Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
08-12-2018  

Flinke schade bij brand 3 Almelose bedrijven

 

ALMELO – Zaterdagmorgen vroeg werd de brandweer gealarmeerd voor een brand bij V-Max Auto’s op het bedrijventerrein aan de Van der Hoopweg. De brand werd geconstateerd door werknemers in het bedrijvenverzamelgebouw waarin ook nog Pirtek Hydraulische Slangen en I.M. Automobielen gevestigd zijn.
De oorzaak van de brand was een voertuig in de werkplaats dat vlam vatte en de hele werkplaats in de ‘hens’ zette. Bij aankomst van de brandweer was het uur al overgeslagen naar de naastgelegen bedrijfsruimte. Twee bedrijven liepen flinke brand- en waterschade op. Het derde bedrijf kreeg dankzij de inzet van de brandweer alleen rookschade.
Wel moest de brandweer rekening houden met gevaarlijke stoffen (benzine/olie) en een drietal explosies die zich voordeden. Vooral de hoogwerker van de brandweer verleende goede diensten om overslaan van brand via het dak tegen te gaan.
Rond 10.45 uur had de brandweer het vuur onder controle en even later was het volledig bedwongen. Salvage kon daarna aan het werk om nog zoveel mogelijk goederen te redden en de gebouwen te cleanen voor zover dat kan.

Fotoreportage: Alwin Winkel Fotografie

Fotoreportage (12 foto's)...

 
06-12-2018  

Prestatieafspraak gemeente en woningstichtingen


v.l.n.r.: Peter van der Hout (Beter Wonen), Claudia Beumer (St. Joseph), wethouder Jan Martin van Rees (LAS), Wim van der Elst (SHBW) en Harm Nieboer (HAR) ondertekenen de Prestatieafspraak 2019/23.
 

ALMELO – Per bestuursperiode wordt er tussen het college van B&W en de lokale woningbouwstichtingen een prestatieafspraak vastgelegd. Deze keer kan die afspraak uniek genoemd worden omdat niet alleen de wethouder met woningbouw in zijn portefeuille betrokken is, maar alle wethouders met raakvlakken betreffende de woonomgeving. Zo is o.a. de taakstelling vastgelegd voor het aantal te bouwen woningen binnen het sociale domein die duurzaam moeten zijn, zijn er afspraken gemaakt betreffende betaalbaarheid en beschikbaarheid, maar ook over liberalisatie/verkoop en slopen van oudere woningen met vervangende bouw. In de taakstelling zijn bovendien leefbaarheid en zorg opgenomen als gemeenschappelijk beleid voor de periode tot 2023.

In 2019 investeren de woningbouwcorporaties Beter Wonen en St. Joseph totaal 10,5 miljoen euro in nieuwe woonprojecten terwijl 1,3 miljoen euro wordt geïnvesteerd in leefbaarheid en veiligheid. Termen die voorbijkomen zijn bijvoorbeeld; woonlasten centraal, dicht bij de klant (wijken/buurten), oog voor kwetsbare bewoners, aandacht voor ouderen en verbindingskracht, de onderlinge samenwerking. De gemeente hanteert zelf daarbij de eigen doelstellingen en uitwerkingen volgens de investeringsprogramma’s Binnenstad, Duurzaamheid, Economie & Participatie, Veiligheid en Zorg). Gezamenlijk moet dat met de corporaties worden uitgewerkt voor de volgende jaren.

Betrokken in het geheel zijn ook de huurdersorganisaties  SHBW en HAR van respectievelijk Beter Wonen en St. Joseph. Zij houden de vinger aan de pols in het belang van de huurders in het sociale domein.  Het betaalbaar blijven is daarbij een speerpunt maar ook onderhoud van de woningen en appartementen. Zorgen maken SHBW en HAR zich wel over de Rijksinvloed middels het ‘afromen’ van kapitaal van woningstichtingen. Daarover onderhoud men landelijk contact met de overkoepelende Woonbond  en Aedes de landelijke organisatie van woningstichtingen. Op lokaal niveau acht men meer contact met de gemeenteraad gewenst omdat ook de WOZ-waarde en de daarmee gepaard gaande stijging van de OZB-heffing in de huur worden doorberekend. Wel onderschreven de SHBW en HAR de nu gemaakte afspraken.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
28-11-2018  

Kerstpakkettenacties voor minima


archieffoto
 

REGIO – In de regio worden in aanloop naar de kerst heel wat acties ondernomen om gezinnen onder de armoedegrens toch een wat aangenamere kerst te bezorgen. Volgens de actievoerders van RTV Oost gaan dagelijks duizenden kinderen in Overijssel zonder ontbijt naar school. Reden om ook dit jaar weer in actie te komen om via de Voedselbanken in Overijssel pakketten met levensmiddelen in te zamelen. Bij meerdere supermarkten kunt u levensmiddelen doneren en gelijk afgeven maar u kunt ook doneren via www.rtvoost.nl/voedselbank dat leverde vorig jaar een totale waarde op van 371.000 euro voor gezinnen die in deze tweedelingsmaatschappij aan de verkeerde kant van de streep zijn beland.

<< In Almelo is naast de Voedselbank o.a. Nomen Nescio al jaren actief om gezinnen in armoede te helpen met de zogenoemde boodschappenmand of bijdrage voor ‘vergane’ wasmachine (23x), matras (11x), stofzuiger (9x), rekenmachine voor school (3x) et cetera in 2017. Voor de kerst doet men er nog een schepje bovenop door een aantal door de gemeentelijke sociale dienst geselecteerde arme gezinnen een kerstvoedselpakket `a 25 euro te bezorgen omdat ze al meer dan vier jaar moeten rondkomen op minimumniveau. In die gevallen wordt een waarde-cheque toegevoegd van 100 euro die men kan besteden bij de HEMA. Vorig jaar ontvingen zo 262 in armoedige omstandigheden verkerende gezinnen een dergelijk pakket. Nu hoopt men zo’n 240 gezinnen een klein steuntje in de rug te kunnen geven in deze dure kerstmaand.
Giften kunt u overmaken op: NL 03 RABO 0368 8790 70 tnv Stichting Nomen Nescio, ovv “ kerstpakkettenactie”. De stichting heeft een ANBI status waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn. 

 
26-11-2018  

Middenstand en Woonboulevard samen aan tafel

 

ALMELO – De ‘strijdbijl’ lijkt begraven tussen de middenstandsvereniging voor de binnenstad CAA en de ondernemers aan de Woonboulevard. Gezamenlijk werd vrijdag in 't Wetshuys een intentieovereenkomst getekend om tot een sluitend plan te komen voor herontwikkeling van de binnenstad en vernieuwingsdrift tot Lifestyle Boulevard.
Die gezamenlijke visie is van belang om ook de provincie Overijssel achter zich te krijgen als zijnde subsidiënt van de vernieuwing in de binnenstad. Wethouder van stadsvernieuwing Jan Martin van Rees (LAS) kan deze intentieovereenkomst alleen maar toejuichen.
Lees meer...
 

