2019 de hondenbelasting wordt gehalveerd om in 2020 helemaal te worden afgeschaft.
LAS pleit al langer voor gratis parkeren en afschaffing van de hondenbelasting en beide punten zijn nu opgenomen in de productbegroting die het college van B&W vandaag presenteerde.

In het raadsvoorstel wordt tevens gemeld dat de rioolbelasting iets wordt verlaagd, dat ook rekening is gehouden met wensen vanuit de oppositie maar financiële tegenvallers ook noodzaken de onroerendgoedbelasting iets boven de inflatiecorrectie te verhogen. Dat deed de gemeente Almelo al vaker om schulden uit vroegere te hoge ambities weg te werken.

In 2022 wil de gemeente een ‘clean sheet’, dat is 2 jaar later dan beoogd maar wel 2 jaar eerder dan met toezichthouder provincie Overijssel is overeengekomen.
De kostenstijging van gemeentelijke lasten is in Almelo in feite matig te noemen vergeleken met de gemeente Twenterand die voornemens is om de opbrengst van de onroerendgoedbelasting met 45 procent te verhogen.

Oorzaken van tekorten bij gemeenten in het lopende boekjaar en bij vooruitzicht naar volgend jaar zijn lagere Rijksuitkeringen uit het gemeentefonds. Vooral op overgehevelde voormalige Rijkstaken zoals de Wmo en Jeugdzorg heeft het Rijk dan wel bezuinigd, maar de tekorten bij gemeenten neergelegd.
Enschede maakte eerder deze week bekend dat het stopt met procederen tegen het kabinet Rutte III vanwege de te lage toegekende compensatie. Enschede moet miljoenen euro's bijpassen net zoals alle andere grote gemeenten in Overijssel. Hogere gemeentelijke lasten aan burgers komen in deze uit de Haagse 'koker'.

< afbeeldingen op Facebook LAS

 
27-09-2018  

ChristenUnie Almelo wil ruimer kinderpardon

 

ALMELO – De Almelose fractie van de ChristenUnie wil steun van het college van B&W en de gemeenteraad voor een ruimer kinderpardon. Dat vraagt de fractie naar aanleiding van De chaotische handelswijze rond Lili en Howick dat veel maatschappelijke onrust heeft veroorzaakt in Nederland.
Volgens de fractie zijn kinderen van vluchtelingen na vijf jaar verblijf in Nederland zo geworteld, dat terugsturen naar het land van herkomst inhumaan is. (Vaak duren rechtszaken over een verblijfsvergunning langer door Nederlandse en Europese wetgeving. – red.) 
De fractie ChristenUnie wil daarom weten hoeveel kinderen het binnen de gemeente Almelo betreft en of de gemeente in die gevallen ook ‘Kleinsma-middelen’ inzet om die kinderen te kunnen laten sporten of muzieklessen te kunnen laten volgen. Ook vraagt de fractie of het college bereid is het kabinet te vragen om een humanere behandeling indien zij langer dan vijf jaar in ons land verblijven. Fijntjes merkt de fractie ook nog op of hier een motie in de gemeenteraad voor nodig is.

 
19-09-2018  

LAS wil meldingen gevaarlijke situaties

Te hoge heggen en niet brandende straatlantaarns

Hier een zicht belemmerende situatie aan de Bornerbroeksestraat bij de Nicolaas Beetstraat.
Het particuliere groen overwoekert niet alleen het gemeentelijk trottoir maar maakt ook het zicht voor de automobilist richting N. Beetstraat onmogelijk.
 

ALMELO – De politieke partij Lokaal Almelo Samen (LAS) inventariseert momenteel gevaarlijke verkeerssituaties in de gehele stad. Veelal zijn erfafscheidingen bij kruispunten de oorzaak omdat niet of te laat wordt gesnoeid met gevolg dat het uitzicht van verkeersdeelnemers wordt beperkt. Vooral automobilisten hebben daar last van, waardoor maar al te vaak een noodstop moet worden gemaakt. Erfafscheidingen mogen wettelijk niet het verkeerszicht ontnemen.

Ook kijkt de partij naar het onderhoud van het openbaar groen. In de gehele stad is feitelijk een te laag kwaliteitsniveau, zo constateerde LAS met als negatieve uitschieter het openbaar groen aan de Brugstraat. Het parallelle weggedeelte voorlangs de woningen is daardoor niet eens meer zichtbaar door de welig tierende meer dan manshoge begroeiing. Deze  negatieve uitschieter is al door wethouder Van Rees voorgelegd aan zijn dienstplanners in het openbaar onderhoud. 

Een ander punt dat LAS tegenkwam tijdens inspectieronden is het aantal niet brandende straatlantaarns in duistere uren. Het euvel doet zich in de gehele stad voor vanwege het niet tijdig vervangen van lampen. Zo blijken aan de Sluiskade NZ tussen Brugstraat en Vriezebrug  elf lampen defect. Even verderop in de Ootmarsumsestraat blijken ook vele lantaarnpalen duister te blijven nadat s’ avonds de centrale inschakeling in werking is getreden. Niet alleen vervelend maar ook gevaarlijk omdat overstekende voetgangers later worden waargenomen. Ook in deze is het Almelose college van B&W gevraagd in actie te komen. Bij structurele nalatigheid kan de gemeente zelfs worden aangesproken op de gevolgen.
Op de facebookpagina en de website van LAS vraagt de partij inwoners van Almelo deze situaties te melden.

