Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
05-08-2010  

Jaarrekening gemeente Almelo niet correct

 

drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 9 juni 2010

De gemeenteraad van
gemeente Almelo
Postbus 5100
7600 GC Almelo

Betreft: Jaarrekening 2009 van gemeente Almelo

Geachte Raad,

Voor u als gemeenteraad is de jaarrekening van uw gemeente een belangrijk document: hiermee legt het college van burgemeester en wethouders rekening en verantwoording aan u af over het gevoerde (financiële) beheer en verder is de jaarrekening voor u een belangrijk toetsingsmiddel voor de betrouwbaarheid van de begrotingen. Op basis van deze jaarrekeningen en begrotingen beslist u over de hoogte van de gemeentelijke belastingen en over het wel of niet doorgaan van belangrijke activiteiten. Ook voor de (geïnteresseerde) burgers is de jaarrekening een belangrijk document: d.m.v. de jaarrekening legt het gemeentebestuur al dan niet met uw instemming aan de burgers rekening en verantwoording af over de besteding van de belastinggelden en het gevoerde (financiële) beheer. Het is dus erg belangrijk dat de jaarrekening en de begroting betrouwbaar zijn.
Ik doe al enige jaren onderzoek naar jaarrekeningen van gemeenten en provincies. Mijn conclusie is dat de jaarrekeningen van veel gemeenten en provincies onbetrouwbaar en dus misleidend zijn. Ondanks de goedkeurende accountantsverklaringen daarbij die het tegendeel beweren.
Veelal geldt dat voor de presentatie van de baten en de lasten en het saldo daarvan. Het geldt veelal ook voor de presentatie van de financiële positie.
Het geldt ook voor de jaarrekening 2009 van gemeente Almelo.

De rekening van baten en lasten over 2009 sluit met een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 7,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 8,6 miljoen over (info). Er wordt dus € 16,3 miljoen verzwegen.
En al eerder:
De rekening van baten en lasten over 2000 sloot met een voordelig saldo van € 3,4 miljoen. Het werkelijke saldo was € 27,2 miljoen. Er werd dus € 23,8 miljoen verzwegen.
De rekening van baten en lasten over 2006 sloot met een voordelig saldo van € 14,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 22,8 miljoen over. Er werd dus € 8,5 miljoen verzwegen.
De rekening van baten en lasten over 2007 sloot met een nadelig saldo van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,2 miljoen over. Er werd dus € 0,6 miljoen verzwegen.
De rekening van baten en lasten over 2008 sloot met een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 5,4 miljoen. Er werd dus € 9,1 miljoen verzwegen.

Over de periode 2006-2009 werd een overschot gepresenteerd van € 9,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente in die periode € 25,8 miljoen over. Een verschil derhalve van € 15,9 miljoen.

Bovenstaande cijfers krijgen reliëf als men bedenkt dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2009 een bedrag was van € 14,0 miljoen. De helft was genoeg geweest.

Ook de weergave van de financiële positie is verre van juist. In de balans bijvoorbeeld zijn de vaste activa te laag weergegeven, onder de verplichtingen komen bedragen voor die in het geheel geen verplichtingen zijn, en anderzijds ontbreken wèl bestaande verplichtingen. Het betekent ook dat de hiermee samenhangende kosten (zoals afschrijvingskosten, personeelskosten, verschillende onderhoudskosten) verkeerd in de rekening zijn opgenomen. Aan de jaarrekening zelf is dus wèl te ontlenen dat het saldo van de baten en de lasten niet het gesuggereerde bedrag van € 7,7 miljoen is, maar stelt niet in staat te zien wat dan het saldo van de baten en de lasten wèl is.

Wat als saldo van baten en lasten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, verschillende baten en lasten worden verkeerd gepresenteerd, en wat als financiële positie wordt gepresenteerd, is niet de werkelijke financiële positie. Dat betekent dat de jaarrekening totaal onbruikbaar is als verantwoordings- en sturingsinstrument en dus alleen maar bruikbaar is in de openhaard.

