Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
01-02-2012  

Komt er een ontknoping in de Poort affaire ? (2)


Archieffoto:
Het gaat om de vroegere openbare steeg tussen beide panden op de foto.
Nu dient de overdekte steeg als opslag voor restaurant Dock 19, die het pand huurt van Kroeskop Vastgoed. Achter de poort bevindt zich echter ook de ingang naar de woning van Stegehuis op de bovenverdieping.
Het pand van de heer Stegehuis staat overigens op de gemeentelijke monumentenlijst en loopt door de 'illegale' overkapping en afsluiting extra risico bij brand!

Het college van B&W heeft wel inzage gegeven in de zogenoemde Abeln-verklaring. Aantekeningen mochten niet worden gemaakt en daar werd van ambtelijke zijde scherp op toegezien. De inzage alleen is juridisch daardoor niet bruikbaar.
Het college van B&W weigert zoals al bij het vorige artikel vermeldt, volledige openheid van zaken te geven op basis van onduidelijke en 'onwettige' gronden om reden van privacy van de verklaring-gever. Dit zelfs op verzoek van de advocaat van de tegenpartij Kroeskop Vastgoed.

Laat dit eind 2009 nu geheel niet als argument gebruikt te zijn, het college stuurde de verklaring zelfs raadsbreed per email rond zonder geheimhouding op te leggen.
Is er nog een (oud-) raadslid die de nek durft uit te steken en die zijn mailbox of oude laptop nog eens na wil kijken om deze email alsnog boven water te halen?
U dient er de democratie mee en niet het achertkamertjegedoe van helaas ook dit college van B&W!

Stuur de mail door naar: redactie@almelonieuws.nl

Een bezwaar tegen de weigering een kopie te verstrekken is onderweg en het college van B&W zal van goede huize moeten komen om wederom te weigeren.
Doet het dat toch staat voor de heer Stegehuis de weg naar de commissie van onderzoek & advies en de bestuursrechter open!
Mogelijk zelfs dat de Provinciale Ombudsman ook wordt ingeschakeld en weer eens een draai om de oren mag geven van een alles onder de pet schuivend Almelo's college van B&W.

Red.
 

ALMELO, 1 februari 2012, Aflevering 2: Was er wel sprake van Verjaring ?

Kort overzicht:
Op 2 augustus 2006 werd na maanden van overleg, en het door het kadaster opnieuw inmeten van het perceel Haven Noordzijde 21a, de voortdurende overlast tijdens de verbouwing van het aangrenzende pand t.b.v. Restaurant Dock 19 en het gebruik als opslagplaats van het gemeentelijk pad K 1705 een handhavingsverzoek ingediend. Bijlage 1

Op 11 september 2006 werd door de gemeente Almelo informatie aan de Rechtbank Almelo verstrekt over een ophanden zijnde wijziging in de eigendomsverhoudingen. Bijlage 2

Op 12 oktober 2006 verscheen de Nota aan B&W over het hoogstwaarschijnlijk en met uitsluiting van derden, onafgebroken en exclusief gebruik van het gemeentelijk pad door de eigenaar/verhuurder van Haven Noordzijde 19. Bijlage 3

Op 31 oktober 2006 het Collegebesluit, met het honoreringsbesluit inzake het gemeentelijk pad K 1705. Bijlage 4

Op 21 maart 2007
Volledig Juridisch eigenaar van het pand Haven Noordzijde 19. akte 2006.543433.01 Bijlage 5

Op 29 september 2008 werden aan het Notariskantoor nog aanvullende gegevens verstrekt wegens het over onvoldoende gegevens beschikken met betrekking tot de motivatie van de Verjaring. Die waren nodig voor het onderzoek door de notaris. Met uitsluiting van derden, exclusief en onafgebroken bezit enz. enz. Bijlage 6

Op 18 november 2008 2006.543763.01 Door de notaris opgenomen, “ De verklaring van Verjaring eigendom”. Bijlage 7
Op 18 november 2008 2006.543763.01 Inschrijving in het Kadaster. Bijlage 8

Deze gang van zaken heeft bij de Rechtbank Almelo een grote invloed gehad op het verdere verloop van de procedure.
De beslissing, er waren twee mogelijkheden, genoemd in de brief van 12 oktober 2006 werd al in het Collegebesluit van 31 oktober 2006 genomen.