Fotoreportage (4 foto's)...

 
17-07-2018  

Links Blok predikt vernieuwing

 

ALMELO – Vanavond om 19.30 uur predikt het ‘linkse blok’ bestaande uit de PvdA, SP, GroenLinks en Leefbaar Almelo in de gemeenteraad de vernieuwing onder de noemer ‘Zo kan het ook!’ als alternatief beleidsprogramma tegenover het coalitieakkoord van het CDA, VVD, Lokaal Almelo Samen (LAS) en ChristenUnie.
Een heel ‘links’ wensenlijstje komt voorbij zonder financiële onderbouwing en verder vergelijkbaar bijvoorbeeld met de opeenvolgende lokale verkiezingsprogramma’s van de PvdA sinds 1998. In al die jaren sindsdien droeg de PvdA mede bestuursverantwoordelijkheid tot zo’n drie jaar geleden interne strubbelingen de fractie van de PvdA uiteen deed vallen en wethouder Timmer het bijltje er bij neergooide. In al die jaren verzuimde de PvdA de eigen ‘speerpunten’ tot beleid te verheffen.
Nu worden die ‘speerpunten’ aangedragen met steun van de SP, GroenLinks en oud- PvdA’er Bert Hümmels (LA) met het dringende verzoek deze speerpunten alsnog vorm te geven in het nieuwe coalitieakkoord voor de komende vier jaar. Wie beide beleidsprogramma’s leest, komt echter tot de conclusie dat ook in het coalitieprogramma wel degelijk deze zaken benoemd worden en dat er wel degelijk zorg bestaat hoe mensen met een kleiner inkomen te betrekken voor een betere toekomst in de samenleving als geheel.
In het ‘linkse’ vernieuwingsprogramma ‘Zo kan het ook!’ verder geen enkel woord over de schuldpositie van de gemeente die in voorgaande bestuursperioden tussen pakweg 2006 en 2012 werd opgebouwd, mede onder bestuursverantwoordelijkheid van de PvdA. Met een ‘lege knip’ is ‘strooien’ met gemeenschapsgeld lastig, zou ook het ‘linkse blok’ moeten weten. Hun vermeende achterban heeft dat al jaren in de praktijk ondervonden. Enige ‘zelfreflectie’ zou het ‘linkse blok’ onder aanvoering van de PvdA dan ook sieren. Bovendien hebben LAS en coalitiepartner ChristenUnie in het coalitieakkoord met CDA en VVD wel degelijk gezorgd voor aandacht voor de mensen die het moeilijk hebben. Rest de vraag wat er mis is met arbeidsparticipatie in plaats van experimenteren met een basisinkomen?
Belangstellend? Vergelijk hieronder het Coalitieakkoord 2018-2022 met het alternatief 'Zo kan het ook! van het 'linkse blok'.
Het debat begint om 19.30 uur in de Almelose raadszaal.


Alternatief Links Blok: Zo kan het ook!
Concepttabel: Zo kan het ook!
Coalitieakkoord 2018-2022

 
06-07-2018  

GroenLinks zoekt enthousiaste Statenleden

Kom donderdag 12 juli naar onze informatieavond in Zwolle
 

ZWOLLE - Op 20 maart 2019 is het zover, dan zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. GroenLinks Overijssel zoekt kandidaten voor het werk in de provinciale politiek. Denk je erover om je aan te melden als GroenLinks kandidaat, maar wil je eerst meer weten over wat het werk precies inhoudt? Kom dan aanstaande donderdagavond 12 juli 2018 naar het provinciehuis in Zwolle.
Inloop is vanaf 19:30. We beginnen om 20:00 en stoppen uiterlijk om 22:00.

Waar gaat de provincie over? Wat houdt het in om Statenlid te zijn? Wat maakt het interessant en leuk? Ga in gesprek met onze GroenLinks Provinciale Statenleden Robert Jansen en Kees Slingerland.

Denk je erover na om jezelf te kandideren en wil je meer weten over de procedure voor kandidaatstelling?  Vraag het aan de kandidatencommissie.

Het verkiezingsprogramma: wat komt daar in te staan? Wat zijn de speerpunten? De programmacommissie zal dit kort uitleggen.

De voorzitter van de provinciale afdeling van GroenLinks, Robert Scholma, is aanwezig voor de overige vragen.

Zin om te komen, meldt je dan aan via statenfractie@groenlinksoverijssel.nl. Mocht je niet kunnen, en meer willen weten, neem dan via dit mailadres contact op met de Statenfractie van GroenLinks Overijssel.

 
06-07-2018  

Man/vrouw strijdt om vicevoorzitterschap raad

 

ALMELO – Oude tijden herleven. In de gemeenteraad van Almelo is een strijd ontbrandt tussen man(nen) en vrouw(en) over het vicevoorzitterschap. Volgens het nieuwe coalitieakkoord wordt dat Marcel Zielman, de leidsman van het CDA als grootste fractie. Maar niet iedereen in de gemeenteraad kan leven met de stapeling van functies voor Zielman. Zo wil deze ook fractievoorzitter blijven en dat kan niet gelet op het raadsreglement uit 2002, mede omdat het vicevoorzitterschap ook betekent dat men voorzitter is van het presidium dat de raadsagenda vast stelt in overleg met het college en de griffie. De ‘vermeende macht’ is derhalve wat overtrokken.