 
21-11-2018  

Almelo zet 'huisjesmelker' buitenspel

 

ALMELO – De gemeenteraad van Almelo nam dinsdagavond in beslotenheid een ferm besluit om met onmiddellijke ingang het college van B&W ruimte te bieden om overlast bij illegale bewoning aan te pakken.
Aanleiding is de roep van meer politie-inzet bij burenoverlast door illegale bewoning van panden door steeds wisselende bewoners met Oost Europese achtergrond zoals Bulgaren, Roemenen en Polen die in de regio werken, maar veelal ondergebracht zijn in panden van ‘huisjesmelkers’ Overmatige alcoholconsumptie is mede aanleiding waarom de politie steeds vaker ten tonele moet verschijnen. Naaste bewoners zijn die overlast beu, zo werd de gemeenteraad voorgehouden door wethouder Jan Martin van Rees (LAS). Ook burgemeester Arjen Gerritsen deed als verantwoordelijke voor de openbare orde  een duit in het zakje. Hij sprak van cycli van verhuur van stapelbedden volgens het werkrooster, zo lazen wij op de website van Lokaal Almelo Samen die het besluit openbaarde nadat het geheime besluit hedenmorgen was gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl

De maatregel geldt voor maximaal één jaar waarbinnen de gemeente Almelo nieuw beleid moet vastleggen om huisvesting van ingehuurde goedkopere werknemers uit  Oost Europese landen op goede legale wijze te regelen. Met ingang van heden, mogen dus niet meerdere (wisselende) personen zonder familieverband in één woning of elk ander pand binnen de gemeentegrens gehuisvest worden zonder vergunning op straffe van een dwangsom.

Of dat tot minder ‘gastarbeiders’ leidt en tot meer vraag van werknemers uit de gemeentelijke ‘kaartenbak’, durven we te betwijfelen gelet op een uitspraak van een ondernemer die de arbeidsmoraal van de Oost Europeanen prees en ook niet op de klok kijken voor een zo kort mogelijke werkdag. Rendement is hier de keuze, net zoal die van de ‘huisjesmelkers’ maar dit laatste wordt nu echt lastig.
 

 
15-11-2018  

OZB-tarief clubhuizen naar lager tarief


Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt nam het voortouw om de OZB-heffing voor club- en buurthuizen onder te brengen onder het woningtarief en niet onder het hogere tarief voor bedrijven (niet- wonen).
 

DEN HAAG - Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) en zijn collega’s Eppo Bruins (ChristenUnie) en Steven van Weyenberg (D66) hebben een meerderheid achter zich om de hoge OZB-tarieven voor club- en buurthuizen aan banden te leggen. Vandaag wordt het amendement voor de wijziging van de Gemeentewet in de Tweede Kamer besproken als onderdeel van het Belastingplan 2019.
Gemeenten kunnen dan per 2019 het tarief van de OZB voor club- en buurthuizen gelijk stellen aan dat van woningen.

In Almelo betalen bijvoorbeeld de buitensportverenigingen het hoge tarief voor niet- woningen (bedrijven) en daarnaast is in de afgelopen jaren een HARVO-heffing ingevoerd voor clubhuizen die op gemeentegrond staan. Ook voerde de gemeente drie jaar lang een opslag van 5 procent door bovenop de inflatiecorrectie. Al deze verhogingen betekent dat de te betalen tarieven voor de sportclubs de laatste vijf jaar zijn verdrievoudigd. Bezwaren haalden niets uit, laat staan uitleg over de heffingen en taxatieberekeningen. In de praktijk zijn de sportclubs via het ‘Recht van Opstal’ met handen en voeten gebonden aan de gemeente en zijn tevens exploitatiebeperkingen opgelegd. Het ‘papieren’ clubeigendom over de opstallen is daarom in feite niets waard omdat het niet verhandeld kan worden omdat de gemeente het laatste woord heeft.

Omtzigt kwam e.e.a. op het spoor tijdens een werkbezoek in de gemeente Tubbergen. Voor bijvoorbeeld het MFA Albergen zou dat een correctie van ongeveer een derde betekenen aan te betalen OZB.
In Tubbergen lijken de geesten rijp om de categorie-indeling te wijzigen ook al brengt dat minder geld in het laadje. CDA-fractievoorzitter Berning stelt in Tubantia de levensvatbaarheid van clubs en maatschappelijke organisaties voorop. Ook lijkt een ‘middeling’ over alle OZB-aanslagen een mogelijkheid omdat het geld linksom of rechtsom toch uit de samenleving moet komen. 

Wat doet Almelo?
In de gemeente Almelo kaartte Lokaal Almelo Samen (LAS) de sterk gestegen hogere lasten voor de buitensportaccommodaties al vaker aan. Recent tijdens de begrotingsbehandeling 2019 kreeg fractievoorzitter Kampman nog de toezegging van wethouder van financiën Alex Langius (CU) dat hij nog eens goed naar deze kwestie zou kijken.

 
29-10-2018  

TBS en 9 jaar cel voor moord op Talitha


Zakelijk gezien leek de autowas-onderneming van Marc B. minder succesvol. Ook zou hij met diefstal te maken hebben en handel dan wel kweken van wiet. Het werd allemaal wel onderzocht maar niet ten laste gelegd.
De opgelegde dwangverpleging betekent dat Marc B. na het uitzitten van zijn celstraf nog jaren in een kliniek kan worden 'opgeborgen'.
Het bedrijf heeft inmiddels een andere eigenaar en andere naam.
 

ALMELO – De rechtbank in Almelo heeft negen jaar cel en TBS met dwangverpleging opgelegd aan de 25-jarige Marc B. die vorig jaar juni zijn vriendin Talitha van Limbeek met messteken om het leven bracht in haar woning aan het Waagplein in Almelo.
Verdachte B. sloeg destijds ook de hand aan zichzelf maar raakte daarbij niet levensgevaarlijk gewond. De opgelegde straf is een jaar langer cel dan het openbaar ministerie eiste.
Volgens de meervoudige kamer van de rechtbank in Almelo heeft B. wisselende verklaringen afgelegd en geen volledige openheid van zaken gegeven. Ook weigerde B. mee te werken aan een psychisch onderzoek. Desondanks werd B. als een persoon met disfunctionele persoonlijkheidskenmerken neergezet en werd hij theatraal en inconsistent genoemd. Reden voor de langere celstraf gevolgd door dwangverpleging. ‘De nabestaanden zullen met deze ‘waarom’-vraag verder moeten leven’, zei de rechter in de uitspraak. ‘Gezien de ernst en de gruwelijkheid van de zaak’ acht de rechtbank een langdurige gevangenisstraf passend en gebonden.

Lees ook:
Emotionele ‘stille tocht’ voor Talitha
Politie treft dode en gewonde in woning

 
19-10-2018  

Moties: Statue Herakles, hoogspanning ingraven

 

ALMELO – Tijdens de Motiemarkt dinsdagavond in het Almelose stadhuis konden ingezetenen hun plannen  voorleggen aan de gemeenteraadsleden om tot uitvoering te brengen en daarmee Almelo aantrekkelijker maken.
Zo kwam uiteraard Paco Plumtrek met haar idee om van de Kolkschool een huisvestingsmix van podiumplek en creatieve beroepen te maken en werd ook het gewenste paviljoen voor de 'milieurakkers' van het bijna gerealiseerde DoePark opnieuw op tafel gelegd. Het vrouwenplatform Carree lanceerden het project 'Vrouwen coachen Meiden' en daarvoor is in 2019 een slordige 16.000 euro nodig om 8 Almelose meiden te koppelen voor coaching van de vroegere Overijsselse Vrouwenraad.
De 90-jarige oud- directeur Economische Zaken van de gemeente Almelo Ab Gietelink, bracht zijn idee naar voren een standbeeld van Herakles uit de Griekse mythologie in de stad te plaatsen. Herakles voerde in opdracht van koning Eurystheus 12 moeilijke opdrachten uit en werd nadien als Griekse heros gezien. Gietelink verbond dat aan Heracles Almelo, de 115-jarige club waar alle Almeloërs trots op zijn en naar Herakles (Hercules in Latijn) vernoemd is.
Stadgenoot Johan Schipper lanceerde het idee om een oude fabriekshal wat op te knappen voor het vestigen van een BaseCamp Indoor Almelo à la het voorbeeld uit het Duitse Bonn. Schipper had voor zijn pensionering in Almelo een caravanbedrijf, blijft nog op de hoogte van de ontwikkelingen in de markt en heeft volgens zeggen nog de nodige contacten om divers aantal nostalgische caravans op de kop te tikken. Zelf wil hij daar niet meer aan beginnen, maar tot hand en spandienst is hij bereid. Volgens hem ‘wordt zo’n indoor-camp geheid een succes en brengt het toerisme naar de stad.
De stichting Almelo Promotie lanceerde het idee om jaarlijks een introductieweek voor nieuwe  MBO-studenten te organiseren. Doel het kennismaken met de stad en het brede pallet aan bedrijfsleven op hoog niveau om te laten zien dat Almelo carrièreperspectief biedt. De samenwerking wordt gezocht met o.a. het ROC van Twente dat een breed scala aan opleidingen biedt. De gemeente Almelo wordt gevraagd jaarlijks bij te dragen aan de introductieweek. Het bedrijfsleven zal ongetwijfeld niet achterblijven gelet op de vraag naar doelgericht opgeleide medewerkers.
De gezamenlijke ouderenorganisaties kwamen met een plan om financiering van het duurzaam levensbestendig maken van woningen waarin ouderen wonen. Tal van gemeenten, ook in de regio, hebben daarvoor al regelingen getroffen maar Almelo loopt duidelijk achter door stil te zitten.
Het meest pragmatische voorstel kwam uit Bornerbroek. Buurlui Wilmink en Bolk lieten via een Powerpoint-presentatie zien dat netbeheerder Tennet van zins is het schakelstation in Hengelo en het schakelstation De Mosterdpot aan de Wierdensestraat in Almelo met een nieuwe ondergrondse 110 kv hoogspanningslijn te verbinden. Tennet wil het hele ondergrondse netwerk in Twente realiseren. Volgens de initiatiefnemers Wilmink en Bolk moet de gemeente Almelo daarbij aanhaken door twee kabels tegelijkertijd ondergronds aan te leggen. Daardoor zouden de hoogspanningskabels en masten die deels het buitengebied en de stad (Nijrees, Weezebeeksingel, Groeneveld) doorklieven, overbodig worden. Daarmee wordt tevens het schadelijk elektromagnetisch voor nabije woningen weggenomen.   Wilmink en Bolk verwijzen in deze nar de al door oud- minister Henk Kamp gereserveerde subsidiegelden. Almelo zou volgens Wilmink en Bolk zelf ruim 3 miljoen euro moeten bijdragen maar met enige creativiteit zouden meer subsidiebronnen kunnen worden aangeboord waardoor de benodigde eigen middelen dalen. Eerder al kocht de gemeente in het buitengebied een familie uit die te dicht op een bovengrondse hoogspanningsleiding woonde.
Een motiemarkt is geen motiemarkt als er geen voorstel zou zijn op basis van klachten. Twee bewoners va de Wierdensestraat vinden het busstation voor hun deur overbodig omdat er nauwelijks passagiers in- en uitstappen maar de bussen wel lawaai- en trillingsoverlast veroorzaken. Hun voorstel weg met dit busstation, het busstation bij NS Almelo Centraal is dichtbij. Voor de vrijgekomen grond kan dan het parkje voor de Kloosterhofflat worden uitgebreid.
Het is dus afwachten of de gemeenteraad überhaupt een van de vele voorstellen de moeite waard vindt om verder te ontwikkelen. Komt tijd, komt raad! (Of niet?)
 


Powerpoint-presentatie hoogspanningskabels ondergronds
Het traject Hengelo - Almelo De Mosterdpot
Brief minister Kamp aan Tweede Kamer ondergrondse verkabeling (zie ook pag. 2)

Fotoreportage (1 foto's)...

 
18-10-2018  

Renovatie-akkoord De Klokkenbelt


De Klokkenbelt in de jaren '50 van de vorige eeuw.
 

ALMELO – De Klokkenbelt aan de Vriezenveenseweg was een van de na-oorlogse ontwerpen van bejaardenhuisvesting van architect Auke Komper die meer soortgelijke centra in Nederland ontwierp. Allemaal mey het kenmerk van woonzorgvleugels gegroepeerd rond een centraal gebouw en in Almelo voor huisvesting van 230 bejaarden.
In 1952 kwam ‘Vadertje Drees’ de ‘architect’ van het ouderdomspensioen (AOW) het gebouw openen. In latere jaargangen werden vleugels gesloopt en herbouwd naar eisen van de toenmalige tijd. Staatssecretaris Jan Schaeffer (PvdA) en latere wethouder in Amsterdam stond toen aan de basis van de vernieuwing voor de huisvesting  en verzorging van bejaarden.

