Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
19-07-2018  

Alle 14 gemeenten stappen in Agenda van Twente

 

REGIO – De afgelopen jaren werd de investeringsagenda voor Twente gefinancierd via opcenten bij afvalverwerker Twence waar alle 14 Twentse gemeenten aandelen in hebben. In de aanloop voor de nieuwe Agenda van Twente voor een periode van vijf jaar, haakten de gemeenten Hellendoorn, Rijssen/Holten en Almelo af. De kritiek bestond vooral over het hoge Enschedese gehalte van de investeringsagenda en dat was in de voorgaande Agenda eigenlijk ook al zo. Volgens het nieuwe plan zouden de Twentse gemeenten jaarlijks 7,5 euro per inwoner bijdragen. Almelo echter schrijft rode cijfers en heeft geen cent beschikbaar vanwege de schuldsanering die de burger al jaren extra geld kost.
Hellendoorn sloot vorige week alsnog aan en dat verhoogde de druk op Rijssen/Holten en Almelo om eveneens over stag te gaan. Rijssen/Holten keerde vervolgens op haar schreden terug en volgde het voorbeeld van Hellendoorn. De gemeente Almelo kwam daardoor steeds meer klem te zitten en vanmiddag besloot het college van B&W in een ingelaste vergadering alsnog op projectbasis een steentje bij te dragen aan de nieuwe Agenda van Twente. De gemeenteraden van Hellendoorn, Rijssen/Holten en Almelo moeten na het zomerreces nog wel instemmen met de collegebesluiten. In Almelo kan dan nog wel eens heikele discussies opleveren vanwege de felle tegenstand in de vorige bestuursperiode.

UPDATE:

Almelo toch niet

De conclusie dat ook Almelo mee doet aan de Agenda van Twente blijkt een voorbarige. Burgemeester Arjen Gerritsen liet in een brief aan de gemeenteraad weten dat Almelo vast houdt aan de koers om eerst de financiële huishouding op peil te brengen.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
18-07-2018  

Referendum afvalbeleid Hengelo dichtbij


Sinds de invoering van 'omgekeerd' afval inzamelen in veel gemeenten, is illegale stort van afval enorm gestegen. De kosten om dat op te ruimen stijgen navenant en dat wordt doorberekend in de afvalstoffenheffing van gemeenten. Verplichting van 'omgekeerd' inzamelen brengt daardoor nauwelijks financieel rendement voor burgers.
Ook landschap-beheerders klagen over de enorm gestegen kosten voor het opruimen van illegaal gestort afval in natuurgebieden. Ook die kosten worden uiteindelijk door ons allemaal betaald.
Een particulier grondbezitter op wiens grond is gedumpt, draait zelf op voor de opruimigskosten.
'Omgekeerd' inzamelen van huishoudelijk afval heeft zo zijn keerzijden!
 

HENGELO – Het al enige jaren in gang gezette ‘omgekeerd’ inzamelen van huishoudelijk afval houdt veel mensen bezig in Twente. Steeds meer gemeenten varen onder regie van Twente Milieu een koers waarbij de burger wordt verplicht afval te scheiden en dit naar milieueilanden te sjouwen. De regeling is onder weerstandsdruk echter ook zo divers dat Twentse gemeenten individueel allerlei extra uitzonderingen bedenken voor bijvoorbeeld chronisch zieken met veel afval en wooneenheden met hoogbouw.
Ook is er verzet van burgers die de aanpassingen helemaal niets vinden maar juist willen dat het aantal uitdijende Otto’s voor restafval, gft, papier en verpakkingen gewoon worden opgehaald. Zij voelen zich als ‘werkezel’ ingezet terwijl de tarieven nauwelijks lager worden. Zij zijn veelal ook voorstander van mechanisch scheiden en wijzen daarbij op het veel hogere rendement van afvalscheiding tot gerecyclede grondstoffen voor nieuwe producten. Ook wordt soms verwezen naar een eerdere klacht van afvalverwerker Twence dat het Twentse huishoudelijk afval vaak een te lage calorische waarde heeft en bovendien de prognoses in gewicht niet haalt. Dat laatste werkt tevens kostenverhogend.
Twence dat eigendom is van een aantal Twentse gemeenten, moet sinds enige jaren huishoudelijk afval importeren om aan de vraag van warmtelevering en energie te kunnen voldoen. De Duitse gemeente Münster ziet juist toekomst in Twence en wil graag aandeelhouder worden. Münster beschikt wel over mechanische na-scheiding. Toetreden tot Twence stuit echter op juridische verschillen tussen Duitsland en Nederland maar Münster hoopt dat deze ‘verschillen’ geslecht kunnen worden.

Hengelo’s referendum
Het meest fanatieke verzet tegen het ‘gedwongen afvalbeleid’ doet zich voor in Hengelo. Tegelijkertijd zijn de voorstanders in Hengelo ook het meest uitgesproken. ‘Fanatieke scheiders’ proberen juist het aantal kg restafval tot een minimum te beperken. Voor diegene die dat lukt, is er wel een bescheiden financieel voordeel te behalen.
Het verzet heeft na het verdwijnen van de grijze Otto in Hengelo echter heeft dermate vormen aangenomen, dat het er op lijkt dat de gemeente Hengelo een referendum gaat organiseren over het te voeren afvalbeleid. Die uitkomst wordt echter door GroenLinks, CDA, VVD en één PvdA’er op voorhand ter zijde geschoven met als argument dat de gemeente Hengelo al zoveel geld heeft geïnvesteerd in het nieuwe afvalbeleid, dat het daardoor niet meer terug kan naar de situatie voor 2015. Desondanks sprak de raad zich met 24 stemmen voor, uit voor een mogelijk referendum. De initiatiefnemer moet nu 2.000 extra handtekeningen verzamelen om het referendum echt mogelijk te maken. Gaat dat lukken, wordt het referendum mogelijk tegelijk gehouden met de Europese parlementsverkiezing van volgend jaar.

