Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
07-03-2011  

Kamerlid woedend op ZGT topman Schmidt


Schmidt: 'We worden per baby betaald. Concentratie in Hengelo levert ons een besparing op van anderhalf miljoen euro.'
 

Schmidt sneerde ook nog naar Herre Kingma voorzitter van het regionaal overleg van ziekenhuizen in de regio en verweet hem het onderwerp niet urgent op de agenda te hebben gezet. Die opmerking moet in het verlengde gezien worden dat Kingma tevens voorzitter is van de Raad van bestuur van het MST in Twente en Schmidt vreest de concurrentie t.a.v. het ZGT Hengelo. ‘We worden per baby betaald en als ik de klinische verloskunde in Almelo concentreer verlies ik teveel geboorten aan Enschede’, merkte Schmidt in het artikel op.
De gemeenten in de regio Almelo met een verzorgingsgebied van ruim 228.000 inwoners willen beide afdelingen in Almelo en Hengelo openhouden. De aangenomen moties van het CDA en de SP in de Tweede Kamer hebben dezelfde strekking.
Omtzigt is zo boos, dat hij op stel en sprong samen met collega Sabine Uitslag (CDA) nieuwe Kamervragen stelde aan minister Schippers en eist dat deze ingrijpt om Schmidt een halt toe te roepen totdat de Tweede Kamer nieuwe richtlijnen heeft vastgesteld.
Vanavond wordt er om 19.00 uur in de Businessruimte van het Polmanstadion te Almelo een debat over de klinische kraamzorg in Twente georganiseerd door TC Tubantia. Vooral de plattelandsgemeenten Tubbergen, Twenterand, Hellendoorn en Rijssen/Holten worden met hun vele woonkernen de dupe van de aangekondigde concentratie in Hengelo.

Vragen van de leden Omtzigt en Uitslag aan de minister van VWS
1. Heeft u kennis genomen van het artikel “Topman ziekenhuis slaat terug” in de Twentsche Courant Tubantia van 5 maart 2011 waarin bestuursvoorzitter Schmidt van de ziekenhuisgroep Twente (ziekenhuizen in Almelo en Hengelo) een aantal uitspraken doet?

2. Dhr Schmidt meldt dat: “In bijna heel Europa vinden eerste bevallingen in het ziekenhuis plaats. Zo zou het ook in Nederland moeten gaan. Wat wij hebben, zou je bijna derde wereld verloskunde noemen”. Deel t u zijn opvatting over verloskunde in Nederland? Vindt u zijn mening passen bij het professionele bestuurder in de Nederlandse zorg?

3. Dhr. Schmidt stelt: “De overheid kan mij niet opleggen een afdeling van het ziekenhuis open te houden”. Klopt dat?

4. In de brief aan de Kamer (06-06-2005) over de WTZI, die nu als toelichting op de website van uw ministerie staat, staat : “Als in het ketenoverleg acute zorg geconcludeerd wordt dat in de regio behoefte is aan bepaalde vormen van acute zorg, en het niet mogelijk blijkt voor de verzekeraar die zorg in te kopen omdat een bepaalde instelling weigert die zorg aan te bieden, kan ik aan de toelating van de betreffende instelling het voorschrift verbinden dat die instelling de noodzakelijke zorg aanbiedt. Dit kan bijvoorbeeld resulteren in het verplicht openhouden van de Spoedeisende hulp (SEH) op een bepaalde locatie. Indien sprake zou zijn van het niet nakomen van de in de toelating verbonden voorschriften, biedt de wet de mogelijkheid van bestuursdwang en, indien nodig, de mogelijkheid om de toelating in te trekken. Dit is een laatste redmiddel dat ik alleen zal gebruiken op een dringend, gezamenlijk verzoek van de zorgverzekeraar en het traumacentrum, als initiatiefnemer van het ketenoverleg acute zorg.”
Klopt het dus dat u de aanwijsbevoegdheid heeft om een afdeling klinische verloskunde open te houden in bepaalde gevallen?

5. Heeft u kennis genomen van het artikel “Concentratie verloskunde is in strijd met de wil van de Kamer”? (TC Tubantia, 2 maart 2011). Bent u bereid op korte termijn een gesprek aan te gaan met de directie van het ziekenhuis en terug te koppelen aan de Kamer of er gehandeld wordt in strijd met de aangenomen motie Smilde cs. en de motie Kooiman?

6. Bent u gezien de urgentie en de onrust, in staat deze vragen binnen twee weken te beantwoorden, nadat het gesprek onder 5 heeft plaatsgevonden?

Archief
Terug naar vorige pagina