De keuze was:
Of de Verjaring honoreren of het gemeentelijk pad weer in de oorspronkelijke staat herstellen. In het voordeel van Dock 19 of van Antiekhandel Stegehuis. Bijlage 3

Over de beide verklaringen:
Verklaring van eigenaar/verhuurder van Haven Noordzijde 19: Deze verklaring komt in de documenten in ongeveer dezelfde teksten terug.
Het gemeentelijk pad was al meer dan 20 jaar in het bezit en met uitsluiting van derden, exclusief gebruikt als toegang en opslag t.b.v. het pand Haven Noordzijde 19, Dock 19.
Het was in dezelfde periode zonder vergunning aan weerszijden illegaal met poorten afgesloten en daardoor aan de openbare ruimte onttrokken.
Verklaring van Abeln vloerenbedrijf b.v., tot eind 2004 voormalig huurder van Haven Noordzijde 21a:
Voormalig huurder van het pand Haven Noordzijde 21a geeft een ondersteunende verklaring af t.g.v. de eigenaar/verhuurder van het pand Haven Noordzijde 19.
Deze verklaring wordt in de documenten wel genoemd, maar bevindt zich niet in het dossier en is op uitdrukkelijk verzoek van de advocaat van de eigenaar Haven Noordzijde 19 (Dock 19) niet openbaar.
Strijdigheden in de verklaringen:
Ondanks herhaald verzoek wordt De Abeln verklaring niet opnieuw beschikbaar gesteld.
<< Deze verklaring heeft in het verleden voor de raadsleden eind 2009 begin 2010 ter inzage gelegen en is ook per mail aan alle raadsleden verzonden.

Deze Abeln-verklaring komt in de herinnering zeker op onderdelen als strijdig over.
1. Het gemeentelijk pad K 1705 werd door beide huurders gebruikt.
2. Huurder pand Haven Noordzijde 19 gebruikte het gemeentelijk pad als opslag e.d.
3. Huurder pand Haven Noordzijde 21a gebruikte het gemeentelijk pad mede als parkeerplaats.
4. Kennelijk waren in het verleden tussen de beide huurders en met eigenaar van Haven Noordzijde 19 en de beheerder van Haven Noordzijde 21a over het gezamenlijk gebruik afspraken gemaakt.

Er zijn inmiddels ook schriftelijke verklaringen van getuigen die de punten 1, 2 en 3 bevestigen.
De vraag blijft:
Was er in de Poortaffaire wel sprake van Verjaring ?
Het beschikbaar komen van de schriftelijke “Abeln verklaring” is het voor mij van groot belang voor het verdere verloop van de Poortaffaire.

Hopelijk kan ik dan over enige tijd komen met het slotartikel: Ontknoping in de Poortaffaire.

Met vriendelijke groet,

Antiekhandel H. Stegehuis


Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
Bijlage 4
Bijlage 5
Bijlage 6
Bijlage 7
Bijlage 8
Bijlage 9
Ingezonden brief H. Stegehuis Afl. 2 De verjaring?

 
02-02-2012  

De teloorgang van een winkelcentrum…

 

ALMELO - Het Windmolenbroek, de grootste wijk van Almelo, heeft sinds haar ontstaan ruim 30 jaar geleden een winkelcentrum. Alle bijna 15.000 wijkbewoners schamen zich inmiddels diep voor deze betonbak. Er is achterstallig onderhoud, het winkelaanbod stelt veelal teleur, parkeermogelijkheden zijn onvoldoende. Stilstand is achteruitgang; inmiddels hebben andere winkelcentra in de stad voor een deel de winkelfunctie van De Gors overgenomen. Veel wijkbewoners rijden met de auto liever door richting het Vincent van Goghplein, de Schelfhorst, of steken het kanaal over richting Wierden. Binnenkort komen er mogelijk nog meer winkelcentra op 5 tot 10 autominuten van het Windmolenbroek bij: Nijreessingel, Violierstraat, Bornsestraat, Raveslootsingel…

Ook de gemeente heeft jaren geleden al ingezien dat deze negatieve spiraal in het Windmolenbroek tot staan moet worden gebracht. Men is sinds 2002 bezig geweest met vooronderzoeken en studies, om in februari 2008 met een baanbrekend plan te komen: een nieuw winkelcentrum te bouwen aan de Soeteman, rondom de sporthal en het wijkcentrum. Plannen voor 2 supermarkten, een royaal aantal parkeerplaatsen, gras op hellende daken en appartementen in hoogbouw. Dit alles te ontwikkelen door de firma Multi Vastgoed.