Anno 2018 is dat allemaal achterhaald. Ouderen worden geacht langer zelfstandig te blijven wonen tenzij men dat niet meer kan en dagelijks verpleging benodigd. Het gevolg vaak ‘gedwongen scheiding’ op leeftijd.
De Klokkenbelt voldoet niet meer aan de huidige eisen en eigenaar St. Joseph (sinds 2000) wikte en woog de herkansing. Nu staat met vertraging van een jaar een complete renovatie voor de deur omdat St. Joseph nu rond is met de aannemers Gebroeders Meijer en Winkels. De buitengevel blijft grotendeels in tact en wordt opgeknapt maar intern worden twee kamers samengevoegd tot appartementen van 50 m2.
Zorginstelling InteraktContour huurt 66 appartementen voor huisvesting en zorgverpleging van evenzovele mensen met hersenschade als gevolg van bijvoorbeeld een beroerte, hersenbloeding  of ongeval. Zelf verhuurt St. Joseph 18 appartementen waarvan 11 aan de nu nog gehuisde huurders. Ook krijgt het complex ruimtes voor dagbesteding en behandeling. Op de begane grond biedt St. Joseph ruimte voor een gezondheidscentrum met huisartsen, fysiotherapeuten en apotheek waardoor het gebouw ook een wijkfunctie krijgt.
Volgens St Joseph wordt het geheel duurzaam  gerenoveerd. De oplevering wordt verwacht eind 2019 begin 2020.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
18-10-2018  

Dodelijk ongeval Almelo krijgt nog een staartje

 

ALMELO – Het ongeval op de Berlagelaan/Windmolenbroeksweg vorig jaar januari waarbij de overstekende 16-jarige Chiel Meesters op zijn fiets verongelukte, bracht de politie in Almelo op de barricaden omdat veel foto’s van het vele meters weggeslingerde slachtoffer op sociale media verschenen. Daarbij werd opgeroepen tot bezinning omdat deze ongenuanceerde berichtgeving tot hevige ontzetting van naasten van het slachtoffer kan leiden.
De publiciteitssignalen op sociale media en de vele opmerkingen van getuigen over het met hoge snelheid rijden door de betrokken automobilist, zette verder aan tot nader onderzoek.

Nader onderzoek vorig jaar november heeft nu uitgewezen dat met minimaal een snelheid van 84 tot 93 km per uur werd gereden binnen de bebouwde kom, waardoor mede het slachtoffer de aanrijding niet meer kon voorkomen. Het onderzoek in opdracht van het Openbaar Ministerie toonde tevens aan dat de eveneens uit Almelo komende 19-jarige bestuurder tijdens zijn race-act in zijn Nissan Qashqai tegelijkertijd aan het ‘facetimen’ (video-call) was met zin vriendin via de mobiele telefoon. Uit onderzoek en beelden van een nabije beveiligingscamera is dat vastgesteld. Voor dit forensisch onderzoek werd eerder de weg afgesloten en werd met een gelijke auto het traject met wisselende hoge snelheden en remproeven een juiste toedracht vastgesteld in vergelijk met de beelden van de beveiligingscamera.
Deze conclusie leidt er toe dat het dodelijk ongeval nog een staartje krijgt voor de toen 19-bestuurder van de auto met een strafrechtelijk vervolg. Vandaag eiste de Officier van Justitie bij de rechter in Almelo 6 maanden cel onvoorwaardlijk en rijontzegging voor 2 jaar voor de onvoorzichtige hardrijder. Voor de ouders van de verongelukte zoon Chiel geen troost zoals de dader niet mis te verstaan werd toegevoegd dat hij zijn auto als een moordwapen had gebruikt. 'Ik zal je voor altijd haten', zei moeder Nina die het verlies van haar zoon als levenlang ervaart. De uitspraak van de rechter wordt over enkele weken verwacht.

Zie ook:
Hernieuwd onderzoek fataal ongeval Berlagelaan.

 

 
18-10-2018  

Kees Smit bouwt warehouse op XL Park

Showroom en hoofdkantoor verhuist mee

Blije gezichten tijdens de presentatie in de showroom van Kees Smit Tuinmeubelen !
v.l.n.r.: Michel Kotteman (weth. te Borne), Arjen Maathuis (weth. te Almelo), ondernemer Henk Smit en XL Park projectdirecteur Jan Geerdink.
 

ALMELO – Het snel groeiende Kees Smit Tuinmeubelen gaat direct op een zichtlocatie aan de A35 een warehouse bouwen van 100.000 m2 op een kavel van 45.000 m2. In de vier bouwlagen wordt ook het hoofdkantoor gevestigd met een oppervlakte van 3.000 m2 en word tevens de online-marketing geconcentreerd. Nu heeft Kees Smit nog vier opslaglocaties in de regio. In totaal gaat het om ruim 111.000 m2 vloeroppervlak.
Kees Smit Tuinmeubelen, dat naast het XL Experience Center langs de A1 in Amersfoort nog maar kortgeleden de fraaie vernieuwbouw van de showroom aan de Ambachtstraat realiseerde, gaat deze locatie verlaten en realiseert tevens een XL Experience Center van 7.000 m2 in de nieuwbouw alsmede een assessoireshop van 1.500 m2.
Het is een vlucht naar voren, gelet op de snelgroeiende onderneming die afgelopen zomer al het aantal van 340 werknemers aantikte. ‘In de winter is dat altijd wat lager, maar in de komende jaren voorzien wij een flinke groei. Door de opslaglocaties te concentreren, wordt nu alle logistiek geconcentreerd. Zowel qua aanvoer via de containerterminal van CTT alsmede verzending van online-verkoop en bevoorrading van het XL Experience Center in Amersfoort langs de A1’, aldus directeur Henk Smit van het Almelose familiebedrijf dat in 1942 begon.

Ook de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en provincie Overijssel als aandeelhouder van het XL Businesspark aan de A35 te Almelo zijn verheugd dat overeenstemming is bereikt. De Almelose wethouder Arjen Maathuis wees in deze op het behoud en groei van werkgelegenheid, evenals zijn collega Michel Kotteman (Borne) als voorzitter van het dagelijks bestuur van het XL Park.
Met de overeenkomst kan projectdirecteur van het XL Park Jan Geerdink weer een geslaagde aquisitie op zijn naam schrijven. ‘Het had ook heel anders kunnen lopen. Het had zomaar gekund dat Kees Smit Tuinmeubelen haar logistieke afdeling naar net over de grens in Duitsland had verlegd. Blij dat er nu overeenstemming is en blij dat het XL Park er weer een grote speler bijkrijgt’, aldus Geerdink.
Als geboren Almeloër is Henk Smit mede verheugd dat de expansie op ‘Oale Groond’ kan worden gerealiseerd. Smit verwacht dat vergunningverlening en bouw zo’n anderhalf jaar in beslag neemt. ‘Ik kan nu in ieder geval in overleg met een architect en mogelijke bouwers’, zei Smit na afloop van de presentatie in de nog nieuw ruikende fraaie showroom aan de Ambachtstraat en waarvoor naar verwachting snel een andere gebruiker zal worden gevonden.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
16-10-2018  

LAS roept getuigen op van vandalisme


Viaduct Bornerbroeksestraat (Nijreessingel)
 

ALMELO – Via facebook roept Lokaal Almelo Samen (LAS) getuigen op van vandalisme en vernieling om zich te melden bij de politie.
Het gaat om het vernielen van 10 ruiten van de geluidswerende glazen wand langs de Nijreessingel ter hoogte van het viaduct Bornerbroeksestraat. De stuk gegooide gelaagde ruiten kosten duizenden euro’s om te vervangen. De Almelose burger moet dat weer betalen door hogere gemeentelijke tarieven, zegt LAS hierover op haar facebookpagina.