Feminisme steekt de kop op
Monique van Saane (D66), nieuwkomer in de gemeenteraad, heeft zich opgeworpen als tegenkandidaat. Op Twitter meldt Van Saane triomfantelijk dat zij zich heeft gekandideerd en dat de kandidatuur van Zielman in strijd is met het raadsreglement. Ook maakt zij in Tubantia duidelijk dat het in in het stadhuis een mannenbolwerk is. In deze wijst zij ook naar de coalitie. Zij citeert zelfs wijlen minister Els Borst: ‘De politiek is te belangrijk om alleen aan mannen over te laten’. Voor Van Saane, in het dagelijkse leven ook bekend als hypnotherapeute, Reiki-specialiste en wandelcoach is het schijnbaar meer een feministische strijd.

<< Met 11 vrouwen in de gemeenteraad, gesteld allemaal ‘volgelingen’, en met wellicht steun van de oppositie kan dat dus nog ‘vuurwerk’ opleveren ook binnen de diverse (coalitie)fracties.  Kortom, de aanpassing van het reglement uit 2014 is dinsdag a.s. in de gemeenteraad nog geen gelopen race.

 
05-07-2018  

Follow the Money zet zorgcowboys te kijk

Almelose zorgverlener Anahid B.V. onder vuur
 

ALMELO – Zorginstelling Anahid B.V. van de Almelose zorgonderneemster Nver Dermovesian is een van de ‘Zorgcowboys’ die door het journalistiek onderzoekplatform ‘Follow the Money’ op de korrel wordt genomen. Het zorgbedrijfje begon in 2013 en had al een omzet van 1,4 miljoen euro in 2017. Nog opvallender is de winst die in 2017 voor een bedrag van 919.780 euro in de boeken staat. Follow the Money vraagt zich af hoe dit Almelose zorgbedrijfje een winst kan maken van 66,8 procent. Dervosian, enig aandeelhoudster, gaf niet thuis op vragen van Follow the Money. Net zomin Nina Barsamain, een van de commissarissen van Anahid B.V. met ook een eigen zorgbedrijfje. Follow the Money krijgt dus geen enkel antwoord van Anahid B.V. dat thuiszorg verricht voor vooral allochtone inwoners van de 14 Twentse gemeenten die bij het bedrijf klant zijn. De gemeente Almelo is met een bedrag van 232.767 euro voor zorg uit de Wmo een der grootste opdrachtgevers. Voornamelijk voor zorg in natura en met maar één PGB-vergoeding.
De winst is voor eigenaresse Dervosian derhalve enorm, want aan salaris wordt het niet uitgegeven, zo ontdekte Follow the Money aan de hand van de boekhouding. Het inkomen van enig aandeelhoudster Dervosian loopt volgens Follow the Money per jaargang uiteen van boven de Balkenende-norm tot nul. Wel werd dividend uitgekeerd à raison van 15 procent dividendbelasting en dat is fors lager dan de inkomstenbelasting. De boekhouding wordt gevoerd door een klein administratiekantoortje in Vriezenveen, maar een accountantsverklaring ontbreekt.

Anahid B.V. is niet de enige zorginstelling die Follow the Money onder de loep neemt. Tal van dit soort thuiszorgbedrijven lijken zich niet aan de regels te houden en schrijven enorme winsten. Follow the Money schrijft in deze over ‘Zorgcowboys’. De onderzoekers halen ook twee Tilburgse hoogleraren aan die eveneens onderzoek deden. Zij becijferen dat dit soort thuiszorginstellingen een uitkeerbare winst van 1,2 miljard euro per jaar boeken.

Voor het Almelose raadslid Jorien Geerdink (PvdA) is het onderzoek van Follow the Money in ieder geval voldoende reden om namens het Linkse Blok de aanbesteding  en controle van de Twentse gemeenten Samen14 aan de kaak te stellen, temeer daar de aanbesteding 2019 nu wordt uitgezet. De gezamenlijke Twentse aanbesteding Samen14 begon over het boekjaar 2015. Toen nog was Anja Timmer (PvdA) de zorgwethouder in Almelo. In 2016 stopte zij om privéredenen.

Lees alles via Follow the Money. U moet zich wel aanmelden.


Schriftelijke vragen 'linkse blok' aan B&W Almelo over 'zorgcowboys' met woekerwinsten.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
20-06-2018  

Afscheid van ex- collegeleden

 

ALMELO - De gemeente Almelo neemt op vrijdag 22 juni 2018 afscheid van de afgetreden wethouders Irene ten Seldam, Javier Cornelissen en Christien van Wijk. Als dank voor hun grote inzet en betrokkenheid wordt hen een afscheidsreceptie aangeboden op vrijdag 22 juni 2018 van 15.30 tot en met 17.30 uur in het stadhuis van Almelo, Haven Zuidzijde 30, nadat eerst in een buitengewone raadsvergadering om 14.00 uur officieel afscheid genomen is. Het drietal wil geen cadeaus maar liever een gift voor ALMA Inloophuis Almelo. ALMA is een organisatie dat zich inzet voor (ex)kankerpatiënten en hun naasten. Verder helpen zij mensen in de palliatieve fase. U kunt uw gift ook deponeren in de daartoe aanwezige bus bij de afscheidsreceptie, maar u kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer NL56BNGH0285000187 o.v.v. gift ALMA.
Irene ten Seldam blijft politiek actief als raadslid voor het CDA.