 
17-07-2018  

Fc Twente 'chanteert' Enschede succesvol

 

ENSCHEDE – De ‘chantage’ waarmee Fc Twente de gemeente voor het blok zette om meer financieel perspectief te bieden om de club van ondergang te behoeden heeft succes gehad. Het Enschedese college van B&W heeft de club twee jaar uitstel verleend van de verplichte aflossing van een eerdere lening. Ook de betaling van rente en risico-opslag over die lening is met 2 jaar uitgesteld.
De ‘hulpeis’ onder dreiging van een faillissementsaanvraag, betekent derhalve dat het Enschedese college deels overstag is gegaan maar niet de gevraagde borgstelling voor een nieuwe lening van 7 miljoen euro heeft verstrekt. Voor die eis was in de gemeenteraad geen meerderheid te verkrijgen. De stad heeft al een vordering van 32 miljoen euro op de club die in de afgelopen jaren dankzij ‘schimmige constructies’ op te grote voet leefde. Ook een enquete door dagblad Tubantia wees uit dat een meerderheid van de Enschedese bevolking tegen een nieuwe lening is.
Maar desondanks heeft Fc Twente nu wel een ruimer financieel ‘jasje’ gekregen en heeft de club zelfs vol trots aangekondigd dat het over het grootste spelersbudget van de clubs in de Keukenkampioen Divisie beschikt, mede ook omdat sponsoren nu extra bijdragen omdat de gemeente Enschede ‘water bij de wijn’ heeft gedaan. ‘Groots’ denken en wanbeleid is blijkbaar niet alleen lonend, maar werkt sportief gezien ook competitievervalsing in de hand. Dit alles met als doel om gelijk ‘keukenkampioen’ te worden en om verlies van TV-gelden over een jaar voor te zijn.

 
27-06-2018  

Groeiende zorgen over Fc Twente. Failliet dreigt.

 

ENSCHEDE – De belastingclaim van 4,4 miljoen euro en de door het internationaal sport juridisch bureau CAS toegewezen claim van 6,3 miljoen euro van de eigenaren van voormalig Fc Twente-speler Jesus Corona drukken de Enschedese club steeds verder in de zorgen.
Temeer daar Fc Twente de zogenaamde ‘voorzieningen’ in de boekhouding niet waar kan maken. De club wist derhalve dat het voor de kosten kwam te staan en nam dat op in de boekhouding als Grootboekrekening. Een dergelijke post verlaagd de winst cq vergroot het verlies voor belastingen maar dan moet het geld wel geoormerkt aanwezig zijn.
Fc Twente heeft dat geld echter niet, waardoor er betalingsregelingen getroffen moeten worden en tevens vraagtekens bij de boekhoudkundige constructie gezet kunnen worden.
Bovendien moet Fc Twente met ingang van het nieuwe boekjaar ook periodiek gaan aflossen op de miljoenenlening van de gemeente Enschede. In de afgelopen jaren werd alleen de overeengekomen rente afgedragen. De geldzorgen worden dus nijpender mede ook omdat de club het gewenste spelersjaarbudget van 14 miljoen euro nog niet rond heeft. Daarvoor wil de club spelersaandelen uitzetten. Maar wie steekt normaliter zijn geld in een ‘failliete boedel’?

Ook bij de gemeente Enschede nemen de zorgen toe over de uitstaande lening. Dinsdagavond werd de gemeenteraad in besloten zitting bijgepraat door wethouder Eelco Eerenberg. Deze wil echter in dit stadium niets publiekelijk maken en heeft de gemeenteraad geheimhouding opgelegd.
Eerder werd al wel bekend dat Fc Twente een versoepeling wil over de aflossingsregeling. De club heeft bovendien voor het nieuwe seizoen nog maar 17 spelers en dat is te weinig. Door de malaise neemt de druk op de gemeente Enschede toe. Temeer daar al meer dan 15.000 jaarkaarten zijn verkocht aan de ‘hondstrouwe’ supporters.

Update 28-06-2018
De vertrouwelijkheid over het onderwerp Fc Twente in de bespreking van de Enschedese gemeenteraad is er wel vanaf. Uitgelekt is dat de leiding van Fc Twente heeft gedreigd met een fallissementsaanvraag per 1 juli a.s. indien de gemeente geen garantiestelling van 7 miljoen euro afgeeft. Toevallig bijna het bedrag dat de club volgens de CAS moet betalen aan de eigenaren van oud- clubspeler Jesus Corona.
Het Enschedese college van B&W had in vertrouwelijkheid al toegezegd uitstel te willen geven voor een aflossingsbetaling van 2,1 miljoen euro, maar zit nu met het dreigement in haar maag.
Met de gevraagde garantstelling zou de schuld van de club aan de gemeente Enschede toenemen tot 32,4 miljoen euro. Daarnaast heeft de club nog een miljoenenschuld vanwege de uitbreiding van het stadion. Mocht Fc Twente failliet gaan, leidt de gemeente nu een verlies van 25,4 miljoen euro.
In de gemeenteraad worden forse vraagtekens gezet bij de handelswijze van Fc Twente. Temeer daar de gemeente al een bezuiniging van 15 miljoen euro moet doorvoeren op de begroting. De animo om Fc Twente opnieuw uit de sores te helpen is marginaal vanwege het gemeenschapsgeld dat er mee gemoeid is.