LAS verwijst ook naar het ongenoegen dat burgemeester Arjen Gerritsen enkele dagen geleden liet weten via Twitter over het bekliederen van de ruiten van het viaduct over het kanaal Almelo Nordhorn. Daarop stond een levensgrote verwijzing naar ‘Tifosi Bianco Nero 2018’, de zich Heracles Almelo-supporters noemende club.

Was u getuige? Bel dan de politie 0900 8844 
 

 
13-10-2018  

Bianco Nero-actie tot ergernis burgemeester

Bekladden viaduct kost gemeenschap weer geld
 

ALMELO – Niet dat de burgemeester nu op inspectietocht was, maar het bekladden van het viaduct over het kanaal Almelo-Nordhorn heeft wel de wrevel gewekt van burgemeester Arjen Gerritsen. Met ‘manshoge’ letters werd er ‘Tifosi Bianco Nero 2018’ op de veiligheidsramen gekliedert en dat noemt burgemeester Gerritsen in een Tweet een ‘rotstreek’ die de Almelose gemeenschap weer op kosten jaagt.  . ‘Iedereen werkt hard aan een mooie stad en deze vandalen verzieken het. Ze zijn misschien fan van @HeraclesAlmelo, maar niet van #Almelo. De stad waar ze zeggen trots op te zijn mag opdraaien voor de schade. Bedankt... Of meldt zich iemand naar wie de rekening mag?”, luidt de tweet van Gerritsen. Hij sluit af met #rotstreek.
'Stuur eens ‘pro forma facturen’ naar hun sponsors', geven wij de burgemeester als tip!

 
11-10-2018  

Treinverkeer Almelo-Deventer lam door bom


Blindganger uit de Tweede Wereldoorlog (ter illustratie)
 

ALMELO – Een ‘blindganger’ uit de Tweede Wereldoorlog  langs het spoor heeft vanochtend he treinverkeer tussen Almelo en Deventer lam gelegd. Alle reizigers moesten de treinen verlaten zoals in Wierden en Almelo waar het perron bomvol staat met wachtende reizigers. 
De bom werd tijdens werkzaamheden aangetroffen bij het spoor aan de Cris Soumokilstraat in Wierden. De bomopruimingsdienst van Defensie is gewaarschuwd om de vliegtuigbom onschadelijk te maken. De omgeving wordt ontruimd.
Vervoerder NS en spoorbeheerder Prorail hebben nog geen alternatief vervoer georganiseerd voor de gestrande reizigers. De stremming kan uren duren.
Via Twitter reageren de reizigers dat o.a. nog geen gratis koffie is verstrekt, laat staan informatie over de vertraging en alternatief vervoer.

UPDATE
Na aankomst van de specialisten van Defensie bleek al snel dat het geen bom betrof. Wel is het metaaldeel meegenoemen voor nader onderzoek om mogelijk te achterhalen wat het wel was. Het was vooral de vorm van het metaalstuk dat de onderhoudsploeg van Prorail zorgen baarde. Uit voorzorg werd het treinverkeer stil gelegd en de omgeving ontruimd, maar nadat het sein op groen ging, kon ook NS haar treinvervoer weer oppakken. Veel reizigers kwamen echter te laat op de plaats van bestemming of reisden weer terug naar huis.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
11-10-2018  

Brandstichting vermoedt aan de Zeven Bosjes

 

ALMELO - De politie in Almelo gaat onderzoek doen naar mogelijke brandstichting bij een woonappartement  op de beganegrond aan de Zeven Bosjes. De bewoonster lag te slapen, werd wakker en constateerde brand bij de achterdeur. Zij alarmeerde daarop de brandweer en wist samen met haar kat en parkieten in een kooi de woning nog ongedeerd verlaten.

 
09-10-2018  

Revitalisering Dollegoor naar volgende fase

Van de Bosch Beton en KroonOil kunnen groeien

Start van de revitalisering op 31 oktober 2008.
Archieffoto AlmeloNieuws.nl
 

ALMELO – Eind oktober 2008 werd het startsein gegeven voor de revitalisering van het havengebied Dollegoor en Slachthuiskade. Toenmalig wethouder Reinier van Broekhoven, toenmalig gedeputeerde van Overijssel Carry Abbenhues, afgevaardigde Frits Wijsma namens het Ministerie van Economische Zaken en Ewald Huzink als voorzitter van de ondernemersvereniging Havengebied Almelo gaven toen gezamenlijk het startsein door het bouwbord te onthullen.
Sindsdien werd braakliggend terrein op het Dollegoor opgeschoond, werden bomen gerooid om de havens en bedrijven beter zichtbaar te maken, werd het aanzien van de gebouwen van hightech reus PANalytical aanmerkelijk verbeterd, bouwde KroonOil een fraai nieuw kantoorgebouw maar zit het net zoals buur Van de Bosch Beton wel klem op het havenhoofd tussen de eerste en tweede insteekhaven. Verdere expansie is  gewenst maar onmogelijk wegens gebrek aan vrije vierkante meters waar zo’n hectare benodigd is. 
In januari 2008 riep Huzink als voorzitter van de ondernemersvereniging Havengebied Almelo in Tubantia nog om een subsidieregeling om een aantal bedrijven over de streep te trekken om te investeren in het aanzien van hun bedrijfslocaties. Ook zei  hij toen dat een bedrijf als All Inn Containers (opslag en handel in ‘roestige’ tweedehands containers - red.) feitelijk niet meer past als naaste buur van PANalytical dat anno 2018 'schreeuwt om technische toppers'. Wat Huzink, zelf directeur van Riwald Recycling aan de Buitenhaven, daarmee bedoelde laat zich raden. Schep ruimte om de groeiers en vernieuwers te laten groeien. Het was in feite een oproep aan de gemeente om meer regie te voeren, want al sinds 2002 werd gepraat om de gewenste revitalisering body te geven. Nog datzelfde jaar in 2008 toen Huzink zijn oproep deed, werd Huzink op zijn wenken bediend met een revitaliseringsbijdrage van 1,5 miljoen euro van het Ministerie van Economische Zaken aan de gemeente Almelo.

Een oplossing voor KroonOil en Van de Bosch Beton was al in de beginjaren van overleg aangestipt door deels demping van de tweede insteekhaven voor te stellen. Al jaren was het scheepvaartverkeer hier nihil buiten het stijgend aantal schippers om die Van de Bosch Beton aandoen. De crisis zette herontwikkeling op een laag pitje maar nu wordt vol gas gegeven. Vanavond besloot de gemeenteraad van Almelo dat de tweede insteekhaven volgens plan deels gedempt mag worden. Dit ondanks dat All-in Containers via advocaat Kötter met klem liet weten juist de havenkom open te willen houden voor toekomstige aan- en afvoer van containers via de binnenvaart.

