Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
01-02-2012  

Komt er een ontknoping in de Poort affaire ? (2)


Archieffoto:
Het gaat om de vroegere openbare steeg tussen beide panden op de foto.
Nu dient de overdekte steeg als opslag voor restaurant Dock 19, die het pand huurt van Kroeskop Vastgoed. Achter de poort bevindt zich echter ook de ingang naar de woning van Stegehuis op de bovenverdieping.
Het pand van de heer Stegehuis staat overigens op de gemeentelijke monumentenlijst en loopt door de 'illegale' overkapping en afsluiting extra risico bij brand!

Het college van B&W heeft wel inzage gegeven in de zogenoemde Abeln-verklaring. Aantekeningen mochten niet worden gemaakt en daar werd van ambtelijke zijde scherp op toegezien. De inzage alleen is juridisch daardoor niet bruikbaar.
Het college van B&W weigert zoals al bij het vorige artikel vermeldt, volledige openheid van zaken te geven op basis van onduidelijke en 'onwettige' gronden om reden van privacy van de verklaring-gever. Dit zelfs op verzoek van de advocaat van de tegenpartij Kroeskop Vastgoed.

Laat dit eind 2009 nu geheel niet als argument gebruikt te zijn, het college stuurde de verklaring zelfs raadsbreed per email rond zonder geheimhouding op te leggen.
Is er nog een (oud-) raadslid die de nek durft uit te steken en die zijn mailbox of oude laptop nog eens na wil kijken om deze email alsnog boven water te halen?
U dient er de democratie mee en niet het achertkamertjegedoe van helaas ook dit college van B&W!

Stuur de mail door naar: redactie@almelonieuws.nl

Een bezwaar tegen de weigering een kopie te verstrekken is onderweg en het college van B&W zal van goede huize moeten komen om wederom te weigeren.
Doet het dat toch staat voor de heer Stegehuis de weg naar de commissie van onderzoek & advies en de bestuursrechter open!
Mogelijk zelfs dat de Provinciale Ombudsman ook wordt ingeschakeld en weer eens een draai om de oren mag geven van een alles onder de pet schuivend Almelo's college van B&W.

Red.
 

ALMELO, 1 februari 2012, Aflevering 2: Was er wel sprake van Verjaring ?

Kort overzicht:
Op 2 augustus 2006 werd na maanden van overleg, en het door het kadaster opnieuw inmeten van het perceel Haven Noordzijde 21a, de voortdurende overlast tijdens de verbouwing van het aangrenzende pand t.b.v. Restaurant Dock 19 en het gebruik als opslagplaats van het gemeentelijk pad K 1705 een handhavingsverzoek ingediend. Bijlage 1

Op 11 september 2006 werd door de gemeente Almelo informatie aan de Rechtbank Almelo verstrekt over een ophanden zijnde wijziging in de eigendomsverhoudingen. Bijlage 2

Op 12 oktober 2006 verscheen de Nota aan B&W over het hoogstwaarschijnlijk en met uitsluiting van derden, onafgebroken en exclusief gebruik van het gemeentelijk pad door de eigenaar/verhuurder van Haven Noordzijde 19. Bijlage 3

Op 31 oktober 2006 het Collegebesluit, met het honoreringsbesluit inzake het gemeentelijk pad K 1705. Bijlage 4

Op 21 maart 2007
Volledig Juridisch eigenaar van het pand Haven Noordzijde 19. akte 2006.543433.01 Bijlage 5

Op 29 september 2008 werden aan het Notariskantoor nog aanvullende gegevens verstrekt wegens het over onvoldoende gegevens beschikken met betrekking tot de motivatie van de Verjaring. Die waren nodig voor het onderzoek door de notaris. Met uitsluiting van derden, exclusief en onafgebroken bezit enz. enz. Bijlage 6

Op 18 november 2008 2006.543763.01 Door de notaris opgenomen, “ De verklaring van Verjaring eigendom”. Bijlage 7
Op 18 november 2008 2006.543763.01 Inschrijving in het Kadaster. Bijlage 8

Deze gang van zaken heeft bij de Rechtbank Almelo een grote invloed gehad op het verdere verloop van de procedure.
De beslissing, er waren twee mogelijkheden, genoemd in de brief van 12 oktober 2006 werd al in het Collegebesluit van 31 oktober 2006 genomen.

De keuze was:
Of de Verjaring honoreren of het gemeentelijk pad weer in de oorspronkelijke staat herstellen. In het voordeel van Dock 19 of van Antiekhandel Stegehuis. Bijlage 3

Over de beide verklaringen:
Verklaring van eigenaar/verhuurder van Haven Noordzijde 19: Deze verklaring komt in de documenten in ongeveer dezelfde teksten terug.
Het gemeentelijk pad was al meer dan 20 jaar in het bezit en met uitsluiting van derden, exclusief gebruikt als toegang en opslag t.b.v. het pand Haven Noordzijde 19, Dock 19.
Het was in dezelfde periode zonder vergunning aan weerszijden illegaal met poorten afgesloten en daardoor aan de openbare ruimte onttrokken.
Verklaring van Abeln vloerenbedrijf b.v., tot eind 2004 voormalig huurder van Haven Noordzijde 21a:
Voormalig huurder van het pand Haven Noordzijde 21a geeft een ondersteunende verklaring af t.g.v. de eigenaar/verhuurder van het pand Haven Noordzijde 19.
Deze verklaring wordt in de documenten wel genoemd, maar bevindt zich niet in het dossier en is op uitdrukkelijk verzoek van de advocaat van de eigenaar Haven Noordzijde 19 (Dock 19) niet openbaar.
Strijdigheden in de verklaringen:
Ondanks herhaald verzoek wordt De Abeln verklaring niet opnieuw beschikbaar gesteld.
<< Deze verklaring heeft in het verleden voor de raadsleden eind 2009 begin 2010 ter inzage gelegen en is ook per mail aan alle raadsleden verzonden.

Deze Abeln-verklaring komt in de herinnering zeker op onderdelen als strijdig over.
1. Het gemeentelijk pad K 1705 werd door beide huurders gebruikt.
2. Huurder pand Haven Noordzijde 19 gebruikte het gemeentelijk pad als opslag e.d.
3. Huurder pand Haven Noordzijde 21a gebruikte het gemeentelijk pad mede als parkeerplaats.
4. Kennelijk waren in het verleden tussen de beide huurders en met eigenaar van Haven Noordzijde 19 en de beheerder van Haven Noordzijde 21a over het gezamenlijk gebruik afspraken gemaakt.

Er zijn inmiddels ook schriftelijke verklaringen van getuigen die de punten 1, 2 en 3 bevestigen.
De vraag blijft:
Was er in de Poortaffaire wel sprake van Verjaring ?
Het beschikbaar komen van de schriftelijke “Abeln verklaring” is het voor mij van groot belang voor het verdere verloop van de Poortaffaire.

Hopelijk kan ik dan over enige tijd komen met het slotartikel: Ontknoping in de Poortaffaire.

Met vriendelijke groet,

Antiekhandel H. Stegehuis


Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
Bijlage 4
Bijlage 5
Bijlage 6
Bijlage 7
Bijlage 8
Bijlage 9
Ingezonden brief H. Stegehuis Afl. 2 De verjaring?

Archief
Terug naar vorige pagina