Spelerspot
Fc Twente heeft eveneens problemen bij de verkoop van aandelen om het aantal contractspelers op peil te brengen. Mogelijke investeerders vrezen dat hun geld opgaat aan aflossingen. Volgens de eigen begroting heeft Fc Twente een 'spelerspot' nodig van 14 miljoen euro om competatief het nieuwe seizoen in te kunnen gaan, met als doel in één seizoen weer terug te keren in de eredivisie. Nu de werkelijkheid naar buiten komt, kan de conclusie getrokken worden dat ook de huidige clubleiding de zaken veel rooskleuriger heeft voorgeschoteld dan de werkelijkheid.
Mocht de club failliet gaan, vervallen de huidige spelerscontracten.

 
13-06-2018  

Fiscus vordert 4,4 miljoen van Fc Twente

Geld is er niet, ondanks reservering in de boekhouding
 

ENSCHEDE – Fc Twente lijkt er nog slechter voor te staan dan werd gezegd. De club uit Enschede had nog een geschil met Rijksbelastingen over ‘verkapte’ transfervergoedingen die via spelersmakelaars bij betrokken spelers in de ‘knip’ belandde.
In de boekhouding had Fc Twente daarvoor al een reservering opgenomen van 5,9 miljoen euro, maar dat was louter een boekhoudkundige camouflage, want dat geld heeft Fc Twente helemaal niet.
Nu de ‘fiscus’ en Fc Twente overeengekomen zijn dat er nog een bedrag van 4,4 miljoen euro aan loon- en omzetbelasting afgedragen moet worden aan de Rijkskas, kwam de waarheid aan het licht. Noodgedwongen werd alsnog een betalingsregeling getroffen met Rijksbelastingen maar dan moet Fc Twente zich wel aan de afspraak houden.
De bestuurders van Fc Twente moeten derhalve naarstig op zoek naar geldschieters om Rijksbelastingen tevreden te houden.
Eerder deze week presenteerde de club al het plan om aandelen aan ‘bevriende geldschieters’ te verkopen en ook kreeg de gemeente Enschede al het verzoek om uitstel ten aanzien van de financieringslening voor de eerdere verbouw van het stadion. De druk op de gemeente wordt daarmee erg groot, dit ondanks dat de stad al miljoenen euro’s moet bijpassen in het sociale domein en zelf in de 'rode cijfers' dreigt te komen.

 
13-06-2018  

Ten Hag Prestatieprijs 2018 voor Erik Dijkstra

 

ENSCHEDE/HENGELO – Een opvallende winnaar dit jaar voor de ten Hag Prestatieprijs; televisiepersoonlijkheid Erik Dijkstra. Hij is weliswaar nu woonachtig in Amsterdam, maar zijn wieg stond in Glanerbrug. Hij viel de jury, onder voorzitterschap van Wilma van Ingen, op door zijn liefde voor FC Twente, de bezoeken aan zijn moeder in Enschede, de onmiskenbare Twentse tongval, zijn creativiteit en spontaniteit. „En door mooie, leuke en maatschappelijk ertoe doende programma’s en documentaires. Een journalist/presentator om trots op te zijn. Die verdient een prijs. En wel nu!”, jubelde de jury dinsdag bij de uitreiking in de Sint-Blasiuskerk te Beckum.
Al sinds 1994 wordt de ten Hag Prestatieprijs uitgereikt aan personen, instellingen en organisaties die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van Oost-Nederland (het werkgebied van de ten Hag groep) en die de regio daarmee nationaal en internationaal positief in beeld brengen. Dijkstra (1977) doet dat letterlijk: hij is regelmatig op televisie te zien.

Carrière
Hij begon zijn televisiecarrière bij de lokale omroep OOG TV in Groningen. Daar studeerde hij ook geschiedenis aan de universiteit. Rond 2009 begon hij bekender te worden: hij vormde samen met Frank Evenblij het duo Jakhalzen bij De Wereld Draait Door, was regelmatig te gast bij onder meer Voetbal International, werd in 2011 verteller in The Passion en was in datzelfde jaar een maand lang dagelijks te zien in Tour de Jour van RTL 7. In juni 2012 presenteerde hij met Frank Evenblij het programma Bureau Sport en maakte hij het boek Hoe sterk is de eenzame schaatser over Van Helden. In 2016 was hij de hoofdpersoon in de documentaire “Het laatste jaar van FC Twente” van Geertjan Lassche en vorig jaar zond de BNNVARA zijn documentaire over het leven van Che Guevara uit. „Wij zijn trots op deze man”, vertelde juryvoorzitter Van Ingen.

Winnaars
Dijkstra is de opvolger van de turnzusjes Sanne en Lieke Wevers, die vorig jaar werden beloond met de ten Hag Prestatieprijs. De lijst winnaars sinds 1994 is indrukwekkend, met onder andere Ilse de Lange, De Zwarte Cross, de hulpverleners van de Vuurwerkramp Enschede en professor Anne van der Meiden.

Innovatie
Directeur Michel ten Hag had nog meer nieuws dinsdagmiddag. Hij vertelde in een notendop hoe de organisatie zich inspant oplossingen te vinden voor de tekorten op de woningmarkt. Zo is de groep betrokken bij nieuwe woningconcepten (House 2 Start en Novito) waarbij de woningen bijna volledig in de fabriek worden gemaakt om het werk op de bouwplaats te verkorten. Om ontwikkelaars te souffleren waaraan behoefte is in de markt, heeft ten Hag met partners twee platforms opgetuigd: De Woonfabriek in Zwolle en Nieuw Wonen Twente. Deze krijgen navolging in de Stedendriehoek en de Achterhoek. Tevens brengt het samen met Reimarkt gestandaardiseerde producten op de markt die ook minder kapitaalkrachtige consumenten helpen te verduurzamen. „Wij lopen altijd al voorop. Innovatie zit in onze genen”, aldus Michel ten Hag.

ten Hag is al vijftig jaar actief in de makelaardij en financiële dienstverlening in Oost-Nederland. De groep heeft negen vestigingen in Almelo, Apeldoorn, Deventer, Doetinchem, Hengelo, Vroomshoop, Zutphen en Zwolle. Het hoofdkantoor bevindt zich in Enschede.
www.tenhag.nl

 
13-06-2018  

Woningen op plek Zaal Takens Balkbrug


Het roemruchte Zaal Takens in Balkbrug wordt gesloopt om plaats te maken voor 25 levensloop bestendige woningen.
 

