Politiek nieuws


Plaatsing  
 
14-12-2008  

Vele meningen over het Almelo's college

 

Een toetsing aan de Wet BIBOB met behulp van een advies, geldt in beginsel als een uiterste middel om de integriteit van een betrokken (rechts)persoon te controleren. Het betekent een zware inbreuk op de privacy, er dient dus voldaan te zijn aan de eisen van subsidiariteit en proportionaliteit.

Lees verder

TC Tubantia wilde onderstaande inzending volgens de inzender(ster) niet op haar website plaatsen, op ZEMBLA is het wel geplaatst. en een kopie staat hier.

ZEMBLA  Geplaatst op woensdag, 10-12-08 22:52


Een toetsing aan de Wet BIBOB met behulp van een advies, geldt in beginsel als een uiterste
middel om de integriteit van een betrokken (rechts)persoon te controleren. Het betekent een
zware inbreuk op de privacy, er dient dus voldaan te zijn aan de eisen van subsidiariteit en
proportionaliteit. Het bevoegd gezag zal eerst gebruik dienen te maken van de eigen
instrumenten (wetgeving en informatiebronnen).
Wat was hier de noodzaak voor een dergelijk zwaar middel?

Niet alle vergunningen vallen onder de Wet BIBOB, het gaat om de vergunningaanvragen betreffende horeca, prostitutie en seksinrichtingen, transport (personen- en goederenvervoer), bouw, woningcorporaties (verkooponroerend goed aan particulieren), milieu en opiumverloven.
Ik ben dan ook benieuwd naar het volgende onderzoeken naar bijv. de resterende horeca, bordelen, vastgoedsector, woningstichtingen en koffieshops.

De gemeente zal, indien er het voornemen bestaat een negatieve beslissing te nemen op
grond van een BIBOB- advies, de betrokkene in de gelegenheid stellen zijn zienswijze naar voren te brengen, betrokkene kan dan het BIBOB-advies inzien. Derden die genoemd zijn in de beslissing worden aangemerkt als belanghebbenden in de zin van artikel 4:8 Awb en moeten, indien te verwachten is dat zij hiertegen bedenkingen hebben, ook in de gelegenheid worden gebracht om hun zienswijze naar voren te brengen. Derden hebben overigens niet het recht om het advies in zijn geheel in te zien.

De Almelose volgorde is dus verkeerd. Hier wordt er eerst de beslissing genomen en door een persbericht gelanceerd, waarna de betrokkenen inzage krijgen en daarna hun zienswijze naar voren mogen brengen.

Het BIBOB-instrument is een facultatief instrument en het advies is niet bindend.
Bestuursorganen moeten in beginsel diverse belangen meewegen in hun besluit:
• economische en maatschappelijke gevolgen i.v.m. werkgelegenheidsprojecten e.d.;
• financiële gevolgen voor de betrokkene;
• aanwezigheid van een alternatief;
• de mate waarin bijvoorbeeld door betrokkene preventieve maatregelen zijn genomen (extra toezicht e.d.)

Het landelijk Bureau BIBOB valt onder het ministerie van Justitie en heeft inzage in een aantal openbare en gesloten bronnen (bijvoorbeeld de belastingdienst, de politieregisters, de Centrale Justitiële Documentatie Dienst, Immigratie en Naturalisatie Dienst, etc.) en kan hierdoor een diepgaander onderzoek verrichten dan de gemeente.

Hebben wij ook niet een wethouder men een fiscaal verleden? Is een BIBOB-onderzoekje misschien ook hier nodig?
Tc tubantia wil dit niet plaatsen zonder opgave van redenen

Archief
Terug naar vorige pagina