 
20-06-2018  

Nieuwe Almelose college aan de slag

 

ALMELO – Lokaal Almelo Samen beschrijft op haar website dat het gisteren benoemde college aan de slag is gegaan. Uiteraard hierbij de meeste aandacht voor Jan Martin van Rees die namens de verenigde lokalo’s is benoemd en gekozen uit 15 sollicitanten zoals gisteren Gijs Stork, toen nog fractieleider, meldde. Vandaag trad Stork terug als voorman ten faveure van Louis Kampman die nu de fractie gaat leiden. Stork, een der langst zittende raadsleden in Nederland, blijft actief in de fractie en diverse gemeentelijke gremia.

Ook de VVD publiceerde de benoeming van Arjen Maathuis tot wethouder. Hij is met 29 jaar de jongste van het viertal wethouders en voor zover het geheugen reikt, de jongste ooit in Almelo. Door zijn benoeming komt Willem Loupatty weer in de gemeenteraad. Ook hij werd dinsdagavond beëdigd.

Het CDA meldt de benoeming van ‘brandweerman’ Eugène van Mierlo op haar facebookpagina en dat vonden al 10 mensen leuk.

De ChristenUnie loopt met het nieuws nog wat achter. Op de website is de (her)benoeming van Alex Langius tot ‘schatkistbewaker’ van de stad nog niet te lezen. Evenmin op facebook. Nog wat geduld dus.

Voor Langius en Van Rees geldt dat zij een jaar de tijd krijgen om te verhuizen naar Almelo. Langius zet zijn huis in Assen te koop en Van Rees heeft het zijne in Boekelo al bij een makelaar aangemeld ter verkoop.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
20-06-2018  

Gijs Stork draagt voorzitterschap fractie over

 

ALMELO - De raadsfractie Lokaal Almelo Samen (LAS) maakt bekend, dat raadsnestor Gijs Stork het  voorzitterschap van de fractie neerlegt. Gijs vindt dat na het tot stand komen van de formele fusie van BBA, ALA en Almelooooo tot Lokaal Almelo Samen, de succesvol gevoerde campagne in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezing in maart jl., het tot stand komen van het coalitieakkoord tussen  LAS en de partners CDA, VVD en ChristenUnie en na het leiding geven van ruim vier jaar aan de fractie van LAS, het nu tijd wordt voor verjonging.
De benoeming van Jan Martin van Rees, als eerste wethouder namens de partij, ziet Gijs in deze als een bekroning.
Wel blijft Gijs Stork zeer actief als raadslid binnen de fractie van LAS en blijft hij tevens de fractie vertegenwoordigen in diverse gemeentelijke gremia.

Na het terugtreden van Gijs als fractievoorzitter, heeft de raadsfractie LAS unaniem Louis Kampman tot diens opvolger verkozen. Als diens plaatsvervanger is - eveneens unaniem - benoemd Jan Hammink.

Voor zover het persbericht van Lokaal Almelo Samen (LAS),
van fractiesecretaris en raadsvolger Tjamme Kamst.

 
18-06-2018  

Kritiek van de PvdA op de 'Graduations Party'

 

ALMELO - De fractie van de PvdA wil dinsdagavond voor aanvang van de raadsvergadering tijdens het mondelinge vragenuurtje vragen stellen waarom geslaagden uit het VMBO-onderwijs niet welkom zijn op de sinds 2010 georganiseerde jaarlijkse 'Graduations Party' voor geslaagden uit het HAVO/VWO-onderwijs.
De party wordt georganiseerd door het Almelose bedrijfsleven als contactmiddel om studenten na hun universitaire studie te bewegen naar hun 'hometown' terug te keren omdat het bedrijfsleven in de regio hen hard nodig heeft. Kortom een feestelijke 'netwerkbijeenkomst' met wat ceremonieel vertoon vvaar ook het college van B&W haar opwachting maakt.

Lees ook: Krenterig

Update
Wethouder Langius diende in de raadsvergadering de kritiek van de PvdA over de Stadsbul en het bijbehorende feestje voor geslaagden van HAVO/VWO van de hand. Langius verwees dat de stichting UitAlmelo een particulier initiatief is, gezamenlijk met het bedrijfsleven en niet geïnitieerd is door de gemeente, maar dat de gemeente de doelstelling om vertrekkende studenten meer aan de stad te binden voor een mogelijke terugkeer na de studie wel wordt onderschreven. Langius meldde tevens dat al die jaren sinds 2010 geen klacht over 'uitsluiting' van VMBO-geslaagden bij het gemeentehuis is binnengekomen. De PvdA was dus de eerste en enige.

