Politiek nieuws


Plaatsing  
 
14-12-2008  

Vragen PvdA over bouw woning Bellinckhof

 

Brief aan College B&W Almelo
Per e-mail
Almelo, 13 december 2008


Geacht College
Uit een bericht uit TC Tubantia maken wij op dat een aanvraag is ingediend voor het bouwen van een beheerderwoning op Landgoed de Bellinckhof.
Wij willen u vragen waarom u nu wel mogelijkheden ziet om deze beheerderwoning te realiseren. Het geldende bestemmingsplan is van 1984 en kan dus naar onze mening niet als leidend worden gezien. Dit mogen wij stellen als wij uw eigen standpuntennota (maart 2007) “bestemmingsplan Buitengebied Almelo” lezen. Hierin wordt niet de westelijke groene long genoemd, maar wel wordt daar aangegeven hoe u bestemmingsplannen indiceert, te weten: oud (2001), ouder (1996) en heel oud (1986/1987). Nogmaals, het hier geldende bestemmingsplan is volgens onze informatie gedateerd 1984!
De fractie van de PvdA wil u in herinnering brengen enige nota’s en uitspraken van deze en de vorige raad. Op 30 september 2005 zijn er door onze fractie en de fractie van het CDA schriftelijke vragen gesteld omdat er toen ook sprake zou zijn van het willen bouwen van een beheerderwoning. U wilde in die tijd een artikel 19, lid 1 WRO procedure starten om dit te realiseren. De raad heeft dit niet geaccepteerd. De reden daarvoor was dat er al eerder een beheerderwoning gebouwd werd en een vergunning is verleend voor de bouw van een burgerwoning. Ook in de op 21 december 2005 aan de raad aangeboden (herziene) nota Westelijke groene long staat hierover een noemenswaardige zinsnede, namelijk: ”Van een agrarische kavel is geen sprake meer, nu op 16 mei 1995 een bouwvergunning is verleend voor de bouw van een burgerwoning. Deze woning is nimmer in gebruik geweest als agrarische bedrijfswoning.”
Kunt u aangeven hoe deze zinsnede zich verhoudt met de mogelijkheid die nu u eventueel geboden heeft?
In de besluitenlijst van B&W van 17 januari 2006 komt de transactie betreffende tuincentrum de Weezebeek aan de orde. In hetzelfde besluit staat vermeld dat er een artikel 19 procedure opgestart gaat worden t.b.v. twee woningen op het landgoed De Bellinckhof. Deze beide zaken houden verband met elkaar. Tot op heden mochten wij hierover niets meer vernemen.
Kunt u ons enig inzicht geven in de huidige stand van zaken met betrekking tot bovenstaande?
Dan biedt het college de raad in februari 2007 de nota ”De westelijke groene long, behoud door ontwikkeling” aan. Ook hierin staan wederom vele van bovenstaande zaken beschreven, maar onderaan pagina 16 staat een belangrijke zin, namelijk: ‘Naar hedendaags inzicht is het vanuit economisch oogpunt volstrekt onhaalbaar om op bedrijfsmatige wijze een moestuin/kwekerij te exploiteren. Dit zou dan door vrijwilligers gedragen moeten worden en voor één van deze dient er passende woonruimte gebouwd te worden’. En daaraan wordt toegevoegd dat deze in de directe nabijheid van de moestuin gebouwd dient te worden. Wij hebben echter vernomen dat de woning zeker 100 m verplaatst wordt t.o.v. eerdere plannen, maar ook dat nu blijkbaar de burgerbewoner Dhr. D. Smit (wellicht daardoor) geen bezwaar meer heeft.
Graag ontvangen wij van u een toelichting op bovenstaande? Klopt de door ons geschetste situatie?
Ook willen wij uw aandacht vragen voor de bewoners van deze groene long. Bewoners in dit gebied hebben uit verontrusting over de diverse notities over dit gebied uw college een brief geschreven op 10 mei 2006. Zij hebben daaraan toegevoegd een door hen zelf opgestelde toekomstvisie, namelijk “Westelijke Groene Long in de Gemeente Almelo.” Hierin spreken zij over belangrijke zaken die hen als bewoners raken, maar zij geven ook hun visie op het behoud van en beheer in deze groene long. Deze notitie is ook besproken in diverse fracties van de raad. De fractie van de PvdA staat sympathiek tegenover deze notitie. Niet onvermeld willen wij laten dat daarin beschreven is dat er al 7 andere woningen/boerderijen zich op het landgoed de Bellinckhof bevinden. Deze zouden volgens Dhr. Ten Cate nodig zijn om instandhouding van het landgoed te garanderen. Ook recent kunnen wij weer in Tubantia lezen dat de Vereniging Westelijke Groene Long zich grote zorgen maakt. Wij delen ook nu hun zorg.
In uw standpuntennota bestemmingsplan Buitengebied Almelo (maart 2007) spreekt u over diverse regelingen, zoals niet agrarische en wel agrarische bouwblokken, maar ook over de mogelijkheden van rood voor rood bouwen en de voorwaarden die hiervoor gelden. Wij willen weten wat de stand van zaken is voor een dergelijke regeling in de zaak Weezebeek/Bellinckhof.
Wat betekent het in financiële zin als de raad mocht beslissen om het perceel grond van voorheen De Weezebeek als groen te willen bestemmen, dit zonder rood voor rood en dus in gemeentelijk bezit blijft?
Ook na beantwoording van bovenstaande vragen willen wij u verzoeken haast te maken met het bestemmingsplan voor dit gebied.
Kunt u de raad een nieuw bestemmingsplan voor dit gebied in maart 2009 aanbieden?
Bent u bereid aan te geven dat voorafgaand aan het gereed komen van dit nieuwe bestemmingsplan geen enkele bouwvergunning af te geven of vrijstellingsprocedure te starten.
In afwachting van uw antwoord,
Ruud Borgman, fractie PvdA

P.S.: wilt u uw antwoord richten aan Manuela Nijhuis, secretaris van de fractie?

Archief
Terug naar vorige pagina