Sportberichten


Plaatsing  
 
09-02-2011  

Bestuur c.v.v. Oranje Nassau weer compleet

 

Wat vooraf ging:
Ruud Koetsier is afgelopen zomer benaderd voor het bestuur. Enkele bestuursleden waren om verschillende redenen opgestapt en het gevolg was dat er teveel taken bleven liggen op een moment waarop veel zaken rond de vereniging speelden. Nieuwe bestuursleden werden gezocht. Daarover is daarna breed binnen de vereniging gesproken en nagedacht.
Ruud heeft een aantal zaken benoemd en opgepakt zoals organisatie, vrijwilligers, toekomst van de vereniging, complex.
Dat heeft geleid tot een andere benadering en aanpak.
Daaruit werden plannen opgesteld en geprobeerd draagvlak te vinden. De conclusie was dat het bestuur moet worden uitgebreid om tot een goede uitvoering van deze plannen te komen.

Vicevoorzitter
Bestuurslidlid jeugdzaken,bestuurslid technische zaken, bestuurslid vrijwilligers.

Over de organisatie:
Was: Bestuur en commissies. Klein bestuur met groot aantal commissies die eigen aandachtsgebeid hebben en zelfstandig bezig zijn. Maar weinig bemoeienis vanuit het bestuur, verantwoordelijkheden tussen bestuur en commissies en commissies onderling overlappen elkaar of zijn onduidelijk. Slechte communicatie zorgde voor veel problemen.

Nu:
Er is daarom gekozen voor verantwoordelijkheid van commissies in bestuur en andersom door het invullen van een bestuurslid jeugdzaken (Marcel Jansen) en een bestuurslid technische zaken (Jan Gert Gast) met als taak:

Vertalen beleid naar het bestuur, bewaken van dat beleid, communicatie en gevraagd en ongevraagd advies geven.

Over het vrijwilligersbeleid:
Zoals bij vele verenigingen wordt het steeds moeilijker om gemotiveerde en goede vrijwilligers te vinden,en te houden. Ieder jaar weer een gigantische inspanning om alle taken uitgevoerd en ingevuld te krijgen. Terwijl er veel talent aanwezig is binnen de club.

Het roer moet om. Niet doorgaan op de oude weg. De vrijblijvendheid moet weg.

- ik breng m’n kind en draai me om en ben weg
- ik doe zaken maar op m’n eigen manier en wanneer dit mij uitkomt, ik wil niet aangesproken worden op m’n vrijwilligerswerk
Deze slechte ontwikkeling zet zich steeds meer door, vandaar dat er aan gedacht wordt om de contributie te verhogen voor de leden die niet actief zijn als vrijwilliger.

Over de maatschappelijke rol:
Niet meer alleen volstaan met aanbieden voetbal. Maatschappelijke taken uitvoeren in de toekomst binnen de vereniging. Er komt steeds meer jeugd met steeds meer en andere begeleiding. Mede doordat er geen of nauwelijks meer sport op school gegeven wordt. Integratie van minderheden. Sport aanbieden aan G-teams, aan minima.

De rol van Oranje Nassau; daar waar wordt gesport een veilige omgeving bieden. Een club waar de jeugd leert om te gaan met anderen, teamsport.

Over de nieuwe accommodatie:
Over het nieuwe complex veel gesprekken voeren met de gemeente, het belang van de vereniging staat daarbij voorop. Daarbij uiteindelijk uitgaan van een win-win situatie.

Doelstelling: een nieuw complex dat voldoet aan alle voorwaarden.

De doelstelling van het bestuur op korte termijn;

Organisatie op hoger plan:
ON op positieve manier onder de aandacht brengen van leden, vrijwilligers, andere verenigingen, gemeente, knvb, pers, bevolking Almelo, ……
Invullen maatschappelijke functie van de vereniging
Communicatie binnen de club op kwalitatief hoog niveau brengen!
Goed kwalitatief bemannen bestuur en cie’s
Goede taakbeschrijvingen voor alle vrijwilligers (taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheid, doelstelling!)
Nieuw vrijwilligersbeleid opzetten: vrijblijvendheid is voorbij!
Accommodatie: actief opstellen, duidelijk plan formuleren richting leden, andere verenigingen, gemeente, Almelo
Jeugd meer betrekken bij club vroegtijdig inschakelen bij beleid, bestuur, taken etc.
Technisch / voetbal doelstelling d.m.v. het nieuwe technisch beleidsplan

De doelstelling van het bestuur op langere termijn

Nieuwe accommodatie:
Continuïteit in beleid (technisch en organisatorisch)
Duidelijke organisatie structuur
Financieel gezond bedrijf (structureel)
Maatschappelijke rol van de vereniging invullen en oppakken
Technisch / voetbal doelstelling.

Eindconclusie van Ruud:
We hebben een mooie club met veel leden, die met plezier wekelijks bezig zijn met voetbal. Zoals spelers, begeleiders, ouders, vrijwilligers, donateurs, bezoekers, supporters.

Er is bij velen veel enthousiasme, maar we hebben ook een grote en complexe organisatie. Al die betrokkenen hebben eigen belangen, aandachtsgebieden.

 

De speler zoekt wat bij de vereniging (wil voetballen, lekker trainen, de één wil presteren en de ander wil recreëren).
De ouder heeft wensen (kind goed opgevangen, veilige omgeving, beweging).
De vrijwilliger wil duidelijkheid over zijn/haar taak een aanspreekpunt, wil dat de zaakjes goed geregeld zijn.

Dit bestuur moet deze organisatie opzetten, mogelijk maken. Zij hoort te zorgen voor beleid, moet duidelijkheid geven aan alle betrokkenen, zorgen voor continuïteit

Dit kan het bestuur niet alleen, en heeft hierbij hulp nodig. We gaan graag aan de slag, met al die vrijwilligers. Met als belangrijk uitgangspunt: respect hebben voor elkaar.

Albert Hilbink
c.v.v. Oranje Nassau

Archief
Terug naar vorige pagina