Red.: De PvdA had natuurlijk ook zelf initiatief kunnen nemen  na 8 jaar om iets voor geslaagden in het VMBO te ondernemen.
Lees ook
Tubantia.


De aankondiging van de PvdA

 
17-06-2018  

VVD/LAS: meer actie tegen eikenprocessierups

 

ALMELO – Heel Almelo lijkt ‘besmet’ met de aanwezigheid van de eikenprocessierups. Vorige week kwam dat al even ter sprake in een voorbereidende raadsvergadering  en toen werd ook al de overlast van ratten aangekaart, maar coalitiepartners VVD en LAS klommen ‘alsnog in de pen’ om het scheidend- dan wel het beginnend college van B&W nog enkele antwoorden te ontlokken om de bestrijding van ongedierte hoger op de agenda te krijgen.

Vooral nu gif uit den boze is, zal ongediertebestrijding vooral met kostbare ‘menskracht’ moeten worden uitgevoerd.
Zo blijven bijvoorbeeld de haartjes van de eikenprocessierups namelijk nog 6 jaar actief met als gevolg toenemende last van de longen en jeuk op het lichaam. Dat laatste kan ‘aangepakt’ worden door wassen en spoelen met lauw water om de jeuk te verminderen. Maar zeker niet krabben, want dan wordt je helemaal tureluurs.
Nu zit Almelo vol met die rups. Bestrijder Grootgroener 'zuigt en zuigt' maar wanneer in september/oktober weer volop eitjes gelegd kunnen worden, wordt de problematiek volgend jaar nog veel groter.

Kortom ongedierte moet bestreden worden evenals de alsmaar uitdijende Bereklauw in Nederlandse 'tuinen'. Deze plant moet je mijden om geen pijnlijke brandwonden op te lopen. Uitroeien met wortel en al van deze ruim zaad strooiende plant is bovendien moeilijk. Zolang ze echter niet in gemeentelijke parken staan of op 'dwingende' drukke publike plekken, doet de gemeente er niets aan.

Gek genoeg wordt ongedierte ad hoc bestreden en uit ‘lopende middelen’ bekostigd. De gemeente weet derhalve niet op stel en sprong wat dit jaarlijks kost. Zinnig derhalve om deze verdelgingskosten aan de hand van een prioriteitenlijstje op te nemen in de begroting zodat de kosten jaarlijks kunnen worden bijgesteld.

Welke raadsfractie maakt het beste rijtje te bestrijden ongedierte?
Mail het de redactie!


VVD-vragen over eikenpocessierups
LAS-vragen over eikenprocessierups

 
13-06-2018  

Links Blok kapittelt christen-lib. boekhoudkwartet


Het Links Blok voelt zich al 'ingepakt', voordat de nieuwe coalitie is begonnen
 

ALMELO - Met lede ogen zegt Links Blok (PvdA, SP, GroenLinks en Leefbaar Almelo) in de gemeenteraad toe te zien hoe de nieuwe coalitie van CDA, VVD, LAS en ChristenUnie in Almelo zich in haar coalitieakkoord als een christen-liberaal boekhoudkwartet ontpopt. ‘Er komt veel geld uit de gemeentekas voor fysieke investeringen, zoals infrastructuur en gebouwen, waarvan de rekening zou moeten worden voldaan door de Almeloërs die zorg en welzijn nodig hebben, of uitzicht willen krijgen op een baan’, aldus het ‘blok’ dat maatregelen tegen fijnstof en invoering van milieuzones in de binnenstad node mist. Het Links Blok ‘verschiet haar kruit’ dus al voor het debat over het coalitieakkoord dat volgende week maandag gepland staat.

Lees verder in De Roskam
,lees zelf het coalitieakkoord en oordeel zelf of deze kritiek terecht is. Temeer daar 26 van de 35 raadsleden aangaven bij de (in)formateurs Esmeijer en Meijer, een coalitie zoals nu gevormd, het meest logische te vinden.
Het worden leuke tijden in bestuurlijk Almelo!

 
12-06-2018  

Coalitieakkoord, gratis parkeren en zwembad


Jan Martin van Rees wordt door De Roskam genoemd als mogelijke wethouder voor LAS.
 

ALMELO – Al direct na de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart jl. werd duidelijk dat de grootste drie raadsfracties, CDA, VVD en Lokaal Almelo Samen (LAS) op elkaar waren aangewezen om tot een stevig bestuursmandaat te komen. Ook werd meteen duidelijk dat de ChristenUnie met de zittend wethouder Alex Langius een sterke troef had om een nieuwe coalitie te completeren.
De afgelopen maanden werd door de (in)formateurs Hans Esmeijer (CDA) en Henk Jan Meijer (VVD) gestaag gewerkt aan een coalitieakkoord waarin de vier voornoemde partijen zich konden vinden en ook nog ruimte was om deels wensen van oppositiefracties te honoreren.