In het kader van de Almelose Wijkaanpak is er destijds een klankbordgroep in het leven geroepen waarin wijkbewoners en andere belanghebbenden, zoals ondernemers van het huidige winkelcentrum aan de Gors rond de sporthal aan de Soeteman, zitting konden nemen om mee te praten over het nieuwe winkelcentrum. Vele vergaderingen volgen, totdat in mei 2011 een andere projectontwikkelaar, Vastgoed Netwerk, haar ‘oude’ plannen aan de klankbordgroep presenteerde. Dit plan was van maart 2007, en zat in het archief van de gemeente. Een plan met eveneens 2 supermarkten, meer parkeerruimte, en een gezondheidscentrum op de 1e verdieping boven de winkels. Dit zou gerealiseerd kunnen worden op de huidige plek aan de Gors.

Op 11 juni 2008 is op een beurs in Amsterdam door de voormalige wethouder Sjoers een intentieovereenkomst gesloten met de huidige projectontwikkelaar Multi Vastgoed. Voor de klankbordgroep is nooit duidelijk gemaakt waarom de switch is gemaakt van Vastgoed Netwerk naar Multi Vastgoed. En waarom dat op een beurs in Amsterdam moest plaatsvinden. De klankbordgroep heeft de gemeente ook gewezen op ‘bepaalde praktijken’ van Multi Vastgoed.
In de intentieverklaring zit volgens insiders wel een clausule om de plannen af te blazen indien er binnen een bepaalde termijn niet voldoende voortgang is, en/of 70% van de huidige winkeliers niet geïnteresseerd is om mee te verhuizen.

De klankbordgroep gaf toen al aan dat haar vertrouwen in de gemeente was geschaad, omdat dit eerste plan nooit op tafel is gekomen voor eerder overleg. Nieuwbouwplannen bij de Soeteman zijn aan de klankbordgroep altijd gepresenteerd als een voldongen feit, en de enig financieel haalbare optie. De gemeente heeft de klankbordgroep echter nooit met onderzoeksgegevens kunnen overtuigen waarom het plan op de huidige plek financieel onhaalbaar zou zijn. Een verzoek vanuit de klankbordgroep om een behoefte onderzoek onder de bewoners van de wijk te laten uitvoeren was niet de zaak van de gemeente, zo werd gezegd, maar van de project-ontwikkelaar. Die zou immers niets ontwikkelen als er geen behoefte aan zou zijn…. Maar een onderzoek moet nog steeds plaatsvinden, als het er ooit komt. Een unanieme wens van zowel de winkeliers als de klankbordgroep om een overdekt winkelcentrum werd zowel door de gemeente als de ontwikkelaar in eerste instantie van tafel geveegd. Dat zou niet meer van deze tijd zijn. En (gedeeltelijk) ondergronds parkeren was ‘te duur’. Maar het ontwikkelen van een winkelcentrum, dat niet dan concurreren met die winkelcentra, die wel die voorzieningen hebben, zal zeker niet renderen.

Het argument om het winkelcentrum aan de Soeteman te ontwikkelen is ingegeven door de door de gemeenteraad vastgestelde Detailhandelsvisie, waarin is aangegeven dat winkelcentra centraal in een wijk moeten worden gesitueerd. Zie overigens de andere ontwikkelingen in de stad…

Vanaf 2010 neemt ook een groot aantal winkeliers afkomstig uit de Gors deel aan vergaderingen van de klankbordgroep. Zij staan niet in meerderheid te trappelen om hun biezen te pakken richting de Soeteman. De projectontwikkelaar verzuimt al jaren om met concrete kosten per m2 op tafel te komen. Daarbij zou veelal sprake zijn van verhuur door bijvoorbeeld een belegger, terwijl een aantal winkeliers in De Gors eigenaar is van hun bestaande pand en dit zien als een soort van oudedagsreserve. Alle huidige winkeliers van de Gors hebben te kennen gegeven alleen te willen kopen op een nieuwe plek. Voor de C1000 wordt een uitzondering gemaakt, als enige mag dit concern daar wel kopen. Het complex aan de Gors heeft trouwens 7 verschillende eigenaren, ook een belemmerende factor.
De gemeente geeft in een onlangs gehouden bezwarencommissie overigens, doch ten onrechte, aan dat de klankbordgroep niet voor de ondernemers is bedoeld…