BALKBRUG – Eerst in 2014 en daarna in 2015 ging het eens zo roemruchte uitgaanscentrum Zaal Takens in Balkbrug failliet. Pogingen om het uitgaansdomein voor vele generaties uit de verre regio weer nieuw leve in te blazen, leden schipbreuk. In april 2016 volgde een openbare verkoop in opdracht van de bank. Sindsdien lag het pand te verloederen.
Anno nu werd een bouwplan gelanceerd voor de bouw van  25 levensloopbestendige woningen. Volgens het plan van projectontwikkelaar Terwel uit Zwartsluis krijgen de woningen een hybride energievoorziening. Dit is ook de reden dat de ontwikkelaar haast heeft met de bouwaanvraag. Na 30 juni mag alleen nog energieneutraal gebouwd worden. Terwel ziet een hybride verwarmingsketel  als een oplossing omdat slechts weinig gas benodigd is.
De projectontwikkelaar presenteerde zijn plan voor het 9.000 m2 grote terrein van het voormalige Takens op de driesprong Dedemsvaart, De Wijk, Zuidwolde eerder deze week aan omwonenden. De meeste reacties waren positief. ‘Vroeger was het een mooi plekje, maar zoals het nu verloedert is het ook niets’, zei een van hen.

 
08-06-2018  

Nieuwe Haring 'vangt'1,3 euroton voor goed doel

 

ALMELO – Zeven jaar geleden werd in Vriezenveen de eerste ‘Illegale Haringparty’ georganiseerd door de stichting Mensen voor Mensen. Het leverde in de loop der jaren duizenden euro’s op voor goede doelen in de regio Almelo. Vorig jaar werd de term ‘illegaal’ geschrapt en werd de jaarlijkse haringparty verlegd naar de businessruimte van Heracles Almelo. De gisteren gehouden zevende nu Haring Party hetende haringhapperij leverde zelfs een recordbedrag op van 130.000 euro dat in de loop van het jaar een bestemming krijgt. 

Stichtingsvoorzitter Albert Hendrikse (Nijhoff & Wassink) overtrof zich zelf als jaarlijkse veilingmeester door het ruim aanwezige regionale bedrijfsleven ‘het geld uit de knip te hameren’. De bestuurders van regionale gemeenten dolven daarbij het onderspit, zuinig als men moet zijn met gemeenschapsgeld.
De ‘kartrekkers’ van ‘Mensen voor Mensen’, Albert Hendrikse en Hans Evers (Marquette), beleefden dus een topavond dankzij de gulle bieders op de diverse veilingitems. Zij presenteerden tevens drie ambassadeurs van de stichting in de personen van de burgemeesters Arjen Gerritsen (Almelo), Henk Robben (Wierden) en Henk Bolk, president-commissaris van het gelijknamige transportbedrijf in Almelo.
Naast een hapje en een drankje genoten de talrijke gasten tevens van het optreden van zangtrio O'G3NE.

 
07-06-2018  

Tekorten dreigen voor gemeente Wierden

 

WIERDEN – Na jaren van ‘welstand’ dreigt ook de gemeente Wierden in de rode cijfers te belanden. Op taken als de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet kwam Wierden in 2017 een bedrag van bijna 8 euroton tekort met een flink stijgende tendens. De verwachting is derhalve dat Wierden in de komende jaren in de rode cijfers beland bij ongewijzigd beleid. Voor dit jaar is naar verwachting de geoormerkte reserve al niet meer voldoende.
De negatieve tendens kon nog worden ‘gemaskeerd’ door gunstige baten van het grondbedrijf en reeds doorgevoerde bezuinigingen, waardoor in 2017 onder de streep voor de gemeente nog 2,3 miljoen euro overbleef. Dat geld gaat voorlopig in de algemene reserve.
De ‘kersverse’ wethouder Richard Kortenhoeven presenteerde de jaarstukken daarom met enige scepsis. Hij voorziet dat de gemeente Wierden nog meer moet bezuinigen en mogelijk ook een streep moet zetten in beoogde investeringsprojecten. Kortenhoef keek met een schuin oog ook richting Den Haag dat de voormalige rijkstaken Jeugdwet en Wmo over de schutting gooide richting gemeenten maar daarbij niet de benodigde pecunia leverde. ‘Binnen de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) wordt volgende maand bekeken of we landelijk geen actie moeten voeren richting politiek Den Haag’, aldus Kortenhoef. Vooral bij gotere Twentse gemeenten als Enschede, Hengelo en Almelo bedragen de tekorten op het sociale domein al meerdere miljoenen euro's.