All-in Containers vestigde zich in 2007 op deze locatie maar vroeg formeel nooit een plek aan de kade aan voor het laden en lossen van containers. 'Slechts één keer in al die jaren liet ‘All-in’ containers per schip aanvoeren en dat nog illegaal ook', zo verkondigde wethouder Jan Martin van Rees (LAS) tijdens het debat in de raadszaal. Van Rees vond die eenmalige aanvoer in ruim 10 jaar te weinig body hebben om All-in Containers tegemoet te komen in hun bezwaar. In de zienswijze haalde All-in fel uit dat zij ambtelijk op het verkeerde been waren gezet. Van Rees kon echter weinig met die aantijging omdat het bedrijf nooit schriftelijke om een erfpachtregeling voor een laad- en losplek had verzocht. In deze verwees de wethouder ook naar de openbare kade in de naastgelegen derde insteekhaven waar All-in wel kan laden en lossen, mocht zij daartoe ooit over willen gaan.

Met ruime meerderheid gaf de gemeenteraad ‘groen licht’ voor de voorgenomen gedeeltelijke demping van de middelste insteekhaven op het Dollegoor, daarmee ruimte biedend voor expansie van KroonOil en Van de Bosch Beton. 

Fotoreportage (1 foto's)...

 
06-10-2018  

Almelo opnieuw prijspakker doorkomst Roparun

 

ROTTERDAM/ALMELO – Almelo heeft zich als doorkomststad van de jaarlijkse Roparun Hamburg-Rotterdam opnieuw van haar beste kant laten zien.  Al enige jaren op rij valt Almelo in de prizen als het gaat om de beleving van de deelnemers tijdens de doorkomst in Almelo op de Noordelijke route. De Zuidelijke route is van Parijs naar Rotterdam.

De Almelose sportwethouder Arjen Maathuis mocht vrijdagavond tijdens de feestelijke bijeenkomst in de Rotterdamse haven op het stoomschip Rotterdam, de tweede prijs in ontvangst nemen inbegrepen een cheque van 22.500 euro die kan worden besteed aan palliatieve zorg voor kankerpatiënten in de regio. De tweede prijs werd behaald door o.a. de indruk van de tocht door de ‘Laan van Bezinning’ (Gravenallee) en de feestelijke ontvangst door het massaal opgekomen publiek in het stadscentrum. Voor de deelnemende team Almeloopers een mooie kroon op 10 jaar deelname aan Roparun. Zutphen werd dit jaar eerste en ontvangt 45.000 euro en het Drentse Sleen krijgt 12.500 euro. In de Parijs-route waren dat respectievelijk Zele, Ossendrecht en Oud-Beijerland.

Organisaties in Almelo en omstreken kunnen na het behalen van de tweede prijs weer weer een aanvraag indienen als ondersteuningsontwikkeling in palliatieve zorg. Na de prijs van vorig jaar, kan op 10 oktober a.s. het ALMA Inloophuis in het ZGT Ziekenhuis geopend worden voor kankerpatiënten en hun naasten.

Kijk hier naar alle feestelijke foto's van de Doelenavond.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
03-10-2018  

Fotoboek 'Een halve eeuw Almelo'.


Peter Leeuwen bekijkt fris van de pers zijn jongste fotoboek.
De archiefkast achter hem herbergt vele duizenden foto's, negatieven en dia's.
 

ALMELO – Na vijf fotoboeken over Almelo had Peter Leeuwen niet gedacht dat er nog een volgende van zijn hand zou verschijnen. Maar al die duizenden foto’s en bijgaande verhalen deden hem beseffen dat de jaren voor zijn geboorte in 1948 nog onderbelicht waren gebleven. De welvaart van de textielindustrie, de crisis in de jaren’30, de oorlogsjaren, de wederopbouw, hoe het de ondernemer en de burger in die jaren verging, de vrijetijdsbesteding et cetera, et cetera.
Een publieke oproep, zo’n anderhalf jaar geleden, om specifiek fotomateriaal uit de eerste helft van de twintigste eeuw leverde Leeuwen unieke ‘plaatjes’ op met vaak evenveel unieke verhalen achter de foto’s waardoor deze beter te duiden waren. Meestal uit overlevering maar ook uit de eerste hand. Bij velen ging Leeuwen dan ook langs om dat op te tekenen. ‘Dat was heel bijzonder en uniek’, aldus Leeuwen die zijn zesde fotoboek over Almelo in eigen beheer uitgeeft. Het boek ‘eerste helft twintigste eeuw’ beslaat 352 pagina’s met foto’s in zwart-wit en zet een krachtig tijdsbeeld neer. Het boek à15,95 euro is verkrijgbaar bij meerdere winkels en boekhandel in Almelo en ook via Peter Leeuwen zelf bij zijn atelier aan de Herengracht 16. A.s. zaterdag tussen 13.00 uur en 16.00 uur signeert Leeuwen ter plekke zijn nieuwste fotoboek.

 
03-10-2018  

St. Georgius Basiliek mist tijdelijk torenspits

 

ALMELO – De toren van de St. Georgius Basiliek aan de Boddenstraat is tijdelijk enkele meters lager. Specialisten van leidekkersbedrijf Koenders uit Neede haalden met assistentie van kraanbedrijf P&K uit Rijssen de 4 meter lange, 350 kg wegende spits van de 72 meter hoge toren.

Zinken koker

Aan de spits bevestigt, vonden de uitvoerders van leidekkersbedrijf Koenders een zinken koker. Door de gure weersomstandigheden op grote hoogte, waren de solderingen van de koker echter opengescheurd en was niet meer te lezen wat er in de brief stond die in de koker werd aangetroffen. Vermoedelijk is de koker bij een eerdere restauratie aan de spits bevestigd.

De smeedijzeren spits wordt door Koenders gerestaureerd. ‘We gaan hem stralen, repareren waar nodig alle lassen en zetten hem daarna in extra weerbestendige paraffinelak. Dat laatste luistert heel nauw qua voorgeschreven dikte’, aldus de uitvoerder van Koenders. Ook wordt het haantje en de ‘gouden’ bol van de lagere spits op de middenbeuk van de ‘Sjors’ nog verwijderd voor restauratie. Naar verwachting wordt de spits nog voor de winter teruggeplaatst.

De specialisten van Koenders kom je benoorden de grote rivieren veel tegen bij restauraties van kerken, kastelen en andere beschermde monumenten. In Almelo werkte Koenders aan o.a. het vernieuwde koepeldak van de St. Egbertuskerk, het dak van ’t Hookhoes in de jaren ‘90 en deed het het zinkwerk van de nieuwe bioscoop aan het Amaliaplein. Landelijk aansprekende restauratieprojecten waren het Vredespaleis in Den Haag en het in oude luister gerenoveerde NS station Groningen. 