In oktober 2011 komen klankbordgroep, winkeliers, gemeente, en vertegenwoordiger van de landelijke C1000 en de twee projectontwikkelaars bijeen in het stadhuis. Daar geeft projectontwikkelaar Multi Vastgoed aan dat het schetsontwerp gereed is. Afgesproken wordt wat dat dit nog in 2011 aan de gemeente en de klankbordgroep gepresenteerd wordt. Nog in 2011 zou de Go-NoGo moeten volgen of het winkelcentrum daadwerkelijk in 2014 verhuist van de Gors naar de Soeteman. Alle aanwezigen zijn het er over eens dat het huidige winkelcentrum aan de Gors niet aantrekkelijk is om te winkelen. Ook de winkeliers willen de bezem erdoor halen.

Begin november 2011 heeft Multi Vastgoed de plannen aan een ambtelijke projectgroep gepresenteerd. De klankbordgroep heeft toen aangedrongen op een afspraak in december 2011 voor eenzelfde presentatie. De gemeente heeft daar niet op gereageerd. Na veel aandringen kwam men op 19 januari met een excuusmail waarin werd aangeven dat de presentatie opnieuw moet worden herzien voordat deze geschikt is om aan de klankbordgroep getoond te worden… Op 27 januari is het wederom intern gepresenteerd, maar een datum voor presentatie aan de klankbordgroep is tot op heden uitgebleven.
Een nieuw zwaktebod van de gemeente richting de wijk ?

Sinds januari van dit jaar speelt er ineens een ander aspect; de huisartsen, de apotheek en de fysiotherapeut geven aan te gaan vertrekken uit het winkelcentrum. Zij kunnen niet langer wachten, ook Trivium Meulenbelt, dat zorgwoningen wil realiseren aan de Gors (na vertrek van de winkeliers) geeft aan dat het allemaal wel erg lang laat duren. Nu de huisartsen, de fysiotherapeut en de apotheek binnenkort gaan vertrekken is het maar de vraag of Trivium Meulenbelt haar plannen bij de Gors wel zal willen doorzetten. Opnieuw een streep door de rekening van de ontwikkelingen aan de Gors, omdat zij samen na de verhuizing van de winkeliers de leeggekomen ruimten zouden invullen. Dit is mede een klap voor de senioren die in de Karekiet wonen, vlak naast het huidige winkelcentrum.
Sommige ondernemers aan de Gors hebben geen zin langer te wachten en hebben zelf het initiatief genomen om er het beste van de maken. Ook in het belang van de wijkbewoners. De Primera heeft bijvoorbeeld de winkel grondig verbouwd, en er is pas een opticien gestart.
Ook de huidige zorgondernemers rondom het wijkcentrum aan de Soeteman zijn tot op heden niet afdoende geïnformeerd over hun toekomstbeeld; kunnen zij hun praktijk daar blijven uitvoeren ?

Met andere woorden: de gemeente is terug naar de tekentafel, de klankbordgroep voelt zich geschoffeerd en de wijk blijft achter met een oud en vervallen winkelcentrum. De wijkbewoners (en winkeliers/ondernemers) vragen zich af: hoe verder ?
Herontwikkeling van de Gors-zonder-winkels in de vorm van een gezondheidscentrum met zorgwoningen zal moeilijk worden, nu de zorgaanbieders zijn vertrokken. Wie gaat daar nu de kar trekken ?

