Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
10-10-2008  

Status Masterplan wordt betwijfeld

 

De tekst: "
Omdat het Masterplan echter geen status heeft op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (het is niet bedoeld en in procedure gebracht als een nieuw structuurplan), werken de beleidskeuzes uit het Masterplan niet door in het Structuurplan. Vandaar dat is gekozen voor een partiële herziening van het Structuurplan. De procedure voor deze partiële herziening is reeds gestart; vanaf 11 maart 2006 heeft de ontwerpherziening ter inzage gelegen. Vervolgens is de herziening door de gemeenteraad vastgesteld tijdens de raadsvergadering van 11 juli 2006".

Mocht dit zo zijn, kan dat grote gevolgen hebben voor de ontwikkelingen die in het Masterplan zijn vastgelegd, omdat belanghebbenden dan kunnen procederen op basis van het leidende Structuurplan dat eveneens geldt voor de binnenstad.
Jeejar.nl meldt verder; "Ook de door de gemeenteraad vastgestelde nota 'Almelo Binnenstadsplan' Herijking stedebouwkundig plan, van mei 2008, noch de Kadernota Beeldkwaliteit van juni 2008 hebben ten opzichte van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, of de nieuwe wet, enige status. Belanghebbenden kunnen pas bij het ter visie leggen van een ontwerp bestemmingsplan zienswijzen indienen. In de nieuwe wet is nog sprake van een mogelijke tussenstap in de vorm van een projectbesluit maar wel met de zelfde rechten voor belanghebbenden. Top op heden heeft er geen ontwerp bestemmingsplan, inclusief bijbehorende tekeningen, ter inzage gelegen. Pas dan start de echte rechtsbescherming voor belanghebbenden

Archief
Terug naar vorige pagina