 
23-05-2018  

Mishandeling na Pinksterfeesten Bornerbroek

Politie zoekt getuigen
 

BORNERBROEK – ‘De beveiliging heeft goed haar werk gedaan’, meldde een trotse bestuurder van de Pinksterfeesten in Bornerbroek na afloop van de Hollandse Avond. Even dreigde maandagnacht namelijk een handgemeen tussen supporters van Tc Twente en Heracles Almelo maar de toezichthouders grepen in en zette de jongeren uit de feesttent. ‘Er was weinig aan de hand, een beetje duw- en trekwerk. Er waren een stuk of zes jongeren bij betrokken. Er is geen klap gevallen’, aldus de woordvoerder in Tubantia en bevestigd door de politie.
Nu,  enkele dagen later verzoekt de politie getuigen van een vechtpartij bij de viskraam op het evenemententerrein zich te melden.
Een man is namelijk in de nachtelijke uren tussen 02.45 uur en 03.15 uur na de slotavond dermate mishandeld, dat hij vandaag in het ziekenhuis geopereerd moest worden.
Getuigen kunnen bellen via 0900-8844

 
20-04-2018  

Het 'schoem um de bek' in Tubbergen

Gebiedsmakelaar de laan uit door pin-up foto
 

TUBBERGEN – In de gemeente Tubbergen was de Enschedese Mechteld Geesink (37) tot ieders tevredenheid actief als gebiedsmakelaar. Doel het promoten van de plattelandsgemeente onder de noemer ‘Tubbergen Bruist’. Geesink werd door ‘Tubbergen Bruist’ ingehuurd bij Kienhuis Projectmanagement om de ‘verbindingen’ te leggen in het Tubbergse dat o.a. door Sybrand Buma werd omarmt voor de landelijke CDA-campagne voor de onlangs gehouden gemeenteraadsverkiezingen.

Echter Mechteld Geesink had ook een eigen agenda als éénmalig fotomodel in het weekblad Panorama. Geesink werd in het blad afgebeeld in ‘pikante lingerie’. Te pikant vond men bij ‘Tubbergen Bruist’. Geesink vond al die ‘droogneukerij’ maar niets, al zij ze het met andere woorden,  nadat ook de landelijke pers via RTV Oost op deze ‘affaire’ werd geattendeerd en er aandacht aan bestede. Heel wat extra landelijke aandacht dus waar ‘Tubbergen Bruist’ naar streeft.

Maar sindsdien staat bij een deel van de bij ‘Tubbergen Bruist’ betrokken mensen ook het ‘Schoem um de bek’, om het maar in dialectvorm te zeggen. Werkgever Kienhuis Management werd op de hoogte gesteld dat men bij ‘Tubbergen Bruist’ geen behoefte meer had aan Mechteld Geesink als gebiedsmakelaar. Kienhuis hakte daarop de knoop door en zegde de bij dochteronderneming Home4U op de loonlijst staande Geesink vervolgens ontslag aan. Of dat stand houdt bij de kantonrechter?
‘Tubbergen Bruist’ is niet de enige opdrachtgever van Home4U.

 
18-04-2018  

Brandweer blust brand in het Hondeven

Fotoreportage Jan Bril .
 

TUBBERGEN – De brandweer in Tubbergen kwam vanmiddag in actie voor een brand in het natuurgebied het Hondeven  tussen Harbrinkhoek en Geesteren in de gemeente Tubbergen. De natuurbrand in het drassige gebied was moeilijk bereikbaar waardoor er toch zo’n 25 hectare van het 64 hectare grote particulire natuurgebied verloren ging alvorens de brandweer met meerdere ingezette teams uit de regio het vuur kon doven. Daarvoor werd ook een gespecialiseerd team in natuurbranden ingezet.

Fotoreportage: Jan Bril

Fotoreportage (6 foto's)...

 
15-04-2018  

Borne op z'n best met 'Living Statues'

 

BORNE – Met ‘Living Statues’ heeft ‘Borne op z’n best’ al een aantal jaren een publiekstrekker in huis. Na Arnhem de grootste, want daar is het traditionele WK. ‘Living Statues’, met zo’n 60 acts in het historische deel van Borne mag er echter zijn en is een bezoekje waard, zo stelde ook fotograaf Jan Bril wederom vast.  
Voor wie het gemist heeft, bekijk de fotoreportage.

Fotoreportage (66 foto's)...

 
06-04-2018  

Heijmans haalt werk A1 binnen

 

REGIO – Bouwbedrijf Heijmans heeft de voorlopige gunning van Rijkswaterstaat binnen van de verbreding van de A1 tussen Twello en Deventer en tussen Deventer en Rijssen. Met de eerste fase opdracht voor de A1 is voor het beursgenoteerde Heijmans een bedrag gemoeid van 127 miljoen euro.

 
01-04-2018  

Paasvuur Harbrinkhoek verzorgd door K.P.J.

Fotoreportage Jan Bril
 

Fotoreportage (50 foto's)...

 
31-03-2018  

Annie Schreijer onthult 'Binnenkieken Bij Boeren'


V.l.n.r.: Wouter Borre, Carla Ros, Anouk Hemmink, Angèl Pierik, Ellen te Riele, Judith Wassink, Edwin Siemerink.
 

BENTELO - Vanaf zaterdag 31 maart  is er een bijzondere foto-expositie te zien in de hal van Sportcomplex De Pol in het Twentse Bentelo. De expositie met de naam ‘Binnenkieken Bij Boeren’ werd geopend door Europarlementariër Annie Schreijer. Zij onthulde negen prachtig ingelijste foto’s van formaat. Ze geven een inkijkje in het boerenleven anno 2018. “Actualiteit die onlosmakelijk verbonden is met een stuk historie”, voegt initiatiefnemer Angèl Pierik toe. “Het idee voor dit project ontstond vanuit de gedachte dat veel mensen geen weet (meer) hebben over wát het boerenleven, zo dicht om ons heen, nou eigenlijk inhoudt. Met deze fotoseries, willen wij dit mysterie een beetje ophelderen.” Inmiddels bestaat de groep ‘Binnenkieken Bij Boeren’ uit vijf fotografen en twee tekstschrijvers. Tijdens de openingstijden van De Pol is de expositie vrij toegankelijk voor publiek. Zie ook www.depol.info. 