Van ‘Sjors’ naar basiliek

De ‘Sjors’ zoals de kerk in de volksmond heet, werd in 1902 in gebruik genomen naar ontwerp van de Deventer architect Wolter te Riele, een leerling van de vermaarde bouwmeester dr. P. Cuypers. In 2009 werd de ‘Sjors’ door Paus Benedictus XVI verheven tot basiliek n.a.v. het 225-jarig bestaan van de parochie.

Fotoreportage (9 foto's)...

 
28-09-2018  

Almelo vertraagt aflossing schuldenlast


Het Almelose college van B&W.
Uiterst rechts 'schatkistbewaarder' Alex Langius (ChristenUnie) verder links van hem Jan Martin van Rees (LAS), burgemeester Arjen Gerritsen, Eugène van Mierlo (CDA) en Arjen Maathuis (VVD).
 

ALMELO – De gemeente Almelo moet volgens de overeenkomst met toezichthouder de provincie Overijssel in 2024 van haar schuldenlast zijn verlost. Tot en met 2017 liep de gemeente daarop vooruit zodat naar verwachting eind 2020 de gemeente weer schuldenvrij zou zijn. Financiële tegenvallers in 2018 en het waarmaken van verkiezingsbeloftes, vertragen dat echter. Een en ander maakte wethouder Langius (ChristenUnie) vanmorgen bekend tijdens de presentatie door het Almelose college van B&W bestaande uit de coalitie CDA/VVD/LAS en Christen Unie.
Zo wil het college per 1 januari starten met de proef twee uur gratis parkeren en wordt ook de hondenbelasting gehalveerd, gevolgt met een laatste stap in 2020 naar nul.
Ook wil het college blijven investeren in vernieuwing van de binnenstad, veiligheid en toezicht, beter onderhoud openbaar gebied en verbetering van processen in het sociale domein om daar in de toekomst met de beschikbaar gestelde Rijksgelden mee uit te kunnen. Nu moet de gemeente nog miljoenen euro’s bijpassen zoals bijvoorbeeld de Jeugdzorg en Wmo.
Omdat er ook niet begrootte tegenslagen zijn zoals o.a. een lagere Rijksuitkering uit het gemeentefonds en tegenvallende opbrengsten uit gemeentelijke diensten zoals vergunningen, leges, grafgelden, legitimatiebewijzen et cetera, gaan de kosten komend jaar met iets meer dan de inflatie omhoog. Dat komt vooral door de onroerendgoedbelasting. Zo betalen huiseigenaren gemiddeld 25 euro meer en huurders 10 euro (per individueel geval verschillend), wel gaat de rioolbelasting iets omlaag.
Desondanks komt de stad in 2019 naar verwachting nog zo’n half miljoen euro tekort. Het college verwacht dat de provincie als toezichthouder daarvoor groen licht geeft, want over de afgesproken termijn tot 2024 is de koers nu bijgesteld om in 2022 schuldenvrij te zijn. Twee jaar later dan vorig jaar nog werd gedacht maar wel ruim binnen de afspraak met de provincie.
De eenmalige overschrijding van een half miljoen euro noemt Langius verantwoord, mede ook omdat ambtelijk daar vanuit het provinciehuis niet op voorhand afkeurend op is gereageerd.
Op 16 oktober gaat de gemeenteraad het 'vragenuurtje'aan over de door het college gepresenteerde productbegroting, waarna op 1 november a.s. de besluitvorming moet plaatsvinden.

 
28-09-2018  

Van Rechteren Limpurgsingel langer dicht

 

ALMELO – De herstelwerkzaamheden aan de Van Rechteren Limpurgsingel hebbn te kampe met tegenslag. Bij beide viaducten over respectievelijk de Ootmarsumsestraat en het kanaal Almelo-Nordhorn/Sluiskade is meer roestvorming aan de bewapening vastgesteld dan verwacht.
Daardoor lopen de werkzaamheden met zeker twee weken uit en kan de belangrijke verbindingsweg niet eerder dan medio november weer in gebruik worden genomen. Dit alles met de hoop dat geen overtollige regenval of vorst zal plaatsvinden. Tot die tijd blijven de aangegeven omleidingsroutes aanbevolen.

 
23-09-2018  

Onthulling 85 jaar 'drielandenpunt Weiteman'


v.l.n.r.: Wethouder Jan Martin van Rees (Almelo), oudste ‘Weitemanslander’ Gerrit Brink, wethouder Mark Paters (Twenterand) en burgemeester mevrouw Haverkamp (Tubbergen).
 

ALMELO /TUBBERGEN/VRIEZENVEEN – De gemeenten Almelo, Tubbergen en Twenterand kennen een gemeentelijk ‘drielandenpunt’ dat 85 jaar geleden ontstaan is uit de ontginning van het het 600 ha grote moerassige veenlandschap gelegen tussen de drie gemeenten. Het project ‘Weitemanslanden’ was een werkverschaffingstraject dat in 1926 ontstond door het oprichten van de Ontginnning Maatschappij Overijssel dat eerst het Staphorsterveld ontginde en vervolgens de Weitemanslanden met als doel het stichten van een dorp à la het nabije Aadorp en nieuwe grond voor agrarische doelen binnen en rond het domein van Huize Almelo en vele particulieren. De grafelijke familie Van Rechteren Limpurg was dus een van de grotere belanghebbenden om er een vijftal pachtboerderijen te stichten op circa 100 ha grond. Het Rijk, provincie Overijssel en de drie gemeenten waren eveneens betrokken bij de financiering van de ontginning van het veenlandschap. Bij particuliere ‘gronden’ dienden de turfstekers commissie af te dragen en dat leidde soms wel eens tot animositeit. Zo stuurde ene Herman Dijkhuis, naar wiens bijnaam het gebied is vernoemd, zijn stier eens af op een weigerachtige turfsteker, zo luidt het verhaal uit overleving. Dit nu werd ter ere van 85 jaar ontginning in beeld gebracht op een herdenkingsbord dat burgemeester mevrouw Haverkamp (Tubbergen), wethouder Mark Paters (Twenterand) en de Almelose wethouder Jan Martin van Rees (LAS) gezamenlijk onthulden door de ‘stier’van  bij de horens te vatten.
Werd in vroegere tijden het ‘noaberschap’ nog beklonken in het niet meer bestaande café Weiteman aan de gelijknamige weg van Almelo (Schelfhorst) naar Vriezenveen, nu werd de grote opkomst van ‘Weitemanslanders’ gezamenlijk beklonken op het ‘drielandenpunt’ op de hoek Weitemansweg/Blankemeersstraat.

Bekijk hier de historie en ga ook eens ter plekke kijken.

Fotoreportage: Jan Bril

Fotoreportage (39 foto's)...