Maandag presenteerden in het stadhuis de voormannen Marcel Zielman CDA), Jemy Pauwels (VVD), Gijs Stork (LAS) en Wouter Teeuw (CU) het coalitieakkoord voor de komende bestuursperiode tot maart 2022.
Opvallend het gratis parkeren (2 uur) om de binnenstad weer een ‘boost’ te geven. LAS en VVD ijverden al langer voor dit parkeerbeleid dat volgens afspraak een proefperiode van 3 jaar bevat. De jaarlijkse kosten van 9 euroton moeten gelijk worden gedeeld door de gemeente, stadsbeheer en de middenstand.
Eveneens opvallend het plan voor een nieuw of vernieuwd overdekt zwembad ter vervanging van het gedateerde huidige bad aan de Sluiskade NZ.
Het zijn de meest kenmerkende ambities voor een bestuursperiode waarin toch ook nog ‘oud zeer’ aandacht eist om financieel weer op de rit te komen. Het te ambitieuze verleden en ook het kabinetsbeleid van de opeenvolgende kabinetten Rutte zijn mede debet voor de lange periode van bezuinigen (lees lastenverzwaring) die Almelose burgers en ondernemers treft.

Zo verloste de provincie Overijssel de gemeente al van het teloor gegane project Waterrijk door gronden aan te kopen, maar het plan voor een megastal met 19.000 varkens bij Aadorp is nog wel een angel in de coalitie. Een raadsmeerderheid sprak zich in het verleden uit tegen die ontwikkeling en LAS wil daaraan vasthouden. Het onderwerp is daarom een ‘vrije kwestie’ die uitgekristalliseerd moet worden in de gemeenteraad tijdens de bestuursperiode.

Toch willen de coalitiegenoten investeren. Daarvoor is 20 miljoen euro opgenomen in een meerjarig programma. Fietspaden, wegen en kunstwerken (bruggen e.d.) souperen de helft van dat bedrag. Een verlaging van de ‘opcenten’ Ozb lijkt in deze een brug te ver, want het streven blijft om 2020 weer financieel ‘boven Jan’ te zijn, zodat het provinciaal toezicht beëindigd kan worden.

De coalitiepartijen hebben verder het ‘taakveld’ per wethouder (4) al vastgelegd. Het officieel bekend maken van de wethouders volgt volgende week nadat de formele integriteitsonderzoeken zijn afgerond. Namen die in de media circuleren zijn Eugène van Mierlo (CDA), Arjen Maathuis (VVD), en Alex Langius (CU). Nieuw in deze de melding in De Roskam dat Jan Marten van Rees de mogelijke kandidaat voor LAS is. Van Rees nam vorige week afscheid als wethouder in Losser en was voordien wethouder in Haaksbergen.

Lees hier het coalitieakkoord

 
05-06-2018  

Boeskoolmenneke trots op Almelo

 

ALMELO – Hidde Heutink, raadslid in Almelo namens de volgers van ‘grote leider’ Geert Wilders, lanceerde dinsdag tijdens de gemeenteraadsvergadering het idee om de raadszaal van Almelo op te sieren met de nationale- en de Almelose vlag.

De geboortige ‘Boeskool’ en door de gemeenteraadsverkiezing nu opeens Almeloër, bejubelde in zijn ‘maiden speech’ dat we trots moeten zijn op Almelo, het mooie stadhuis en de fraaie raadszaal in het bijzonder. Dat de raadszaal al gesierd wordt met het antieke stadswapen en de Koning in brons, is hem kennelijk nog niet genoeg. Bovendien wapperen voor het stadhuis al de banieren van Europa, Nederland, de provincie Overijssel en Almelo na een eerder voorstel van raadslid Jemy Pauwels (VVD).
Het ‘Boeskoolmenneke’ kreeg met zijn voorstel niet veel handen op elkaar. Uiteraard wel die van zijn twee fractiegenoten en ook die van de fractie Partij Vrij Almelo. Bij D66 stemde de fractie haast traditioneel verdeeld en per abuis stemde ook CDA’er Robin Galici voor het voorstel maar de resterende 28 andere raadsleden bleven Almelo's 'nuchter' en verwezen het ‘bühnevoorstel’ naar de prullenbak.

Een nederlaag? Nou die was ingecalculeerd, evenals de publiciteit ter meerdere eer en glorie van de ‘partij’ van ‘Grote Geert’.
Meer zorgen heeft het ‘Boeskoolmenneke’ over zijn ‘officiële’ woonplaats. Als raadslid is het verplicht in de stad te wonen waar men is benoemd als raadslid. Maar het ‘meisjelief’ van het ‘Boeskoolmenneke’ schijnt onder geen beding naar Almelo te willen verhuizen. Het ‘Boeskoolmenneke’ stond opeenvolgend al ingeschreven in het Almelose bevolkingsregister op de adressen van zijn fractiegenoten Patricia Pol en Sebastiaan Stöteler.
De Oldenzaler (‘Boeskool’) heeft derhalve nog wat ‘huiswerk’ te verrichten!

 
20-04-2018  

Blokkade voor Ten Seldam als wethouder

 

ALMELO - Aan het wethouderschap van CDA-politica Ten Seldam in Almelo komt na vier jaar een einde omdat een verlenging ervan de vorming van een nieuwe coalitie in de weg zou staan....
Lees verder in De Roskam

 
14-04-2018  

CDA/VVD/LAS koerst op college met CU

Langius (CU) kan verhuiswagen reserveren
 

ALMELO – Zoals een enkeling al tijdens de uitslagavond van de gemeenteraadsverkiezing suggereerde, lijken het CDA (6), de VVD (6) en Lokaal Almelo Samen (LAS)(5) te koersen op een coalitie met de ChristenUnie (2).
In een dergelijke coalitie vormen CDA/VVD/LAS het ‘motorblok’ met 17 zetels en zorgt de ChristenUnie voor een meerderheid van 19 zetels tegenover 16 zetels in de oppositie. Het in allerijl opgetuigde blok op Links bestaande uit PvdA (2), de SP (2), GroenLinks (2) en Leefbaar Almelo (1) lijkt daarmee mis geschoten te hebben. VVD-voorman Jemy Pauwels zegt in Tubantia namelijk dat de ChristenUnie, gelet op de afgelopen bestuursperiode, een logische aanvulling lijkt. Nog stelliger is LAS-voorman Gijs Stork die openlijk zijn voorkeur uitspreekt voor een nieuwe bestuursperiode voor Alex Langius als wethouder voor de ChristenUnie. Langius kwam ruim twee jaar geleden uit Assen om het college te completeren na het tussentijds aftreden van Jan van Marle (CDA) en  Claudio Bruggink (D66).
De uitgesproken voorkeur voor de ChristenUnie met Langius als kandidaat-wethouder komt partijleider Wouter Teeuw wel goed uit. ‘Dat is mooi om te horen. Wij gaan bestuursverantwoordelijkheid niet uit de weg’, laat Teeuw door Tubantia optekenen. Als het programmatisch allemaal lukt in de oriënterende coalitiebesprekingen onder leiding van de informateurs Hans Esmeijer (CDA) en Henk Jan Meijer (VVD), kan de komende week de aanbeveling voor een coalitie CDA/VVD/LAS/CU volgen. Mocht dat college door de informateurs officieel worden aangekondigd, kan Alex Langius de verhuiswagen al vast reserveren!  

 
04-04-2018  

Links vormt één blok in collegeformering

 

ALMELO – Het was te verwachten de blokvorming, na de minimalisering van Links bij de verkiezingen voor de Almelose gemeenteraad.
De PvdA en de SP halveerden en GroenLinks ging mee in de landelijke tendens met een zeteltje meer zodat alle drie fracties op de linkervleugel nu uit 2 personen bestaat. Voeg Leefbaar Almelo toe en je vormt een blok van zeven zetels dat nodig is om een werkbare meerderheid van 19 zetels in de Almelose gemeenteraad te verkrijgen samen met het CDA en de VVD.
Op de linkerflank wil men dus wel een coalitie van zes partijen maar of ‘leader’ CDA en het nagenoeg even grote VVD dat met ieder zes zetels ook willen ten aanzien van een nipt groter Links blok?
Direct na de uitslag werden Lokaal Almelo Samen en de ChristenUnie al getipt als coalitiepartners. Vier partijen die samen eveneens 19 zetels tellen in een coalitie en naar verwachting van velen wat steviger in hun schoenen staan dan het nu gevormde ‘blok op Links’.
Het ‘blok’ wil meer invloed bij de onderhandelingen en praat donderdagavond met één mond tijdens de bijeenkomst met de informateurs Hans Esmeijer (CDA) en Henk Jan Meijer (VVD). Volgens het ‘linkse blok’ moet er meer aandacht komen voor armoedebestrijding in het Almelose, iets wat de PvdA en de SP als coalitiepartners in de afgelopen bestuursperiode niet al te best is gelukt.

 
03-04-2018  

CDA staat intern onder druk

 

ALMELO – Het was zelfs in eigen kring wel gehoopt, maar niet echt verwacht: de raadsfractie van het CDA in Almelo behoudt zes zetels en is daarenboven net als vier jaar geleden de grootste partij in de gemeenteraad van de stad.

Lees verder in
De Roskam

 
28-03-2018  

Hertelling van stemmen Almelo's stembureau


De CDA-kandidaten Herman Geerdink (links) en Eugene van Mierlo, respectievelijk de nummers 2 en 3 op de kandidatenlijst, werden in een 'paleisrevolutie' voorbijgestreefd door de kandidaten Gelici, Trienen, Ten Seldam, Van Marle en Wind.
 

ALMELO – De gemeenteraad van Almelo nam in haar oude samenstelling in haar laatste zitting nog een besluit van hertelling der stemmen in stembureau 25 – De Huve in de Windmolenbroek. Reden een opvallende uitslag dat lijsttrekker Marcel Zielman (CDA) er geen enkele stem had gekregen terwijl hij daar zelf had gestemd.
Na hertelling van de circa 1.000 uitgebrachte stemmen, bleek dat er  65 stemmen waren uitgebracht op Zielman die waren bijgeschreven bij partijgenoot en ex- gemeentesecretaris van Almelo, Herman Geerdink, de nummer twee op de CDA-lijst. Die zag daardoor het aantal voorkeurstemmen van 201 zakken naar 136. Het had voor Geerdink geen verdere gevolgen omdat hij al was voorbijgestreefd door zijn partijgenoten Gelici, Trienen, Ten Seldam, Van Marle en Wind. Ook zittend kandidaat Van Mierlo trof dat lot ondanks dat hij wel een kwart van de kiesdeler haalde. Hij heeft nog een herkansing indien een van de ‘stemmen-kanonnen’ tot wethouder wordt benoemd.
De hertelling leverde de ChristenUnie nog een stem extra op maar dat had geen gevolgen.
Donderdagmiddag wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd.