Het verhaal achter de muren
Centraal in deze eerste fotoserie staat de familie Haverkate. Samen vormen ze een boerenbedrijf waar 4 generaties bij elkaar wonen en werken in de buurtgemeenschap Wiene. Angèl: “typisch zo’n mooie boerderij, een eindje van de weg af, waar je langsrijdt en denkt: goh, wie zouden daar wonen en is het een varkensbedrijf of misschien toch een melkveehouder? Wonen er ook kinderen en hoe groeien die op? Naast mijn dagelijks werk bij Welzijnsorganisatie Salut, heb ik de fotovakschool gedaan omdat fotografie mij al m’n leven lang boeit. Fotografie maakt ook nieuwsgierig. Ik merk dat ik steeds op zoek ben naar verhalen om in beeld te brengen. En juist dat, lukt uitstekend op boerdenerven. Steeds weer ben ik verbaasd over wat ik daar allemaal hoor en zie. Bentelo en omgeving is een kleine gemeenschap met grote betrokkenheid. We kennen elkaar, maar het verhaal achter de deuren van stallen en schuren blijft vaak verscholen.”      

Elk half jaar een nieuwe serie
Angèl Pierik besprak haar idee met fotografen Wouter Borre, Edwin Siemerink, Judith Wassink en Anouk Hemmink, allemaal wonend in Bentelo. Ook vroeg ze tekstschrijvers Carla Ros en Ellen te Riele om erbij te komen. Zij zorgen voor korte verhaaltjes bij de foto’s. “Eigenlijk reageerde iedereen meteen enthousiast. Ik had al toezeggingen tot vrijwillige deelname, nog voordat ik mijn plan volledig aan hen had voorgelegd. De Stichting Cultuur en Sport Bentelo geeft ons een onkostenvergoeding voor het afdrukken van fotomateriaal en voor de lijsten. Elke fotoserie is een half jaar te bezichtigen in de hal van Sportcomplex De Pol. Ondertussen werken we met onze groep aan een volgende serie. We kiezen daarvoor verschillende boeren in Bentelo of directe omgeving. Uiteraard zorgen we voor afwisseling. Zo heeft de familie Haverkate een gemengd bedrijf met varkens en koeien. De volgende keer kiezen we bijvoorbeeld een geitenboer, een hertenfarm of een pluimveehouder. Aanbod genoeg in deze mooie en ondernemende agrarische omgeving.”

Fotoreportage (1 foto's)...

 
26-03-2018  

Meer gemeenten steunen klacht krimp buslijn 66

 

REGIO – Na Almelo trekken ook Hof van Twente en Haaksbergen aan de bel nu vervoerder Keolis het aantal ritten op buslijn 66 (Neede-Almelo-Oldenzaal) in de daluren wil verminderen. Lijn 66 kent binnen de gemeentegrens van Almelo 31 haltes met o.a. XL Businesspark Twente, AOC Oost, GTZ (Twenteborg), ROC van Twente en NS Centraal.
In Hof van Twente gaat het om de haltes in Hengevelde, Bentelo, Delden maar ook de buurtschappen rond Haaksbergen worden getroffen net zoals verder op de route Albergen, Fleringen, Weerselo, Lemselo en Oldenzaal.
Hof van Twente vindt dat de ‘krimp’ van het aantal ritten ten koste gaat van de bereikbaarheid van het ZGT ziekenhuis en van AOC-Oost en het ROC in Almelo waar lijn 66 een belangrijke schakel in vormt.
Lokaal Almelo Samen (LAS) stelde al vragen vanwege die belangrijke schakels en wees tevens op de binnenstedelijke verbindingshaltes van lijn 66. Wethouder Irene ten Seldam (CDA) reageerde dat Almelo haar zorg had uitgesproken richting het provinciebestuur als concessieverlener. De motivatie van vervoerder Keolis is een te lage bezetting van buslijn 66 in de daluren.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
24-03-2018  

Investeren in zorgpersoneel maar ook uitbuiting


Extra handen aan het bed en verzuimuren (ziekte) inhalen.
 

ALMELO – In de zorgsector zijn deze week de Overijsselse zorgaanbieders  TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) en Carinova in het nieuws.
TMZ maakte bekend dat het vijf miljoen euro investeert in meer handen aan het bed. Dat kan de zorgaanbieder met hoofdkantoor in Almelo doen dankzij een rijkssubsidie van drie miljoen euro. Met de investering van vijf miljoen euro kan TMZ op elke 48 bedden 36 tot 80 extra zorguren bieden. TMZ zegt dat alle 15 vestigingen in Twente daarmee geholpen worden in het bieden van betere zorg.

Heel anders komt het Sallandse Carinova in beeld. Zorgaanbieder Carinova heeft namelijk het personeel verplicht om door ziekte verloren uren weer in te halen. De maatregel druist vierkant tegen de cao in tot ergernis van de in Enschede woonachtige ex- staatsecretaris Sharon Dijksma. "Dit zijn niet de juiste methodes om ziekteverzuim tegen te gaan. Er is een groot personeelstekort in de zorg. Je moet medewerkers juist in de watten leggen. Dit is echt het paard achter de wagen spannen." 
Dijksma (PvdA) is er zo verbolgen over dat zij samen met collega Tweede Kamerlid Gijs van Dijk vragen gaat stellen aan de minister van VWS. Ook CDA, GroenLinks en SP spuien kritiek en willen uitleg. De minister wordt tevens gevraag om in te grijpen door het verzuimprotocol van Carinova te verbieden.

 
23-03-2018  

Open brief De Klup aan nieuwe gemeenteraden

 

ALMELO - Directeur Jan Anema van Stichting De Klup richt zich namens de mensen met een beperking in een open brief aan de nieuwe gemeenteraden van de negen Twentse gemeenten waar De Klup actief is.

