Politiek nieuws


Plaatsing  
 
19-09-2019  

Almelo presenteert solide begroting 2020

Wel pijn in bijstand, sport en zorg, geen extra OZB

Comments:
De gemeente Almelo heeft de programmabegroting 2020 positief naar buiten gebracht en zelfs enig vrij te besteden investeringskapitaal aangekondigd. Toch zit er wel een addertje onder het gras, want de sanering van de schuldenlast duurt een jaar langer dan vorig jaar werd verkondigd.
Ook Almelo heeft, net zoals nagenoeg alle andere Nederlandse gemeenten, eveneens te maken met flinke overschrijdingen in het sociale domein omdat het Rijk voor deze voormalige Rijkstaken onvoldoende compenseert via het Gemeentefonds. Omdat gemeenten desondanks verplicht sluitende begrotingen moeten presenteren, zal ook Almelo op meerdere posten moeten bezuinigen dan wel tarieven moeten verhogen zoals vorig jaar in de meerjarenbegroting was opgenomen.

Enkele meevallers zoals het niet doorgaan van de pilot 2 uur gratis parkeren - de binnenstadondernemers willen onder aanvoering van ex- wethouder Van Woudenbergh niet bijdragen - komt bijvoorbeeld een reservering van 6 euroton te vervallen, geld dat nu anders besteed kan worden zoals de oplopende tekorten in het sociale domein. Meevallers zijn er ook via te ontvangen hoger winstaandeel van Twence (ruim 9 euroton totaal) en BNG (Bank Nederlandse Gemeenten).
Dat is echter niet genoeg. Er worden ook zaken vooruitgeschoven zoals renoveren of nieuwbouw van een zwembad. Ook wordt de kaasschaaf gebruikt ten opzichte van subsidies maar probeert men tariefsverhogingen conform de inflatiecorrectie te houden zoals bij de heffing OZB. Toch lukt dat niet helemaal, want de gemeentelijke woonlasten voor huurders neemt wel iets extra toe, bijvoorbeeld de rioolheffing, met de motivatie dat huurders geen OZB betalen. Die weergave van gemeentezijde is niet geheel juist, want bij huurders is de heffing verlegd naar eigenaren van huurwoningen en die berekenen dat door in de huur.
Op onderdelen zal de programmabegroting 2020 niet door iedereen met gejuich worden ontvangen, want pijnpunten zijn er zeker.
Het huidige Almelose college 'trekt en sleurt' om de stad financieel gezond te laten worden in 2022 maar heeft inmiddels wel de ervaring dat het Rijk heeft zittten te 'potten' en gemeenten onvoldoende heeft gecompenseerd.
Zie hiernaast de Link Programmabegroting 2020 >>>
 

Het college van burgemeester en wethouders van Almelo legt de gemeenteraad een sluitende programmabegroting 2020 voor, met gunstige vooruitzichten voor het financieel meerjarenperspectief. Het college maakt in deze begroting ruimte voor investeringen op gebied van duurzaamheid, economie en veiligheid. Er komt meer geld voor initiatieven uit de wijken. Daarnaast wil het college meer Almeloërs vanuit de bijstand aan werk helpen en via preventieve maatregelen de zorgkosten voor ouderen en jeugd verminderen. Op donderdag 7 november besluit de gemeenteraad over de begroting.

In de begroting maakt het college concreet wat ze samen met inwoners en partners in 2020 wil bereiken, wat daarvoor nodig is en wat dat mag kosten. “Daarbij zetten we de lijn voort die is ingezet bij de perspectiefnota 2019”, zegt wethouder Langius van financiën. “We richten ons primair op het realiseren van de doelstellingen zoals die zijn vastgelegd in de verschillende met de gemeenteraad afgestemde programma’s.” In deze begroting heeft het college hier structureel middelen voor beschikbaar gesteld. Langius: “Daarnaast heeft het wijkgericht werken in deze begroting een degelijke financiële verankering gekregen.”

Financieel herstelplan
Het college houdt vast aan de kaders van het financieel herstelplan. Daarbij geldt dat er nog steeds forse taakstellingen liggen in zowel het sociale als fysieke domein. Het college maakt een bewuste keuze om het financieel herstel met een jaar te verlengen. Het herstel van het eigen vermogen verloopt hiermee volgens het oorspronkelijk afgesproken plan.

Geen extra OZB-verhoging
Almelo kent met deze begroting geen extra OZB-verhoging, buiten de gebruikelijke inflatiecorrectie. Voor een gemiddeld gezin met een eigen woning stijgen de woonlasten in 2020 met 28 euro (3,5%). Voor huurders nemen de woonlasten toe met 15 euro (3,7%). Het verschil zit er in dat huurders geen OZB en rioolheffing-eigenarendeel betalen. In 2020 heft de gemeente geen hondenbelasting meer, zoals de raad in 2017 op initiatief van Lokaal Almelos Samen (LAS) besloot.

Focus op ambities uit programma’s
Het college heeft bij zijn aantreden besloten alle vraagstukken in programmatische samenhang en integraliteit op te willen pakken. Almelo kent de programma’s zorg, economie en participatie, binnenstad, duurzaamheid, veiligheid, omgevingswet en Nieuwstraatkwartier. Als het gaat om zorg rolt Almelo de aanpak van wijkteams komend jaar uit over de hele stad. Door meer preventief en integraal te werken wil het college inwoners eerder en beter helpen. Het college wil verder, samen met de (keten)partners, het aantal plekken waar inwoners zonder verwijzing terecht kunnen in 2020 uitbreiden. Binnen het programma economie en participatie zet het college in op de aanpak van problematische schulden. Het college wil verder meer inwoners vanuit de bijstand aan werk helpen. In de binnenstad legt het college prioriteit bij de aanpak van winkelleegstand, samen met ondernemers en vastgoedeigenaren. Almelo gaat zich met deze begroting en maatregelen voorbereiden op een rol van betekenis in de regio als het gaat om duurzame energie. Speerpunt in 2020 is de warmtevisie. Eind volgend jaar moet duidelijk zijn welke wijk wanneer van het aardgas gaat, welk alternatieven er zijn en wat de kosten zijn. Binnen het programma veiligheid gaat extra geld naar toezichthouders, die meer gebied- en probleemgericht gaan werken om sneller meldingen van overlast op te kunnen volgen. In het Nieuwstraatkwartier wordt ook volgend jaar met inwoners en ondernemers gewerkt aan de toekomstbestendigheid van de wijk. Een andere manier van werken bij het maken van plannen voor de fysieke leefomgeving is de essentie van de Omgevingswet. Daarin zet Almelo komend jaar stappen. Onder meer met de omgevingsvisie, die medio 2020 klaar moet zijn.

Behandeling begroting in gemeenteraad op 7 november
Op www.almelo.nl is de volledige begroting te vinden. De gemeenteraad bespreekt de begroting op donderdag 7 november. Inwoners kunnen tijdens het politiek beraad van dinsdagavond 29 oktober gebruik maken van het spreekrecht en hun mening geven over de door het college voorgestelde begroting.

Bron: gemeente Almelo
Lees de cijfermatige bijlage


Programmabegroting 2020

Archief
Terug naar vorige pagina