In de jaarrekening en het jaarverslag 2009 komt ook heel veel onzin voor, bijvoorbeeld waar het gaat over reserves, over voorzieningen, over zoiets als een "programmarekening" (zoiets heet in gangbaar Nederlands een rekening van baten en lasten of een winst-en-verliesrekening), over paragrafen die geen paragrafen zijn, over zoiets als "weerstandsvermogen" en "weerstandscapaciteit" met zelfs een berekening van de nonsens, over zoiets als "arbeidskostengerelateerde verplichtingen", over "uitzettingen" met een of andere "rentetypische looptijd", over treasury, over zoiets als "investeringen met een economisch nut" en "investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut", over een financiële positie van een niet bestaand Grondbedrijf, en een onzinnige bijlage over zoiets als "SISA". Dit soort onzin zet alleen maar de lezer op het verkeerde been en leidt af van waar het werkelijk over zou moeten gaan.
Overigens adviseer ik u sterk tot het opheffen van alle reserves, deze samen te voegen tot één Algemene reserve, en alle baten en alle lasten op te nemen in waar ze thuishoren, namelijk in de begroting respectievelijk in de rekening van baten en lasten. Dat zal het inzicht in waar het echt over moet gaan, aanmerkelijk verbeteren.

U leest er heel veel meer over op de website www.leoverhoef.nl, te beginnen met: "Boekhoudfraude bij gemeenten en provincies schering en inslag". Op de website treft u mijn bevindingen over de jaarrekeningen van Almelo aan in de lijst "Uw gemeente en provincie". Deze brief en mijn eerdere correspondentie met u als gemeenteraad over de misleidende jaarrekeningen treft u aan in "Dossier: Almelo".

Volgens BBV artikel 3 moeten de jaarstukken met name voor gemeenteraadsleden goed te begrijpen zijn. U kunt het beste zelf beoordelen of aan deze eis is voldaan. Volgens uw accountant heeft u hem gezegd dat u het allemaal prima begrijpt. Hoe kan hij anders beweren dat u de jaarrekening goed begrijpt?

Graag was ik u van dienst.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

L.W. Verhoef
www.leoverhoef.nl

 
07-08-2010  

Hondendrollenprotest !

 

ALMELO – Je ziet het wel vaker. Particulieren die bordjes plaatsen tegen het uitlaten van honden. Allemaal zat van de zoveelste hondendrol waarin zij zijn getrapt wordt er dan zo’n miniatuurverbodsbordje gehaald bij de lokale gereedschappenwinkel of met nijvere vlijt een bordje in elkaar getimmerd en met tekst beschilderd.
Hondendrollen zijn ergernis nummer 1 onder de Nederlandse burgers en de overheid probeert sinds jaar en dag die overlast te beperken. In tientallen jaren zijn er vele publiciteitscampagnes gevoerd over hoe honden moeten worden uitgelaten in hondenuitlaatgebieden en bij hondentoiletten maar nog nooit is een dergelijke beleidsinvoering geslaagd

Frans Bromet, de documentairemaker, kwam begin deze eeuw er al eens voor naar Almelo toen de hondentoiletten werden ingevoerd en de gemeente drollenzuigers had aangeschaft om die hondentoiletten wekelijks weer van de drollen te ontdoen. Toevalligerwijze kwam ook Joop Schepers met zijn hondje ‘Moppie’ voorbij en gaf op zijn geheel authentieke wijze commentaar op het nieuwe gemeentelijke beleid. U begrijpt het al. Joop had geen enkele fiducie in een goede afloop van het nieuwe beleid. De ‘drollenzuigers’ zijn inmiddels afgeschreven en ‘Moppie’ en baas Joop zijn dood.

In Almelo is nu enkele maanden een nieuw hondenuitlaat beleid van kracht. Honderden houten palen met wisselende afbeeldingen moeten dat beleid mede vorm geven. Niet dat de honden die afbeeldingen begrijpen, maar de overheid gaat er van uit dat de ‘hondenbaas’ dat wel doet. Aangelijnd moet de hond zijn en u dient vooral een plastic zakje of een schepje bij u te hebben om de hondendrol die uw hond achterlaat, te verwijderen. U kunt zomaar bij een heterdaadje worden bekeurd door de Boa’s (Bijzondere Opsporing Ambtenaar), wanneer u dat 'per ongeluk' nalaat.

Het beleid is nog nieuw. Dus om nu al te roepen dat het gaat mislukken is misschien wel te vroeg, hoewel de historie geen hoopvol beeld geeft. Tegenwoordig heeft iedere Almelose hondenbezitter wel zo’n plastic lunchzakje op zak voor het geval dat er onverhoopt een Boa in de buurt is, maar het aantal hondendrollen is nog niet zichtbaar minder geworden. Ook niet in de woonomgeving van ex- wethouder Bert Kuiper die zich groen en geel ergert aan de hondendrollen die zijn honden houdende buurtgenoten pal voor zijn huis laten liggen. Bert heeft als stil protest een bordje in de gemeentelijke groenstrook voor zijn huis gezet en er tevens een aantal plastic lunchzakjes aangehangen voor die hondenbezitter die onverhoopt toch het zakje thuis heeft laten liggen.
De protesttekst spreekt voor zich: 'Aan de eigenaar van de hond. Bedankt voor de smerige drollen van uw hond!'
Wedden dat binnenkort het protestbordje en de plastic zakjes zijn opgeruimd door de gemeentelijke plantsoenendienst. Want beleid… Nou ja, daar weet Bert natuurlijk alles van!

Redactie

Fotoreportage (1 foto's)...

 
12-08-2010  

‘Gekkie´, mag van de rechter

 

ALMELO – De rechter in Almelo heeft een Gorenaar vrijgesproken van belediging van een ambtenaar in functie. De agent voorzag, tijdens de braderie op 13 juni jl. in Goor, verkeerd geparkeerde auto’s van een bon en toen de Gorenaar net naar zijn auto liep en er “Heb je niet wat anders te doen met deze feestdagen, gekkie?”, uitfloepte, kon hij mee naar het bureau en kwam er nog een prent bij.
Het schikkingsvoorstel van 400 euro werd niet betaald en de man tekende bezwaar aan. Tijdens de zitting liet hij overigens verstek gaan, maar hij had voldoende aan de mening van de rechter dat het gezegde weliswaar als gezagsondermijnend kan worden beschouwd maar niet beledigend. Rechter Bosch legde de officier uit dat de bewuste agent dit van zich af had moeten laten glijden. “Een feest, een vader en moeder met jonge kinderen die de braderie bezoeken, een ‘slip of the tongue’ en dan meteen naar zo’n eerste opmerking het zo hoog opspelen? Nee, het past bij de functie van de politieman dat hij in dit geval de opmerking het ene oor in en het andere oor uit laat gaan.” Vrijspraak !  ‘Toppie’ mr. Bosch. 

Redactie AN.nl

 
12-08-2010  

Impasse


Archieffoto AN.nl: Clemens Brughuis
 

Ieder jaar behoor ook ik tot het leger bofkonten dat er een drietal weken tussenuit mag. Even uit de sleur, pas op de plaats en dan bruisend vol nieuwe energie weer in oude gewoontes vervallen. Vol goede voornemens wordt nog geprobeerd om het zalige “zonder-agenda-leventje” tot ver na de Kerst voort te zetten, maar binnen twee weken moet je jammerlijk constateren dat het ook dit jaar weer niet verwezenlijkt is en dat het overbekende web zich reeds opnieuw om je heen begint te vormen.
Vorige week kwamen we terug van het meer van Annecy en dan ben je toch benieuwd naar wat je in je eigen stad aan zult treffen. Voorzichtig informeer je bij een paar buurmannen of er nog schokkende dingen zijn gebeurd. Ze moesten heel lang nadenken en zeiden, langzaam hun schouders ophalend: “Niets.” Dat was wel heel weinig, maar eerlijk gezegd had ik in Almelo ook geen alles ontwrichtende gebeurtenissen verwacht.
Na een poosje dook ik maar eens de buitengebieden in en ook daar was alles nog bij het oude gebleven. Een heerlijke constatering. Overigens is het momenteel lekker rustig toeven in onze stad, want volgens mij is zo’n 80 % op vakantie en natuurlijk krijgen we er bij een gebrek aan campings weinig vreemdelingen voor terug.
De natuur in en om Almelo is me meer dan meegevallen. Heel veel maïs, waardoor de uitzichten tijdelijk iets minder romantisch zijn, maar er valt genoeg moois te zien. Ik durf zelfs de stelling aan dat het hier bijna net zo mooi is als in Annecy. Goed, je mist de bergen en de uitzichten op het meer. De avondstilte met roze wolkjes en de zon die de bergwanden in vuur en vlam zet.
Toch hou ik van de Nederlandse natuur en de diversiteit daarvan. Als toetje van m’n vakantie mocht ik een buitenrit met paard en wagen meemaken bij “de bronnen” in Vasse. In één woord geweldig. Over een hobbelige zandweg door het met wuivende rogge bedekte heuvellandschap. Veel meer kan een natuurliefhebber op een zomerse zaterdagmiddag niet aan, zonder in tranen uit te barsten. Op dit soort momenten ervaar je de rijkdom van de Twentse natuur ten volle. Wanneer die zelfs met de romantische Franse berglandschappen kan concurreren, hebben we als bewoners van deze streek een prachtige uitdaging om dit waardevolle voor volgende generaties te bewaren.
Impasse, pas op de plaats. Volzuigen met nieuwe energie, weten waar je voor staat. We hebben weer helder beeld.

Anne Jan Teunis.

 
15-08-2010  

Rechtbanktwijfel haalbaarheid bouwplan, kan dat?

 

ALMELO – De sector bestuursrecht van de Rechtbank Almelo schorste vorige week het bouwplan Nijrees Noord van bouwbedrijf Plegt-Vos. De voorzieningenrechter vond dat de economische haalbaarheid onvoldoende was aangetoond. Plegt-Vos wilde 69 woningen bouwen in het plangebied en kreeg daarvoor de medewerking van de gemeente Almelo dat een vrijstelling wilde verlenen van het vigerende bestemmingsplan.

Omwonenden maakten bezwaar tegen die vrijstelling via de gemeentelijke bezwarencommissie, die dit bezwaar nog niet heeft behandeld. De bezwaarmakers gingen echter ook naar de voorzieningenrechter om te voorkomen dat al zou worden begonnen met het bouwrijp maken van de grond in afwachting van de behandeling bij de bezwarencommissie.
De voorzieningenrechter stak met zijn uitspraak een stokje voor een al te voorbarige start en wees eveneens toe dat de bomen op het terrein niet eerder mogen worden gekapt totdat alle lopende procedures zijn afgewikkeld. De vraag om zich ook uit te spreken over zaken als veiligheid en geluidsoverlast werd door de rechter afgewezen.

De voorzieningenrechter vond in zijn voorlopige uitspraak motieven op economische gronden door de haalbaarheid van het project te betwijfelen, zo berichtte de Twentsche Courant Tubantia. Als dat werkelijk zo is, kunnen daar grote vraagtekens bij worden gezet. Een voorzieningenrechter behoort te beoordelen of alle wettelijke procedures goed zijn/worden gevolgd. Het financiële risico is des ondernemers!

Red.

Archief
Terug naar vorige pagina