Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
26-01-2012  

Komt er een ontknoping in de Poort affaire ? (1)


Archieffoto:
Het gaat om de vroegere openbare steeg tussen beide panden op de foto.
Nu dient de overdekte steeg als opslag voor restaurant Dock 19, die het pand huurt van Kroeskop Vastgoed. Achter de poort bevindt zich echter ook de ingang naar de woning van Stegehuis op de bovenverdieping.

Juridisch adviesbureau JEEJAR schreef er ooit dit over:
22-11-2009 // De kwestie Stegehuis en de verjaring.
Het college geeft aan dat de steeg gelegen tussen het pand Haven Noordzijde 19 "'t Dok 19" en het pand van de heer Stegehuis door verjaring in eigendom is overgegaan naar het pand Haven Noordzijde 19. Het is allemaal onderzocht en vooral, toch ook, door een notaris. De steeg zou al 20 jaar afgesloten zijn en in gebruik zijn ten behoeve van het pand Haven Noordzijde 19. Dat is natuurlijk niet helemaal waar aangezien het pand Haven Noordzijde ook een tijd heeft leeggestaan. En wat nog meer van belang is of de gemeente het gebruik van de steeg ooit gewraakt heeft. Eén klein briefje naar een eigenaar of gebruiker en de termijn van 20 jaar begint opnieuw te lopen. Het college zegt daar niets over. En ook niet of er iets in een dossier is weer te vinden waarbij op het onrechtmatige afsluiten is gewezen aangezien de steeg een openbare steeg is geweest. Eén briefje en er is sprake van wraking van de termijn. Of heeft het college 20 jaar liggen slapen. Dan biedt dat perspectief voor veel burgers van deze gemeente die al sinds jaar en dag gemeentegrond in gebruik hebben.


28-01-2012: De redactie heeft nog enige navraag gedaan t.a.v. de weigeringsgrond inzage te geven:

Het college van B&W weigert inzage betreffende een verklaring van voorgaande huurder in het huidige pand van Stegehuis op basis van art. 10 lid 2 aanhef en sub e van de Wet openbaarheid van bestuur omwille van de persoonlijke levenssfeer van betrokkene. Nu is die betrokkene de toenmalige directeur van Abeln Vloeren B.V. zijnde de toenmalige huurder en dus bij velen bekend.
Het gaat hier ook niet om de naam en persoon zelf, maar om hetgene hij schriftelijk verklaard heeft t.a.v. deze steeg.
Het eenvoudig weglakken van de naam en eventueel adres is dus voldoende om zijn persoonlijke levenssfeer te waarborgen. Het college van B&W beroept zich in deze dus op een verkeerde uitleg van het bewuste artikel Wob.
Stegehuis moet dus bezwaar aantekenen tegen dit besluit van B&W! (Als het al niet te laat is)
 

ALMELO - Op 13 januari 2012 is op het door Antiekhandel Stegehuis (Haven NZ - red.) ingediende Wobverzoek van 18 november 2011 een afwijzing ontvangen. Bijlage 1
Het WOB-verzoek ging o.a. om het (opnieuw) schriftelijk beschikbaar stellen van de ondersteunende verklaring afgegeven door de voormalig huurder van Haven Noordzijde 21a.

De advocaat van de eigenaar van het pand Haven Noord Zijde 19 weigert goedkeuring te verlenen voor de openbaarmaking van de ondersteunende verklaring, die in het verleden door zijn buurman, huurder van Haven Noordzijde 21a was afgelegd.
Deze ondersteunende verklaring was op 13-03-2007 afgegeven ten gunste van de eigenaar/ verhuurder van Dock 19 Haven Noordzijde 19, inzake het in bezit nemen van en met uitsluiting van derden het jarenlang gebruik maken van het gemeentelijke pad/steeg.

Dit gemeentelijk pad ligt tussen mijn Antiekhandel Stegehuis en het Restaurant Dock 19. Kadaster K 1705. Bijlage 2
Genoemde verklaring heeft eind 2008/2009 voor de raadsleden enige tijd ter inzage gelegen en is ook per mail aan alle raadsleden gezonden. Juist deze ondersteunende verklaring kan nu informatie geven of de weergave van de eigenaar/verhuurder van pand Haven Noordzijde 19 (Doek 19) wordt bevestigd of juist (op onderdelen) in strijd is met deze weergave.
Deze verklaring is in het verloop van de gehele procedure van invloed geweest en door de eigendomsoverdracht had de gemeente geen zeggenschap meer over het openbare gemeentelijk pad.

Voorgeschiedenis:
Eind 2004, kwam het pand Haven Noordzijde 21 a, vele jaren gehuurd door Abeln Vloerenbedrijf B.V. leeg. Het pand werd te koop aangeboden en begin 2005 verkocht, het duurde echter tot 27 juli 2005, voordat de sleutel van de poort, die via het gemeentelijk pad toegang gaf tot de voordeur van mijn pand beschikbaar werd gesteld en de feitelijke overdracht kon plaatsvinden.
Er waren een aantal punten die bij de aankoop direct een belangrijke rol speelden:
In het verleden waren door of met medeweten van de beheerder van mijn pand kennelijk een aantal zaken met de omliggende eigenaren/huurders besproken, goedgekeurd en/of overeengekomen, te weten:
1. De vrije doorgang aan de linkerzijde naar de Touwbaan was door het plaatsen van een dichte schutting volledig afgesloten.
2. De dichte schutting was terug geplaatst op het terrein van de nieuwe eigenaar.
3. Het achterliggende pand van STJA helde over op het terrein van de nieuwe eigenaar.
4. Het gemeentelijke pad/de Steeg tussen Abeln Vloeren en Restaurant Dock 19 was aan weerszijden afgesloten en onttrokken aan de openbare ruimte.
5. Er was in de ontstane opslagruimte tussen beide panden een groot afdak aangebracht.
6. Het duurde enige maanden en vergde veel overleg, voordat de sleutel van de toegangspoort en daarmee de normale toegang van het pand via voordeur beschikbaar kwam.
Korte tijd later werd door het Kadaster ter plaatse vastgesteld dat de wijzigingen in het betreffende perceel K 1706 niet in het Kadaster waren opgenomen.

In dit overzicht gaat het verder uitsluitend om de punten 4,. 5 en 6 en dit ingediende Beroep op Verjaring door de eigenaar/verhuurder van Dock 19.
Op 8 mei 2006 is door de mij bezwaar gemaakt en hebben de vele procedures in verdere jaren een belangrijke rol gespeeld.
Mijn bezwaarschrift van 2 augustus 2006 werd door de Commissie van advies op 14 februari 2007 gegrond verklaard. bijlage 2
Door de eigenaar/verhuurder van het aangrenzende Doek 19 werd op dezelfde datum een Beroep op Verjaring ingediend. bijlage 2

Bijlage 1: Wob-verzoek, Afwijzing Wob-verzoek
Bijlage 2 : Kadaster K 1706 Antiekhandel en K 1704 Doek 19, Commissie van Advies, Beroep op Verjaring.

Wordt volgende week vervolgd.

Aflevering 2 gaat over dit Beroep op Verjaring.
"Was er wel sprake van Verjaring?"

Met vriendelijke groet,

Antiekhandel H. Stegehuis
 


Bijlage 1 - Uitspraak commissie van advies (pdf)
Bijlage 2 - Afwijzen Wob-verzoek door B&W (pdf)
Ingezonden brief H. Stegehuis - aflevering 1 (pdf)

Archief
Terug naar vorige pagina