Politiek nieuws


Plaatsing  
 
04-07-2012  

Geklungel bij vergunningenbeleid duurt voort (upd)


Update: 11-07-2012
AlmeloNieuws.nl werd aangesproken door een woordvoerder van de gemeente, die meldde dat de gemeente zich overvallen voelde door de publicatie hiernaast. De woordvoerder meldde verder dat de gemeente de berichtgeving ongenuanceerd vindt. Bovendien betreurt de gemeente het, dat niet hoor en wederhoor is toegepast.

Nuancering 1.: Gemeente Almelo
De woordvoerder vertelde dat de gemeente vindt dat een dansschool zonder partycentrum wel kan binnen het vigerende bestemmingsplan. Bovendien zou ‘ondersteunende horeca´ ook mogelijk zijn en is invulling dansschool alsmede partycentrum niet aangevraagd, maar betreft het louter een dansschool. De woordvoerder gaf toe dat het pand aan de strengste akoestische eisen moet voldoen. Desondanks is de gemeente van mening dat publicatie van de aanvraag niet hoeft.

Nuancering 2.: AlmeloNieuws.nl
De wet WABO omschrijft dat het aanvragen van een vergunning volgens de WABO wel gepubliceerd moet worden. Een dansschool valt in dezelfde akoestische categorie dan een discotheek. Volgens de wet WABO kunnen in de omgevingsvergunning beperkende openingstijden worden vastgelegd.
Het gemeentelijk begrip ‘ondersteunende horeca´ is een begrip dat niet in de Drank & Horecawet staat. Een alcoholische vergunning volgens de Drank & Horecawet is een vergunning. En ja ook bij ‘ondersteunende horeca´ is dronkenschap niet uit te sluiten.
In het vigerende bestemmingsplan staat expliciet omschreven dat horeca-activiteiten alleen aan het begin van de Bornerbroeksestraat is toegestaan. (tussen Oude Veemarkt – en Erotheek). Het was de reden voor de gemeente om een eerdere aanvraag voor een shoarma-eethuisje (zonder alcohol) naast de in de toekomst schijnbaar wel mogelijke dansschool af te wijzen.
In het vigerende bestemmingsplan is verder alleen nog een cafetaria toegestaan op de hoek Arendsboersweg-Tulpenstraat (oude situatie).
De woordvoerder van de afdeling Ruimtelijke Ordening wilde aan een buurtbewoner geen informatie geven over de persoon die de aanvraag heeft ingediend en vertelde zelf dat de term partycentrum op advies van de gemeente (afd. R.O.) was ingetrokken. Hij achtte een dansschool (met Latin, Salsa, Zumba en Streetdance-lessen en een wekelijkse vrije dansavond voor cursisten met introducees zoals gebruikelijk) wel haalbaar binnen het vigerende bestemmingsplan. Toch achtte ook hij publicatie van de aanvraag niet noodzakelijk. De niet-wetende omwonenden en mede-belanghebbenden staan dus op die wijze buitenspel.

In het kader van de WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur) is die informatie inmiddels aangevraagd.

In de APV van de gemeente staat omschreven wat een bedrijf met horecavergunning inhoud. Een clubhuis en buurthuis valt daar ook onder. In de omschrijving ook een paar uitzonderingen. Een dansschool wordt daarin niet genoemd (zie bijlage hiernaast)

Bovendien heeft de gemeente in het verleden gemeld dat bij aanvraag van een horeca-exploitatievergunning (D&H Wet en Wet WABO) er altijd een vooronderzoek inzake de wet Bibob zal worden gestart. De uitslag daarvan is en blijft geheim, maar kan wel tot weigering leiden.
 

ALMELO – Aan de Bornerbroeksestraat heeft een onderneemster plannen om een dansschool annex partycentrum te beginnen in het voormalige pand van Van Egdom Verlichtingscentrum. Nu is dat deel van de Bornerbroeksestraat vorig jaar deels verkeersluw gemaakt tussen de Arendsboersweg en de inrit van J&S Team (is net verhuisd) en hebben we het hier over het bestemmingsplan De Riet Noord. Een bestemmingsplan dat een conserverend karakter heeft. Dat wil zeggen dat wat er al is nog wordt gedoogd, maar dat nieuwe ontwikkelingen uiterst kritisch moeten worden bekeken op wat er wel of niet mag in de toekomst.
Voor het bewuste pand ‘van Egdom’ is artikel 8 van toepassing, zijnde detailhandel, dienstverlenende bedrijven, kantoren, wonen.
Horeca is dus niet van toepassing. Toch heeft de onderneemster kennelijk te horen gekregen dat de gemeente geen probleem ziet, want op het pand staat inmiddels dat het is verkocht.
Nu valt een dansschool in de categorie ‘zware bedrijven’ als het om de wet WABO (omgevingsvergunning) gaat. Dat wil zeggen dat net zoals bij een discotheek het pand moet voldoen aan de zwaarste veiligheidseisen qua brandveiligheid en geluidsnormen. De directe buren kunnen dus rekenen op hogere verzekeringskosten.
Een dansschool met horecavergunning brengt bovendien de nodige traffic met zich mee en extra parkeerdruk in de straat. In de praktijk blijkt die al krap bemeten.

Tot op heden heeft de gemeente de aanvraag voor een vergunning niet gepubliceerd omdat men dat kennelijk overbodig acht. De onderneemster heeft al wel het pand gekocht.
Het onderzoeksrapport KPMG over het vergunningenbeleid heeft aangetoond dat er geen structuur in het systeem zit en beslissingsbomen ontbreken. Het college van B&W beloofde daar hard aan te gaan werken, maar de praktijk blijkt weerbarstiger dan gedacht. Dat is ook via dit onderwerp weer aangetoond.
De bezwaren zullen leiden tot juridische procedures en hoge kosten voor de gemeente. Voor omwonenden ook de kans om planschade te bedingen als het plan doorgaat. Een huis verkopen zal namelijk met extra verlies gepaard gaan met een dansschool annex partycentrum in de directe nabijheid, zeker als dat volgens het bestemmingsplan feitelijk niet mag. Eerder al weigerde de gemeente een vergunning voor een shoarmazaak in het naastgelegen pand. Ook dat kan leiden tot een schadeclaim als de dansschool annex partycentrum wel een vergunning krijgt.


Omschrijving volgens de gemeentelijke APV

Fotoreportage (1 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina