Politiek nieuws


Plaatsing  
 
09-09-2013  

PvdA Lijsttrekkersstrijd kan beginnen!

 

ALMELO – De PvdA Almelo bezwoer afgelopen week vakkundig een crisis in de afdeling. Het is de partijleiding gelukt een dreigende vertrouwenscrisis om te buigen in een democratisch feestje: er valt iets te kiezen, namelijk een nieuw politiek leider voor de komende jaren. Wordt het weer Luc Schuur, huidig voorzitter Willem Loupatty, of zijn er meer kapers op de kust?

Het leek zo simpel. Drie bestuursleden waaronder afdelingsvoorzitter Willem Loupatty hebben zich gekandideerd voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. Dat zou vragen kunnen oproepen bij pers en publiek, en kunnen leiden tot krantenkoppen als “PvdA-bestuur grijpt de politieke macht!”. Dus volgde er een overleg tussen de voorzitter en fractievoorzitter Luc Schuur, op 2 september jl. in de fractiekamer.

Terwijl Loupatty met Schuur dacht af te stemmen hoe (richting publiek) om te gaan met de nieuwe situatie, werd hij door de raadsfractie op het matje geroepen. Deze overval eindigde in bedenktijd voor Loupatty om zich te beraden op zijn kandidatuur! Met andere woorden zaagde de fractie aan de stoel van de kandidaatstellingscommissie.

Loupatty werd verweten evaluatiegesprekken met de fractie te voeren terwijl hij zichzelf ook kandideerde, op de valreep voor de sluitingsdatum. Wat de fractie even vergat was dat het de taak is van de voorzitter deze gesprekken te voeren, en dat de fractievoorzitter keer op keer verzuimde de gesprekken die hij samen met de voorzitter voert, tijdig doorgang te laten vinden. Terwijl de zaken niets met elkaar te maken hebben, leek het in tijd opeens een geschilpunt op te leveren.

Het heeft er alle schijn van dat de fractie besloot de vertrouwenskaart te spelen zodat er een lijsttrekkers-kandidaat minder zou zijn om mee te concurreren. Dat druist natuurlijk in tegen de democratische regels van de partij: iedereen mag zich kandideren, en de leden beslissen over de lijst, niet de fractie.

De fractie is binnen een week tot inkeer gekomen en omarmt nu de voordelen van een lijsttrekkersstrijd.
De kandidaatstellingscommissie onder leiding van voormalig raadslid Reinette Kiès kan rustig verder bouwen aan een advies over de kieslijst, waar de leden in november over beslissen.

Zo valt er dus opeens iets te kiezen binnen de afdeling, nu de escalatie onder de tafel plaatsmaakt voor een publieke strijd boven de tafel. De nummer 1 –positie zal vrijwel zeker bevochten worden door Luc Schuur, Willem Loupatty en kandidate Marjolein Wessels, de huidige vice-fractievoorzitter. De drie wijzen rookten dit weekend de vredespijp, en graven nu de edele strijdbijl op! Sterke kandidaten met een geheel eigen profiel.

Aankomende donderdag 12 september worden tijdens de extra algemene ledenvergadering nieuwe bestuursleden gekozen, waaronder een interim-voorzitter. Misschien toch nog enig vuurwerk te verwachten van kritische partijleden? Vanaf 20.00 uur in De Schöppe.
Tekst: Rik Stienstra

Ingezonden reactie:

Geachte redactie,

Op uw site trof ik een bericht aan over het lijsttrekkerschap in de PvdA. Ik wil hierbij melden dat dit bericht NIET afkomstig is van de PvdA Almelo. Ik weet niet wie er wel verantwoordelijk is voor het bericht, maar het komt dus niet van de PvdA Almelo.


Met vriendelijke groet,

Marjolein Wessels
Vice fractievoorzitter PvdA AlmeloRed.: In de
kroniek 1987 van de RUG over politieke gebeurtenissen in dat jaar lezen we:

partijcongres
Het 21ste congres van de Partij van de Arbeid op 2, 3 en 4 april stond voornamelijk in het teken van de reglementaire partijbestuurs-verkiezingen en een standpuntbepaling inzake referendum. Daarnaast vermeldde de congresagenda: procedure kandidaatstelling Tweede Kamer, bespreking statuten, actuele politiek en enkele redevoeringen.
Ten aanzien van het punt kandidaatstelling voor de Tweede Kamerverkiezingen leed het partijbestuur een nederlaag. De kandidaatstelling geschiedde gedecentraliseerd door de gewesten, hetgeen soms tot gevolg kon hebben dat partijleden met nationale bekendheid maar zonder regionale binding, niet op de kandidatenlijst voorkwamen. Het gevaar van een onevenwichtig samengestelde Kamerfractie was door de gedecentraliseerde methode vrij groot en om die reden wilde het partijbestuur de mogelijkheid hebben de gewestelijke kandidatenlijsten te corrigeren. In zijn openingstoespraak had scheidend interim-voorzitter Stan Poppe er op gewezen dat de wijziging van de kandidaatstelling meer garanties
zou scheppen voor een evenwichtige en kwalitatief goede samenstelling van de Kamerfractie. Het mocht niet baten.
Met een krappe meerderheid (5700 tegen 5200 stemmen) aanvaardde het congres een voorstel van de afdeling Almelo, uitsprekend dat “het voorstel van het partijbestuur, behelzende het ingrijpen achteraf in lijsten die democratisch door afdelingen en gewesten zijn vastgesteld, de Partij van de Arbeid onwaardig is; besluit het bestaande reglement kandidaatstelling te handhaven”.
Hiermee was discussie over het onderwerp verder van de agenda afgevoerd.

Archief
Terug naar vorige pagina