Geacht (nieuw) gemeenteraadslid,
Allereerst van harte gefeliciteerd met uw raadlidmaatschap. De Klup Twente wenst u alvast mooie jaren en veel wijsheid toe. Er is veel te doen en we hebben onze hoop op u gevestigd. Want we leven in een tijd waarin eenzaamheid en armoede alleen maar toenemen. Mensen met een beperking zijn er de afgelopen vijf jaar financieel zwaar op achteruit gegaan. Onze deelnemers kunnen erover meepraten. We hopen dan ook uit de grond van ons hart dat u als volksvertegenwoordiger het heel belangrijk vindt dat kwetsbare groepen meedoen. We vonden het in ieder geval fijn in veel partijprogramma’s te lezen dat vrijwilligerswerk een onmisbare schakel is als het gaat om leefbaarheid en wederkerigheid.

Mocht u De Klup Twente nog niet kennen: we zijn een organisatie met een kleine groep gemotiveerde professionals (9 fte) die meer dan 500 vrijwilligers ondersteunen bij hun vrijwilligerswerk voor zo’n 1100 mensen met een beperking en mensen die geen kans hebben op een baan. Onze vrijwilligers helpen de deelnemers nieuwe kennis op te doen, zelfstandiger te worden en meer te bewegen zodat ze een plezieriger, minder eenzaam en gezonder leven krijgen en houden.
We hopen dat u ons gaat helpen in de komende jaren. Want De Klup heeft heel hard een betere en structurele financiering voor onze basisorganisatie nodig. Nu moeten we ieder jaar opnieuw subsidie aanvragen en (gespannen) afwachten of er geld komt en of we al die vrijwilligers en deelnemers kunnen blijven ondersteunen.

Daarom, beste raadsleden, roep ik u op dit subsidiebeleid te veranderen. Waardeer professionele vrijwilligersorganisaties als de onze met een subsidie voor minimaal 4 jaar. Zorg voor meer zekerheid voor die honderden vrijwilligers en dat kleine ploegje professionals. Zij zijn de deskundigen die uw inwoners helpen, zij zorgen ervoor dat dure zorg kan worden afgeschaald. Beloon ze voor het ondernemen, de ambitie en de creativiteit. Vraag liever een professional uit het veld de gemeente te helpen bij het ontwikkelen van een visie en aanpak, in plaats van een kostbaar adviesbureau.

Bij de Klup Twente anticipeerden we al op bezuinigingen die gemeenten nu moeten door- voeren op het gebied van dagbesteding. We hebben met het TAV project een goed en goedkoper alternatief voor een dagactiviteitencentrum. TAV is evenzeer bewezen effectief voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Belangrijk voor u is dat we op korte termijn ook individuele inwoners kunnen ondersteunen die kwetsbare mensen in hun buurt willen helpen. In hun eentje redden die welwillende burgers het niet, want ze krijgen te maken met een stapeling aan lastige overheidsregels als Verklaring Omtrent Gedrag, Meldcode en de nieuwe wet op de privacy. Een beetje deskundige hulp is dan hard nodig!
Help ons al die vrijwilligers, goedwillende burgers en al die kwetsbare deelnemers helpen. Van harte welkom bij De Klup Twente. We gaan graag met u in gesprek!

Jan Anema, Directeurbestuurder Stichting De Klup Twente 

 
22-03-2018  

PVV pakt niet de voorspelde zetels in Twente

 

REGIO – De deelname van de club van Wilders in vier Twentse gemeenten heeft niet de verwachting gebracht die vooraf werd voorspeld. Lijsttrekker Stöteler verwachtte in Almelo de grootste te worden, het werden drie zetels. Onvoldoende om echt een rol te kunnen gaan spelen in de collegevorming. VVD, CDA en Lokaal Almelo Samen (LAS) lijken tot elkaar veroordeeld maar hebben dan nog wel een vierde partij nodig voor een meerderheid. Almelo Centraal en Minima Partij verloren hun raadszetel.
In Hengelo eveneens minimaal een nieuw college bestaande uit vier partijen. De VVD won een zetel (6), Pro Hengelo bleef met 6 zetels de grootste maar leverde er toch eentje in net zoals de SP (5) en het CDA (4) dat elk 2 zetels verloor  De PVV bleef steken op 2 zetels.
In Twenterand maakte Gemeentebelangen een reuzesprong met 5 zetels winst (12) en heeft daarmee een absolute meerderheid. CDA (4), ChristenUnie (3) en SGP (1) leverden elk een zetel in. Nieuwkomers zijn PVV met een zetel en PvdA/GroenLinks ook een zetel.
In Enschede zijn naast de PVV (3) ook Denk (1), EnschedeAnders (1) en Democratisch Platform (1) de nieuwkomers. Burgerbelangen (7) werd met drie zetels winst de grootste. De anderen verloren 1 tot 2 zetels en OPA verdween uit de raad.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
21-03-2018  

Graf in Mariaparochie goedkoopst

Grafkosten in Overijssel volgens Monuta
 

ALMELO – De kosten van een graf bedraagt in Overijssel gemiddeld 2920 euro voor een periode van 20 jaar. Toch zijn  er volgens de cijferreeks van begrafenisverzekeraar Monuta grote verschillen. Zo is de R.K. begraafplaats in Mariaparochie het goedkoopst met een tarief van 400 euro voor eveneens 20 jaar. De R.K. begraafplaatsen in Lonneker en Glanerbrug brengen 425 euro in rekening waarna volgen de R.K. begraafplaatsen in Fleringen (505), Langeveen (650) en Losser met 721 euro voor Albergen (805) en Vasse dat net eindigt op 1000 euro.
‘Rust Zacht’in Olst-Wijhe rekent voor een periode van 20 jaar 4490 euro, nipt minder dan Colmschate (4493) maar meer dan Zwartewaterland met 4425 euro.
Volgens Monuta moet de consument steeds meer speur- en rekenwerk verrichten om achter de totaalprijs van een graf te komen. ,,Onderhoudskosten, kosten voor het plaatsen van een grafmonument en administratiekosten worden afwisselend wel of niet in rekening gebracht.''
Ook zijn er verschillen in A, B en C graven zoals op de gemeentelijke begraafplaats Groenendael in Almelo waar een graf voor een periode van 50 jaar kan oplopen tot boven de 10.000 euro.
Zwartewaterland kan als duurste gemeente in Overijssel worden aangemerkt.