Een chronologisch overzicht van de ontwikkelingen rondom de Gors is terug te lezen in het Dossier Winkelcentrum Soeteman op de Wijksite Windmolenbroek, www.in-almelo.com/wmb


 

 
03-02-2012  

Tegen beter weten in

 

Vorige week en de week daarvoor kregen we na lange stilte een waar spervuur aan berichten over Waterrijk te verwerken. Eigenlijk wilde ik dit onderwerp eindelijk laten rusten in goed vertrouwen dat het gebied ongemoeid werd gelaten, maar telkens verschijnen er weer van die tenenkrommende berichten in de kranten. Tegenstrijdigheid ten top en daarom blijf je reageren.
De gemeente gaf groen licht voor een voorzichtige start van Waterrijk. 165 woningen in de Parkbuurt, rondom de Bleskolkplas. Er wordt pas gebouwd, wanneer de kavels verkocht zijn. Groen licht en dan heel, heel voorzichtig optrekken.
De kogel is door de kerk, maar uit dat voorzichtige blijkt dat men er zelf ook niet in gelooft en er lelijk mee in de maag zit. Het wordt ons “door de strot geduwd”.
Wat kost het en wat krijgen we er voor? De natuur is hier de grote verliezer, maar dat is niets nieuws. Bomen langs de Van Rechteren Limpurgsingel zullen sneuvelen voor de aanleg van een fietstunnel en 7 eiken, alsmede 5330 vierkante meter bosschage aan de Aadijk.
We krijgen er een handjevol huizen voor terug en een verdergaande verbrokkeling van het landschap. Waarom een handjevol huizen? Twee berichten in Tubantia hierover. In het ene wordt vermeld dat Almelo een van de minst aantrekkelijke steden van Nederland is (plek 46 van de 50 grootste gemeenten).
In een ander bericht lees ik dat Waterrijk nauwelijks mensen uit het westen naar Almelo zal trekken. Nederlanders verhuizen binnen de eigen gemeente of binnen een straal van 100 km. De natuurlijke aanwas van Almelo daalt en er vertrekken meer mensen dan er komen.
Wanneer je dit soort berichten leest begrijp je heel goed dat er ver in het buitengebied een woonwijk met 4000 woningen moet komen. Noem het dorp maar Almelervene.
Ik ben al jaren op zoek naar enige logica in dit project.

Anne Jan Teunis

 
05-02-2012  

Prorail-ellende brengt inspiratie

 

Op de website van de NOS lazen we de weblog van Jeroen Wielaert; DE TIJDEN Koning Winter klopt de premier. Het verhaalt over het feit dat de vrieskou de Nederlanders tot een nationaal denken brengt van ’t geet on!
Alles moet dan wijken voor een mogelijke Elfstedentocht en zelfs de ellende op ’t spoor is minder belangrijk.
Het weblog van Jeroen Wielaert bewoog ene Eric Martens tot onderstaand gedicht dat wij u niet willen onthouden.

Red.

Eric Martens zegt: 04-02-12 om 03:32

Ontspoord

in café De Posthoorn te Beetsterzwaag
lagen twee bestuurders uit Den Haag
met een geweldig stuk in hun kraag
verdronken in luidruchtig weegeklaag

och hemel, wat is er toch aan de hand
als je door een beetje sneeuw in het land
elke keer op een dood spoor belandt
en dan in de middle-of-nowhere strandt

kom op nou mensen, loop niet zo te klagen!
riep een gestrande reiziger uit Schagen
ik zit hier morgen alweer ruim dertien dagen
lekker de weken doormidden te zagen

kwam net terug van een weekendje Zolder
via een gebroken bovenleiding in Den Dolder
en een verkeerde belbus dwars door de polder
compleet de weg kwijt, holderdebolder

toen zestien strippen naar Camminghaburen
daar moest ik een paard met wagen huren
in m’n hawaii-shirt, bij die temperaturen
wie kan ik trouwens dat bonnetje sturen?

tenslotte, met dank aan coach Wopke de Vegt
de laatste twaalf kilometer klûnend geslecht
en zo kwam ik hier in De Posthoorn terecht
God, life is crazy, op z’n Hollands gezegd

dus kop op makkers, effe ontsporen hoor!
de zon breekt straks heus wel weer door
want ook hier is écht een oplossing voor
gewoon een kwestie van het juiste spoor

bel morgen nou even met Dick Advocaat
da’s een specialist met advies dat staat
die heeft vast nog wel wat goede raad
tenminste,… als het over foute wissels gaat

 
14-02-2012  

Kind van de rekening

 

