Politiek nieuws


Plaatsing  
 
14-10-2017  

Gemeentebegroting communicerend vat

 

Met enig opportunisme stelde het Almelose college van B&W bij de presentatie van de Begroting 2018 dat men erin geslaagd was de stijgende kosten voor de burger te beperken tot de inflatiecorrectie van 1,4 procent. Gemakshalve werden bij die berekening de OZB, de afvalstoffenheffing, de rioolbelasting en andere tarieven zoals o.a. hondenbelasting en legeskosten bij elkaar geteld.
Het is het aloude rekensommetje van wat hebben we volgend jaar nodig, hoe berekenen we dat door in de tarieven en hoe verdoezelen we dat in een zo laag mogelijk percentage?

De ‘lagere’ kosten voor de verwerking van huishoudelijk afval bood in deze de oplossing. In de afgelopen 10 jaar namelijk werd via de jaarnota van afvalverwerker Twence vele miljoenen euro’s doorberekend aan alle Tukkers uit de 14 Twentse gemeenten om de Agenda van Twente te financieren. Zo kon bijvoorbeeld de Fietsnelweg F35 voor een deel worden aangelegd en werden prestigeprojecten als zwembad Het Ravijn in Nijverdal en de IISPA in Almelo mede gesubsidieerd evenals de aanleg van busbanen in Twentse steden.

In 2018 vervallen die regionale investeringsopcenten via Twence, maar daarvoor worden de Twentse burgers niet tot nauwelijks gecompenseerd, want ook de beoogde nieuwe Agenda voor Twente moet worden gefinancierd. Nee, de weinige compensatie die wordt doorgegeven zit meer in de besparing door het scheiden van afval door de burgers. De gemeenten steken namelijk de opbrengst van het gesorteerde glas, plastics, textiel en het van de verenigingen 'gestolen' oud papier in eigen zak. Voor de Almelose gezinnen betekent dat een ‘welwillende’ 28 euro tegemoetkoming in 2018. Echter dat is teveel om de begroting van de noodlijdende gemeente sluitend te krijgen. Een gat van 370.000 euro moest nog worden gedicht. Zo wordt dus de rioolbelasting met 6,2 procent verhoogd en de Ozb met 4,87 procent. Beide ruim boven de inflatiecorrectie van 1,4 procent waarmee de gemeente als totaal schermt. Een communicerend vat, dat gevolgen heeft voor de jaren na 2018 want die verhogingen zijn doorberekend in de meerjarenbegroting en dus niet éénmalig. Voor de jaren na 2018 zijn derhalve in Almelo de hogere inkomsten al deels ingeboekt en dat noemt men in bestuurlijke kringen ‘bezuinigen’!

‘Fijnslijper’

PS
In de afgelopen jaren werd in Almelo het Ozb-tarief al 3 keer eerder  met 5 procent bovenop de inflatiecorrectie in rekening gebracht.

Archief
Terug naar vorige pagina