 
21-03-2018  

CDA'er Raalte valt vrouw lastig met seks-appjes

 

RAALTE – De nummer 4 van de CDA-kandidatenlijst Robert V. heeft de afgelopen tijd een 29-jarige huisvrouw in Raalte bestookt met seksueel getinte Appjes, meldt RTV Oost. Beiden kenden elkaar vanwege een interview dat de vrouw hield met Robert V. voor haar internet-radiostation.
Toen er maar geen eind kwam aan de Appjes greep de echtgenoot van de vrouw in en stelde de partijleiding in Raalte op de hoogte waarbij op verzoek de app-berichten van Robert V. werden doorgemaild.
Er volgden wel gesprekken tussen het echtpaar en de partijleiding maar Robert V. werd zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezing niet geroyeerd. Toch lekte de affaire uit waarop Robert V. zijn excuses aanbood. Ook meldde de partijleiding dat na de verkiezingen er nog een gesprek volgt met Robert V.

Update
Op de dag van de gemeenteraadsverkiezing heeft CDA'er Robert V.  uit Raalte alsnog de handdoek in de ring gegooid vanwege he schandaal rond zijn seksueel getinte appjes met foto's aan een plaatsgenote. Hij beloofde de partijleiding een eventuele gekozen status tot benoeming als raadslid niet te aanvaarden. Ook betoogde hij nogmaals zijn spijt.  'Vuilnisman kan deze ... ook mee?'

 
17-03-2018  

Spitsstroken A1 Deventer worden rijstroken


Omdat de rijbanen bij spitsstroken smaller zijn geldt dat de maximum snelheid ter plekke terug gaat naar 100 km per uur bij continu-openstelling.
 

ALMELO – Minister van infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen maakt 100 miljoen euro vrij voor een aantal knelpunten in het Nederlandse verkeer. Tot die knelpunten behoort de A1 tussen Apeldoorn en Bathmen waar nog dit jaar de spitsstroken veranderen in rijstroken, evenals bij een kwart van de andere spitsstroken in het Nederlandse wegennet. Van Nieuwenhuizen maakte dat bekend tijdens een ‘petit dejeuner’ in Almelo op uitnodiging van de lokale VVD.
Onder de aandacht werd nogmaals gebracht een gewenste versnelde capaciteitsvergroting van de A1 als verbinding naar Oost Europa en het zich aanduidende nieuwe knelpunt de ‘Kardinaalshoed’ bij Azelo, maar ook de al op de rol staande capaciteitsvergroting van de Twentekanalen en de aan te leggen zwaaikom bij het XL Businesspark Twente in Almelo. Over de N35 Wierden-Zwolle werd niet gerept.
Van Nieuwenhuizen (VVD) was klip en klaar. De aangedragen onderwerpen staan al geagendeerd voor uitvoering, zijn aan wettelijke procedures gebonden en Rijkswaterstaat heeft het al moeilijk genoeg met alle voorbereidingen van alle geplande werken in ons land.
Het bezoekje aan de partijgenoten was dus meer in te schatten als verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart a.s.

 
15-03-2018  

Motbunker Wessels Rijssen in brand

 

RIJSSEN – De ‘motbunker‘ (zaagsel) van bouwconcern Wessels aan de Nijverheidsstraat in Rijssen staat in brand. De brandweer is met groot materieel aanwezig en zal waarschijnlijk uren nodig hebben om de smeulende massa uit te krijgen.
Voor personen is er geen gevaar omdat de werkplaats vroegtijdig werd ontruimt.

Overigens draaide het inmiddels weer beursgenoteerde moederbedrijf VolkerWessels vorig jaar fors meer winst. De omzet steeg met 4,1 procent naar 5,7 miljard euro. De winst steeg met 38 procent naar 142 miljoen euro en de orderportefeuille staat momenteel boven 8 miljard euro.
Wel gaat VolkerWessels selectiever te werk bij inschrijvingen op grote structurele werken. Aanleiding de zeperd van 135 miljoen euro die het samen leed met bouwer BAM op de nieuwe zeesluis bij IJmuiden. BAM gaf daarvoor vorig jaar al een winstwaarschuwing. Beide bedrijven hebben voor de zeperd elk de helft opzij gezet.

 
15-03-2018  

Grote dump afval buitengebied Geesteren-Almelo

 

GEESTEREN – Wie wel eens binnendoor rijdt van de Schelfhorst naar Geesteren, kan zich de locatie een beetje voorstellen. Aan de Blankemeerweg, ter hoogte van de Witteveensweg, heeft een onverlaat de resten van een verbouwing in de sloot gedumpt.
De gemeente Tubbergen mag opdraaien voor de kosten. Maar de politie zet steeds meer in om dit soort aso’s te achterhalen, vanwege de toename van illegale stort.
Wie dus woensdagmiddag in de buurt een auto met aanhanger heeft gezien met daarop een wc-pot, bouwafval, laminaat en bankstel, wordt verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-884. Dat mag ook via sociale media.
 

Archief
Terug naar vorige pagina