 
27-03-2018  

Esmeijer en Meijer informateurs in Almelo


Hans Esmeijer (links) en Henk Jan Meijer gaan de coalitievorming in Almelo onderzoeken.
 

ALMELO – De oud- Gelderse gedeputeerde en voormalig waarnemend burgemeester van Apeldoorn Hans Esmeijer (CDA) en burgemeester van Zwolle Henk Jan Meijer (VVD) gaan op 3 april aan de slag als informateurs voor het vormen van een coalitie in het bestuur van de gemeente Almelo.
Dat maakten Marcel Zielman (CDA) en Jemy Pauwels als ‘aanvoerders’ van hun zes leden tellende fracties in de gemeenteraad van Almelo bekend. Met de keuze voor Hans Esmeijer lijkt het CDA te breken met Rob Franken die al vaker voor het CDA de coalitie-onderhandelingen in Almelo leidde.

‘Het verschil in aantal stemmen is zo klein, dat we het naar de kiezers toe gepast vinden samen dit proces in te gaan’, licht Zielman de keuze toe. Pauwels laat weten zeer tevreden te zijn met deze gezamenlijke aanpak. "Dit is wat Almelo verdient”, aldus Pauwels.

Met 13 fracties in de gemeenteraad is de vorming van een college geen sinecure. Lokaal Almelo Samen (LAS) lijkt als derde partij te kunnen aansluiten met vijf zetels maar voor een meerderheid is een vierde partij nodig. De ChristenUnie met ‘zittend’ wethouder Alex Langius is naar verwachting een eerste logische optie.

 
21-03-2018  

Geen campagne op verkiezingsdag

 

Op de dag dat alle stemgerechtigden worden opgeroepen ter stembus, mag volgens de Kieswet geen campagne gevoerd worden in de  directe omgeving en in de stembureaus. De voorzitter van een stembureau kan dan sommeren te stoppen en zelfs het stembureau tijdelijk sluiten en de politie vragen om in te grijpen.
Maar op TV gaat de campagne op de kiesdatum onverminderd voort door de landelijke partijen. In theorie kunnen zelfs de stemmers en leden van het stembureau dat in het stembureau volgen op hun mobile telefoon.
Tijd voor aanpassing van de Kieswet met een totaalverbod van reclame voor politieke partijen op de dag dat wordt gestemd is daarom zinnig!

 
17-03-2018  

Laatste campagnenieuws


(advertorial)
 

ALMELO – Donderdag al werd vanwege de winterse weers- en temperatuurverwachtingen de gezamenlijke Politieke Markt (zaterdag) op de Koornmarkt gecanceld. De eveneens geprogrammeerde finale van het scholierendebat over prikkelende Almelose stellingen op het plein werd verplaatst naar de raadszaal in het stadhuis aan de Haven NZ. Kortom de gezamenlijkheid viel min of meer in het water en zo trokken allen hun eigen plan.
Bij winkelcentrum De Schelf flyerden de Minima Partij, het CDA en Lokaal Almelo Samen (BBA+ALA+Almelooooo = LAS). Bij winkelcentrum Van Gogh eveneens Lokaal Almelo Samen en de ChristenUnie+.
Op de Koornmarkt waren de ChristenUnie en Lokaal Almelo Samen ook te vinden om te flyeren evenals de SP, Leefbaar Almelo, GroenLinks, PvdA en Democraten.nu   Het leidde allemaal tot vluchtige contacten met het kiezersvolk vanwege de kou en zo kreeg ook enig jolijt de overhand door een spontane coalitie tussen LAS en ChristenUnie om ons 'koude' Almelo maar te overkappen. Huub Isendoorn van Democraten.nu leek het helemaal niks en werd derhalve direct tot de oppositie verbannen.
De VVD was vooral druk met het bezoek van minister en partijgenoot Cora van den Nieuwenhuizen tijdens eem 'petit dejeuner' in Grandcafé Ledeboer.
In de stad verder actief de ondeugende plakploeg van de SP die zich weer, zoals bij elke verkiezing,  veroorloofde extra posters op de gemeentelijke borden te plakken en daarmee meer ruimte nemend dan gezamenlijk was afgesproken.
Raadsnestor Gijs Stork, toch enige ervaring met het rijden van paardentrailers, was de transporteur van de rijdende windmolen met spandoeken van LAS om deze elke dag telkens op een ander druk punt in de stad te stallen. Stork verzorgde tevens de ‘fourage’ van zijn campagneteam dat ook her en der in de stad nog druk bezig was om flyers in brievenbussen te stoppen evenals de PVV dat wettelijk onmogelijke beloften op papier had afgedrukt en het kiezersvolk dus willens en wetens bedot.
Maandagavond eindigt de verkiezingsstrijd in een door het journaille van Tubantia geleide debatavond in de businessroom van het Polman Stadion voordat het volk ‘spreekt’ op woensdag a.s.

Archief
Terug naar vorige pagina