Tijdens de open dagen van de Almelose scholen kwamen we in een klas terecht, waar het vak rekenen centraal stond. Aan de hand van grafieken werd aangetoond dat dit vak zeer nodig is. Bij aflevering kunnen leerlingen van 12 jaar goed rekenen, maar wanneer ze een jaartje of drie verder zijn, kijkt de gemiddelde leerling de leraar met koeienogen aan wanneer deze vraagt hoeveel 9 keer 8 is.
Een kwalijke zaak, want hoe belangrijk rekenen is merk je iedere dag. Vorige week moest minutieus berekend worden hoe dik het ijs op de Elfstedenroute was en daar werden hele avonden mee gevuld. Hoezo wereldnieuws!!
Alberto Contador is z’n Tourzege van 2010 kwijt omdat aangetoond is dat hij een minieme hoeveelheid clenbuterol in z’n lichaam had. Heel klein foutje met grote gevolgen. Knap berekend.
Zo moeten op allerlei gebied belangrijke beslissingen worden genomen naar aanleiding van complexe berekeningen. Denk aan onze André Kuipers. Je zal maar een kommaatje verkeerd zetten. Vliegtuigen in de lucht, schepen op zee, al dan niet saluerend langs de kust. Waar zouden we zijn zonder onze rekenbollebozen?
Samen met m’n dochter heb ik me dan ook aangemeld voor dit rekenklasje, want er zijn berekeningen waar ik niet uit kom. Zo kreeg ik een rekening van de Cogas waarin stond dat ik 85 euro voorrijkosten moest betalen. Ik ben aan het rekenen geslagen, maar ik kom altijd op een ander bedrag uit. Een auto die voor komt rijden versus 85 euro: ik kan het niet rijmen.
Verder een bericht in Tubantia dat ZGT 700.000 euro per maand uitgeeft aan interimmers. Een slordige 8 miljoen per jaar en dat is de begroting van Heracles Almelo. Gaat het hier om een aantal mensen die dan zeer veel verdienen of om heel veel mensen die toch ook dan nog een goed belegde boterham verdienen?
Graag wil ik dit soort vraagstukken kunnen oplossen en daartoe ga ik eens een poosje in zo’n klasje zitten. Hopelijk wordt het dan wat helderder in m’n hoofd.

Anne Jan Teunis

 
17-02-2012  

Almelose route naar de toekomst


Redactie: 22-02-2012

Op 21 februari besluit het college van B&W in te stemmen met het onderzoekrapport van adviesbureau Mobycon ‘Studie parkeervraag binnenstad Almelo´.
In het rapport de conclusie dat de binnenstad een huidige overcapaciteit van gemiddeld 680 parkeerplaatsen op zaterdagmiddag heeft. Volgens B&W dus voldoende tot het jaar 2020.
Daarom komt de parkeervoorziening in het nieuw te bouwen stadhuis niet beschikbaar voor openbaar parkeren maar uitsluitend voor het ambtelijk personeel en bezoekers aan het stadhuis.

Een vraag is ook waarom de zaterdag als uitgangspunt wordt gebruikt in het rapport.
Is de zaterdag wel de drukste dag, wordt op werkdagen niet veel meer een beroep gedaan op parkeerplaatsen door mensen die in de binnenstad werken of bijvoorbeeld naar de rechtbank of belastingkantoor moeten?
Ook zijn de P-pleinen Molenkampspark, Boompjes en Poulinkstraat in het rapport niet genoemd.
Een rapport dus dat rijp is voor een kritische benadering door zowel de gemeenteraad als door alle belanghebbenden in de binnenstad!

Zie hiernaast onder het artikel de Link naar het collegebesluit >>>
 

Weet u het nog hoe de route naar de toekomst van Almelo er moet uitzien? In de afgelopen jaren werd het ene plan na het andere gepresenteerd. ‘Almelo op weg naar 100.000 inwoners’, was zo’n kreet die voormalig burgemeester Menno Knip ooit uitsprak. Daar hoorde een nieuwe woonwijk bij met 4500 woningen om de immigratie op Twents niveau op te vangen. Waterrijk zou het moeten heten, voor vooral midden en hogere inkomens die bovendien een bootje aan een eigen steiger kunnen leggen om uit te varen. Een nieuwe sluis bij Aadorp zou toegang moeten geven tot de Overijsselse waterwegen. Het sluisje sneuvelde als eerste en daarmee feitelijk de aantrekkelijkheid van Waterrijk waar je dan alleen nog met een roeibootje rond kunt peddelen.

Een hypermodern Personal Rapid Transport - zeg maar de monorails van Sjoers - zou de wijk qua openbaar vervoer moeten ontsluiten richting NS-station en ziekenhuis.
Voor de ‘superrijken’ werd Almelo Noord bedacht. Grote kavels van meer dan 2500 m2. Het gemiddelde inkomen dat ver onder land’s gemiddelde ligt, moest namelijk worden opgeschroefd. Niet het bevorderen van hogere inkomens bij minima was het uitgangspunt maar het boekhoudkundige gemiddelde. Het bijbehorende park en gestyleerde waterloopje is aangelegd om de ‘superrijken’ richting Almelo te bewegen. Zegge en schrijve een handvol villa’s werden er gebouwd.

Voor de binnenstad werd een megalomaan plan bedacht. Het moest zo aantrekkelijk worden dat geheel Twente in Almelo zou komen winkelen. Een nieuw stadhuis aan de markt moest de eerste impuls vormen. ‘Alle ambtenaren onder één dak, dat bevorderd de samenwerking’, zei Sjoers. Het plan sneuvelde en het nieuwe stadhuis dat wordt beoogd op debacle-locatie Fortezza is nu al zoveel ingekrompen dat het minder m2 heeft dan het huidige stadhuis waar niemand nog een andere invulling voor heeft.
Het gedempte kanaal moet weer worden uitgegraven en voor Café Nielz moet een bevaarbare havenkom komen. Dat laatste blijkt al weer te zijn opgeschoven en ook de P-kelder onder de markt komt er niet. De parkeer-opcenten voor dit doel werden anders besteed, is inmiddels gebleken.
Het eerste binnenstadplan bleek te duur en nu ligt versie twee op de burelen. Het tekort wordt begroot op een slordige 30 miljoen euro!
Het plan Voskamp – met steun van de woningbouwcorporaties St. Joseph en Beter Wonen - en waar oppositieleider van Woudenbergh zo dankbaar gebruik van maakte in verkiezingstijd, werd daarna door hem als wethouder van stadsvernieuwing achteloos terzijde geschoven. Het was raadslid Gijs Stork die de raad achter zich kreeg dat dit plan naar Almelose maat alsnog wordt doorgerekend op haar haalbaarheid en mogelijk alternatief.

Maar waar gaat het eigenlijk om?
Almelo verliest markt aan de omliggende gemeenten. Dat komt door lage inkomens, hoge parkeertarieven en slechte bereikbaarheid van het centrum per auto. Het gevolg steeds meer middenstanders doen hun deuren dicht, omdat de Almeloërs uitwijken naar winkelcentrum De Schelfhorst, het Eskerplein en omliggende gemeenten. Je komt er zelfs Almelose bestuurders tegen!
Een HEMA vindt met tegenwoordig overal. H&M wacht de bui niet af, gaat verbouwen en concentreert zich op dameskleding. C&A is een dumpvestiging, V&D is al jaren weg, maar in het stadhuis is nog steeds geen lichtje gaan branden!

Laten we wel wezen, boodschappen en shoppen doe je met de auto. Goede invalswegen naar het centrum en goedkoop - voor nop - parkeren zijn een vereiste om überhaupt te kunnen concurreren met opkomende plaatsen om ons heen. Maar in Almelo heerst de cultuur van de ‘heilige koe’ melken onder het mom van het wordt allemaal beter.

Nog jaren zitten we in de financiële shit door dit megalomane denken van beleidsambtenaren en volgzame wethouders die hechten aan het pluche, terwijl raadsleden van de coalitie zich al 14 jaar als ‘klapvee’ gedragen.
De hoop lijkt vervlogen, tenzij Twentse nuchterheid de overhand krijgt en hooguit nog wat decor wordt gebouwd om lelijke plekken in de binnenstad weg te werken. Maar dan moet men wel optimaal en goedkoop kunnen parkeren!

‘Fijnslijper’


B&W besluit: Inzake huidige P-situatie en toekomst
Onderzoeksrapport parkeerbehoefte binnenstad

 
21-02-2012  

Smeermiddel

 

Afgelopen zondag de derde aflevering over Van Kooten en De Bie gezien en wat kan humor op niveau een mens goed doen.
Wel vaker heb ik me voorgenomen om eens wat meer naar humoristische berichten te speuren in de kranten. Buiten FC Knudde is het maar matig gesteld en de strips in andere dagblaadjes zijn nog veel matiger. Echte humor moet je met een lampje zoeken
Vorige week stonden er zomaar een paar leuke berichten in de Metro. Ten eerste was er in een bos in Brabant een verbrand lichaam ontdekt. Aan de Urnenweg. Kijk, dat is humor, ook al is het natuurlijk een ernstig bericht.
Een paar pagina’s verder gaat het over het zakgeld van onze ouderen in de bejaardenhuizen. Het schijnt dat alles wordt doorberekend en dat levert een heerlijke bureaucratie op. Ik lees dat er rekeningen naar de ouderen worden gestuurd voor de bingo of het oppompen van een rolstoelband. Sommige instellingen sturen rekeningen voor suiker in de koffie. Humor van de bovenste plank, hoewel het in wezen natuurlijk in en intriest is en ook lang niet iedereen om dit soort humor kan lachen.
Toch heeft een mens humor nodig, want anders word je overspoeld door alle ellende. Wanneer je de krant maar opslaat, lees je berichten over moordpartijen, aanrandingen en een misselijkmakend verhaal over het nieuwe boek van Guus Luijters, getiteld “in memoriam.” Een meisje van 10, alleen, op weg naar de gaskamer. Dan houdt alles op en na het lezen van het artikel ben ik urenlang compleet van slag.
Om nog een beetje balans te creëren, heb je tegenwoordig massa’s humor nodig. Door de prestatiemaatschappij en het continu op de toppen van je kunnen lopen, wordt de humor vaak naar de achtergrond verdreven. Erg jammer.
Het boek van Van Kooten en De Bie is gesloten. Een uniek duo. We zouden mogen willen dat er in deze tijd een vergelijkbaar duo op zou staan. Het zou zeer welkom zijn. Humor is het smeermiddel van de maatschappij en zonder die humor loopt alles droog en vast.

Anne Jan Teunis
 

 
25-02-2012  

Afscheid

 

De winter is definitief ten einde en mijmerend denk ik aan die dinsdagavond een paar weken geleden. Het was kraakhelder en het vroor nog flink. Op de Aadijk stond ik even stil om op m’n hond te wachten. Weemoedig genoot ik van het moment en besefte dat wat ik zag wel eens voor het laatst kon zijn. In oostelijke richting keek ik naar de bomenrij rond de Bleskolkplas. Een dreigend zwart stuk bos met een ijle, heldere lucht als achtergrond. Boven dit bos kwam op dat moment de volle maan feloranje op in de avondkou. Hij leek wel in brand te staan. Een geweldig gezicht. Terwijl ik verder liep, klom de maan heel langzaam omhoog en veranderde hierbij van kleur. Van geel en beige naar melkwit. Dicht bij het bos gekomen hoorde ik de roeken onheilspellend krassen, alsof ze één en ander reeds voorvoelden. Binnenkort zal hier driftig worden huisgehouden en de kaalslag moet een vreselijke aanblik gaan vormen. Zomaar een moment, zomaar even de klok stilgezet. Een stilleven. Schitterend. Een paar uur later scheen dezelfde maan onwaarschijnlijk fel door m’n keukenraam naar binnen en mijmerde ik over de dingen die voorbijgaan. Dezelfde maan die daarstraks brandend oranje boven het bos verscheen stond nu trots en fel wit hoog aan de hemel. Een wonder, voor mensen niet te bevatten. Met de komst van Waterrijk, in welke vorm dan ook, zijn die prachtige opkomsten van de maan voorgoed verleden tijd, simpelweg omdat huizen en lantaarnpalen de horizon gaan vervuilen, waardoor je de sterrenhemel lang zo mooi niet meer ziet. Een klein detail, een momentje uit het leven van een burgermannetje. Hij genoot heel simpel van het ogenblik, nu het nog kon. Binnenkort nemen we afscheid van weer een stukje dierbare natuur.

Anne Jan Teunis
 

Archief
Terug naar vorige pagina