 
20-09-2018  

Langer voorarrest drugsverdachten na inval

 

ALMELO – Bij de massale inval door de politie in het Nieuwstraatkwartier in de vroege ochtend van 4 september jl om een drugssyndicaat op te rollen, werden 13 mensen opgepakt. De rechtbank in Almelo heeft nu besloten dat voor elf verdachten het voorarrest wordt verlengd met maximaal 90 dagen. Een verdachte werd nu op vrije voeten gesteld nadat eerder al een andere verdachte huiswaarts kon keren.

 
19-09-2018  

Conflict dreigt tussen gemeente en ontwikkelaars

 

ALMELO – Tussen de gemeente Almelo en projectontwikkelaars dreigt een conflict over woningbouw buiten de kernbebouwing van de stad. Het Almelose college van B&W liet dinsdagavond aan de gemeenteraad weten dat het alleen gaat ontwikkelen binnen de bebouwde kom op plekken die in bezit zijn van de gemeente. De protectionistische maatregel heeft alles te maken met het genereren van geld voor de gemeentekas.  De bouwcrisis maakte dat de gemeente 55 miljoen euro moest afschrijven op aangekochte bouwgronden voordat de crisis in 2008 toesloeg. Een bedrag dat de gemeente in 2020 hoopt helemaal te hebben afgeschreven. Maar de stad kampt met meer tegenslagen. Diverse voormalige Rijksregelingen zoals o.a. Jeugdzorg, Wmo en meer, drukken nu op de begroting van Almelo vanwege overschrijdingen en een te lage Rijksvergoeding. De ‘open eind’ taken kosten de stad miljoenen en eventuele maar ook te lage aanvullende betalingen vanuit De Haag zijn onzeker en laten tevens op zich wachten. Kortom een Rijksbezuiniging over de rug van gemeenten en haar inwoners.

Naast de al fors toegenomen gemeentelijke lasten aan burgers en bedrijven, moet de gemeente Almelo daarom op zoek naar extra inkomsten. Grondverkoop binnen het ‘versteende gebied’ is daarin een van de middelen zoals de stadsvernieuwing met woningbouw in het centrum. Elk plekje ligt momenteel onder de loep om in verkoop te brengen voor woningbouw. Het kan nog voor verrassingen zorgen met opties die voorheen nooit in vernieuwingsplannen zijn voorgekomen.

In het provinciaal overzicht van woningbouw tot 2028 mag Almelo netto circa 1600 woningen toevoegen aan het bestaande areaal. Meer bouwen betekent ook slopen.
Daarmee loopt de gemeente op tegen bouwplannen van ontwikkelaars die bouwgrond in bezit hebben of gekocht buiten en binnen het stedelijk gebied. Terwijl het college van B&W alleen wil ontwikkelen op eigen grond. Daarmee jaagt de gemeente in feite ontwikkelaars in het harnas. Zo ook de maatschap Waterrijk bv van de aannemers Bramer, Webbink, Timmerhuis en BPD (het vroegere Bouwfonds) die tussen de Bleskolksingel en Aadijk 335 woningen wil realiseren. Het bouwdeel, nu Noordflank geheten, staat in de provinciale visie en daar beroept de maatschap Waterrijk bv zich nu op. Het Almelose college wijst dat af vanwege de voorkeur voor ontwikkeling van in eigen bezit zijnde gronden die meer geld genereren.

Maatschap Waterrijk bv heeft echter de makelaars Kamphuis en Weghorst laten onderzoeken hoe de woonwens van mogelijke kandidaat-kopers en/of huurders is over wonen aan de stadsrand. Via de website www.mooialmelo.nl kwamen in korter tijd al meer dan 100 serieuze inschrijvingen waarbij de enquete met woonwensen werd ingevuld. Dat nu zorgt er voor dat maatschap Waterrijk bv haar doelstelling wil bereiken en met de gemeente ‘in de slag’ wil om alsnog het woonproject te kunnen realiseren. Weghorst en Kamphuis verwachten dat het aantal kandidaten nog fors zal toenemen en een doelgroep bediend die anders mogelijk de stad gaat mijden.
Kortom, de gemeenteraad zal in de komende tijd ‘harde noten’ moeten kraken of men ontwikkelaars buitenspel wil zetten of planmatig als aanwinst kan zien waarbij kortstondig minder geld in het laatje komt maar op termijn wel geld oplevert door gemeentelijke heffingen.

Braakliggende percelen
Binnen de versteende contouren van de gemeente Almelo liggen eveneens braakliggende percelen die geen eigendom zijn van de gemeente. Door de bouwcrisis kwam ontwikkeling er niet van, maar in de herstellende economie komen die plannen weer uit de la.
Zo wil Aws Beter Wonen diverse braakliggende terreinen in het stadscentrum ontwikkelen tot woningbouw met sociale huren rond de 575 euro per maand. Het gaat dan in totaal om zo’n 105 appartementen die nog in 2019 moeten worden opgeleverd.
Buiten het centrum heeft Beter Wonen op korte termijn nog plannen voor ruim 100 wooneenheden terwijl de woningbouwcorporatie nog meer braakliggende gronden bezit in de Ossenkoppelerhoek/Beeklust en de Noordelijke binnenstad.
Ook St. Joseph is nog volop aan het ontwikkelen in de Rumerslanden en Sluitersveld. Allemaal op eigen grond.
Her en der hebben ook ontwikkelaars nog grondposities binnen het versteende gebied van de stad zoals o.a. het Kollenveld en de nabije vroegere locatie Rossmark gelegen aan de Bornsestraat/Nijreessingel.
Al deze ontwikkelingen moeten passen binnen de met de provincie Overijssel vastgelegde maximale netto toename van zo’n 1600 wooneenheden tot 2028 en zijn dus concurrerend met de protectionistische opvatting van het college van B&W om verkoop van eigen grond voorrang te geven.

 
14-09-2018  

A Local Swim Almelo: 56.000 euro tegen ALS

 

ALMELO - Ruim 100 starters telde het deelnemersveld van de vrijdag gehouden eerste Local Swim Almelo in de strijd tegen de spierziekte ALS. Start en finish voor het stadhuis aan de haven ZZ over drie afstanden. De lokale sponsoractie werd ‘opgehangen’ aan de aan de ziekte ALS in juli 2015 overleden ‘paparazzo-fotograaf’  Freek Buitenweg van AlmeloNieuws.nl en bracht meer dan 56.000 euro in het laatje voor onderzoek om ALS te bestrijden. Een benefiet voor 'Paparazzo'Freek in 2013 bracht toen al ruim 160.000 euro op in de strijd tegen ALS.

De Local Swim van nu gaf een goed gevoel bij de deelnemers, familieleden van getroffenen, sponsoren en organisatoren waarbij een trotse burgemeester Arjen Gerritsen het startschot loste.

Kijk naar de Local Swim rapportage van fotograaf Jan Bril.

Fotoreportage (147 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina